Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz reprezentować artystów w sprawach wykorzystywania ich utworów, np. muzyki lub literatury? Chcesz zarządzać prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz osób, którym przysługują takie prawa? Uzyskaj wpis do rejestru niezależnych podmiotów zarządzających. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Niezależnym podmiotem zarządzającym może zostać przedsiębiorca, który:

 • posiada upoważnienie do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, któremu te prawa przysługują, np. autorem książki lub kimś, kto zarządza prawami autorskimi do niej
 • udostępnia na swojej stronie internetowej informacje obejmujące co najmniej:
  • statut, o ile jego posiadanie jest wymagane przepisami prawa
  • warunki zawierania i wypowiadania umów z uprawnionymi o zarządzanie ich prawami
  • wzory standardowych umów licencyjnych
  • standardowe stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami
  • zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów
  • rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami będzie zarządzać
  • pola eksploatacji, na których będzie zarządzać prawami
  • kategorie uprawnionych, których prawami będzie zarządzać
  • terytorium, na którym będzie prowadzić działalność jako niezależny podmiot zarządzający

Kto nie może zostać niezależnym podmiotem zarządzającym

Niezależnym podmiotem zarządzającym nie może zostać:

 • organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
 • przedsiębiorca w zakresie, w jakim zarządza własnymi prawami autorskimi lub pokrewnymi

Słowniczek

Uprawniony – każdy, komu przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne lub tytuł prawny do przychodów z praw, niebędący organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Prawa autorskie – zbiór osobistych i majątkowych uprawnień do korzystania i rozporządzania utworami.

Utwór – każdy przejaw twórczej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, np. melodia, tekst piosenki, film, książka, artykuł, fotografia, program komputerowy itd. 

Prawa pokrewne – uprawnienia do korzystania i rozporządzania artystycznymi wykonaniami, fonogramami, wideogramami, nadaniami, pierwszymi wydaniami, wydaniami naukowymi i krytycznymi oraz bazami danych

Przychody z praw – środki pieniężne pobrane na rzecz uprawnionych z tytułu przysługujących im prawa autorskich, prawa do wynagrodzenia oraz opłat, a także pożytki, jakie środki te przyniosły do chwili ich wypłaty uprawnionym

Pola eksploatacji – sposoby korzystania z utworu lub przedmiotu prawa pokrewnego, np. odtworzenie go, nadanie przez stację radiową lub telewizyjną, udostępnienie w internecie.

Organizacja zbiorowego zarządzania – stowarzyszenie zrzeszające uprawnionych lub ich reprezentantów, którego podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz uprawnionych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż:

 • przed rozpoczęciem działalności jako niezależny podmiot zarządzający
 • do 19 stycznia 2019 r. – jeżeli prowadzisz już działalność jako niezależny podmiot zarządzający

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek złóż:

 • przed rozpoczęciem działalności jako niezależny podmiot zarządzający
 • do 19 stycznia 2019 r. – jeżeli prowadzisz już działalność jako niezależny podmiot zarządzający
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w tym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru

Jeśli chcesz dostać zaświadczenie o wpisie do rejestru, złóż wniosek o jego wydanie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

616 zł

+ 17 zł (jeśli działasz przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową za wpis oraz za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyda ci decyzję o odmowie wpisu, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Urząd wyda decyzję zakazującą ci działalności jako niezależny podmiot zarządzający, jeśli:

 • oświadczenie o tym, że spełniasz warunki okaże się nieprawdziwe
 • naruszysz warunki działalności jako niezależny podmiot zarządzający
 • minister wezwie cię do zaprzestania naruszania takich warunków, a ty nie zastosujesz się do tego

Czy ta strona była przydatna?