Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Jesteś przedsiębiorcą? Zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru, np. adres siedziby lub miejsca, gdzie produkujesz tablice rejestracyjne? Musisz zmienić swój wpis w rejestrze. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o zmianę danych wpisanych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, złóż w przypadku zmian w zakresie:

 • firmy przedsiębiorcy oraz adresu jego siedziby albo miejsca zamieszkania,
 • numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
 • adresu miejsca, w którym produkujesz tablice rejestracyjne oraz ich wtórniki,
 • certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać informację o tym jakie dane objęte wpisem uległy zmianie, czyli:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego siedziba i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) adres siedziby oraz adresy jednostek, w których wykonywana jest działalność;

5) zakres prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych;

6) oświadczenie o posiadaniu certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi (oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację certyfikatu).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać następującą treść: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

3) posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

 1. Urząd marszałkowski sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Urząd sprawdzi, czy złożyłeś dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury. Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków, to urząd nie dokona aktualizacji zgłoszonych danych. Wtedy otrzymasz decyzję o odmowie zmiany danych w rejestrze.

 1. Urząd marszałkowski zmieni dane w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

 1. Otrzymasz zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Urząd marszałkowski wyda ci z urzędu zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru. Zatem nie składasz wniosku u wydanie takiego zaświadczenia. W zaświadczeniu urząd określi zakres prowadzonej przez ciebie działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej.

Warto wiedzieć

Kogo urząd poinformuje o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Urząd powiadomi Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – nie później niż następnego dnia roboczego po załatwieniu sprawy.

Czy ta strona była przydatna?