Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skreślenie z listy członków izby inżynierów budownictwa

Skreślenie z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Osoby wpisane na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa mogą ubiegać się o skreślenie z listy członków. Warunkiem jest złożenie wniosku do właściwej, ze względu na dotychczasową przynależność wnioskodawcy, okręgowej izby inżynierów budownictwa.

2. Okręgowa rada izby albo wyznaczony przez przewodniczącego rady izby co najmniej 3-osobowy zespół orzekający podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia wnioskodawcy z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa. Uchwała taka powinna być podjęta, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku o wykreślenie, lub też w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy.

3. Członek okręgowej izby inżynierów budownictwa może również zostać skreślony z listy członków w przypadku:

  • orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • orzeczenia kary przez okręgowy sąd dyscyplinarny izby inżynierów budownictwa o skreśleniu z listy członków,
  • niezapłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
  • śmierci członka.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o skreślenie z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa należy złożyć do okręgowej izby inżynierów budownictwa, do której się przynależy. Podanie powinno zawierać dane umożliwiające jednoznaczne wskazanie osoby, która ubiega się o zawieszenie w prawach członka izby. Są to: dokładne dane adresowe i numer wpisu na listę członków.

Dokumenty

  1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym.

2. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

  1. Ocena merytoryczna wniosku i podjecie uchwały o skreśleniu z listy członków

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o skreślenie z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, okręgowa rada izby dokonuje weryfikacji merytorycznej wniosku.

2. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać wnioskodawcę do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 k.p.a.).

3. Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, który podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków. Wymienioną czynność może także wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.

4. Uchwałę rady izby w sprawie skreślenia z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

5. Informacje o skreśleniu z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa przekazuje się bezzwłocznie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

2. Od uchwały dotyczącej skreślenia z listy członków okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz w przypadku niepodjęcia przez Krajową Radę Izby uchwały w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?