Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o zawieszenie członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Jesteś członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa? Chcesz czasowo zawiesić wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie? Zobacz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli chcesz czasowo zawiesić swoje członkostwa w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (OIIB), ponieważ przestałeś lub przestałaś wykonywać funkcje techniczne w budownictwie, musisz złożyć wniosek do właściwej OIIB.

Zawieszenie w prawach członka izby inżynierów budownictwa powoduje:

 • zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem
 • utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a także wygaśnięcie mandatu delegata na krajowy i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby
 • zwolnienie z obowiązku opłacania w okresie zawieszenia składek członkowskich za przynależność do izby inżynierów budownictwa
 • zwrot, na wniosek członka izby, nadpłaconych składek członkowskich.

Ważne! W okresie zawieszenia osoba zawieszona nie jest ubezpieczona przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


Zawieszenie następuje od pierwszego dnia po złożeniu wniosku i stwierdzeniu ostateczności uchwały o zawieszeniu w prawach członka. Otrzymasz uchwałę o zawieszeniu za poświadczeniem odbioru, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu  z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o zawieszenie w prawach członka OIIB złóż do okręgowej izby, której jesteś członkiem. Wniosek powinien zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby, która ubiega się o zawieszenie w prawach członka izby. Są to dokładne dane adresowe i numer wpisu na listę członków.

Wzór wniosku o zawieszenie w członkostwie pobierz ze strony właściwej OIIB. Sprawdź dane adresowe Okręgowych Izb Inżyniera Budownictwa.

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Wniosek zostanie zweryfikowany pod względem formalnym. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, zostaniesz wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Ocena wniosku i uchwała o zawieszeniu w prawach członka

Właściwa okręgowa rada OIIB lub co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego okręgowej rady, dokonują weryfikacji merytorycznej wniosku. Po weryfikacji okręgowa rada OIIB podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka OIIB. Uchwałę okręgowej rady OIIB w sprawie zawieszenia w prawach członka doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

OIIB przekazuje bezzwłocznie informację o zawieszeniu w prawach członka do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu ujawnienia w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twój wniosek zostanie rozpatrzony bez zbędnej zwłoki. Gdy wymagane będzie postępowanie wyjaśniające – w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały w sprawie zawieszenia w prawach członka OIIB służy odwołanie do Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa, które należy złożyć w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Warto wiedzieć

Zawieszenie w prawach członka OIIB może nastąpić również w przypadku:

 • orzeczenia kary za popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie, polegającej na zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonej z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej
 • orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka OIIB
 • nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zakończenie zawieszenia na wniosek członka izby następuje:

 • na podstawie pisemnego wniosku członka OIIB
 • po opłaceniu:
  • zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości
  • bieżących składek członkowskich
 • na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady OIIB
 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione powyższe warunki.

Czy ta strona była przydatna?