Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu

Chcesz zmienić swoje dane w rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w zakresie psychologii transportu? Zmianę danych zgłaszasz do marszałka, który wpisał cię do rejestru. Pamiętaj, że aktualizacja danych jest twoim obowiązkiem. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną (wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu) ma obowiązek złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do tego rejestru, pisemną informację o zmianie w zakresie następujących danych:

1) nazwy firmy przedsiębiorcy, adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania
2) numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (o ile taki numer jest wymagany)
3) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy
4) numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
5) oznaczenia i adresu pracowni psychologicznej
6) imienia i nazwiska uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację złóż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie informacji o zmianie danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Przedsiębiorca składa do marszałka województwa, który dokonał wpisu do rejestru, pisemną informację o zmianie danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. W przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, jest on obowiązany powiadomić o zmianie danych każdą z tych jednostek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o zmianie danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną powinna informować o zmianie:

1)    nazwy firmy przedsiębiorcy, adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)    numeru w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3)    numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
4)    numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
5)    oznaczenia i adresu pracowni psychologicznej;
6)    imienia i nazwiska uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W oświadczeniu należy napisać, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

W oświadczeniu podaj swój NIP.

Termin

Informację złóż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych.

 1. Analiza wniosku

Marszałek województwa sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

1. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, marszałek województwa prowadzący rejestr, wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. W wezwaniu zawiera się informację, iż w przypadku nieuzupełnienia braków, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

2. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, marszałek województwa nie zaktualizuje danych w rejestrze.

 1. Zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

1. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to marszałek dokonuje zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

2. Jeżeli z analizy wniosku wynika, że nie można dokonać zmiany wpisu, to marszałek wydaje decyzję o odmowie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Po dokonaniu wpisu, marszałek województwa wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. Zaświadczenie to zawiera zmienione dane podane przez przedsiębiorcę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określony jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może złożyć wniosek o odwołanie się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia, tj. właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Według art 127a § 1, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W ten sposób decyzja stanie się szybciej ostateczna i prawomocna.

Czy ta strona była przydatna?