Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Złożenie do organu właściwego zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska lub staroście właściwemu miejscowo do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • starostwa powiatowe
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
  • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym w przypadku prowadzenia punkt zbierania pojazdów na terenach zamkniętych.

W pozostałych przypadkach organem właściwym jest starosta właściwy miejscowo do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;

3) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu.

Termin

14 dni od zakończenia działalności

  1. Weryfikacja zgłoszenia

Organ właściwy weryfikuje złożone zgłoszenie. Kopię zawiadomienia starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje właściwemu marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami, wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu, przedsiębiorcy prowadzącemu tę stację, z którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę, oraz marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwym ze względu na adres punktu zbierania pojazdów.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?