Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego

Chcesz sprowadzać i przechowywać towary nieunijne z możliwością zawieszenia zapłaty należności celnych i podatków? W takim razie otwórz skład celny i skorzystaj z procedury składowania celnego. Możesz prowadzić zarówno publiczny skład celny, jak i prywatny (tylko na potrzeby twojej firmy). W obu przypadkach potrzebujesz uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu celnego. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Dzięki procedurze składowania celnego wykonywanego w składzie celnym, możesz zawiesić płatności cła i podatków za towary z państw trzecich, na czas kiedy towary te są składowane w składzie celnym. Jest to tzw. funkcja zawieszenia płatności. Towary te mogą być też z powrotem wywiezione poza UE. Jest to z kolei funkcja reeksportowa składu celnego. Również w tym przypadku nie płacisz cła.

Jeśli skorzystasz ze składu celnego, to możesz m.in.:

 • sprowadzić większą ilość towaru, złożyć go w składzie celnym, bez uiszczania cła i podatku VAT oraz podatku akcyzowego;
 • złożyć towar w składzie, by potem starać się o dokumenty i badania potrzebne do dopuszczenia go do obrotu (znak CE).

Są dwa rodzaje składów celnych:

 • publiczne – mają charakter usługowy. Każdy importer może składować towary w takim składzie celnym na podstawie umowy składowania podpisanej z prowadzącym skład celny;
 • prywatne – towary możesz składować na własne potrzeby w swoim składzie celnym.

Pamiętaj, że jeśli twoja firma nie ma siedziby w Unii Europejskiej, to nie dostaniesz pozwolenia na prowadzenie składu celnego.


Inne funkcje składu celnego

W składzie możesz przechowywać też towary unijne. Jeśli chcesz składować towary unijne wraz z towarami nieunijnymi, to w pozwoleniu zaznacz, że zapewnisz rozdzielność księgową do każdego rodzaju towarów, statusu celnego. Rozwiązanie to wynika z tego, że określanie statusu towarów za każdym razem jest uciążliwe i kosztowne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w dogodnym dla ciebie terminie, ale nie później niż 120 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności polegającej na składowaniu towarów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek wraz z dołączonymi dokumentami złóż do tego naczelnika urzędu celno-skarbowego, który odpowiada miejscu twojego składu celnego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na prowadzenie składu celnego

Dokumenty

 • Oświadczenie o nienaruszeniu (w tym powtórnym) przepisów prawa celnego lub podatkowego dołącz tylko wtedy, jeśli nie masz statusu AEO. W oświadczeniu napisz też, że nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalegasz w podatkach wobec urzędu skarbowego.
 • Jeśli masz status upoważnionego przedsiębiorcy, we wniosku podaj numer świadectwa AEO.
 • Pamiętaj, że dołączony do planu miejsca składu celnego opis zabezpieczeń ma potwierdzać, że składowane towary będą pod dozorem celnym.
 • W polu Dodatkowe informacje możesz też napisać o posiadanym tytule prawnym do miejsca, w którym ma być skład celny (np. dzierżawa, własność). Pamiętaj, że urząd może zażądać od ciebie dokumentu podczas wizji lokalnej.
 • Urząd może zażądać od ciebie także innych dokumentów, które potwierdzą, że spełniasz warunki do udzielenia pozwolenia.

Termin

Wniosek złóż w dogodnym dla ciebie terminie, ale nie później niż 120 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności polegającej na składowaniu towarów.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy we wniosku są wymagane informacje oraz czy twój wniosek spełnia warunki jego przyjęcia. Jeśli twój wniosek jest niekompletny, urząd wezwie cię do uzupełnienia informacji. Na uzupełnienie braków masz 30 dni od daty dostarczenia ci wezwania.

Termin

Urząd sprawdzi twój wniosek w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Urząd przeprowadzi wizję lokalną w miejscu planowanego składu celnego

Urząd sprawdzi miejsce, w którym ma znajdować się twój skład celny. Urząd oceni, czy miejsce, które ma być zatwierdzone jako skład celny, zapewni składowanie towarów pod dozorem celnym. Ponadto urząd sprawdzi, czy w każdym czasie będzie miał dostęp do towaru i możliwość przeprowadzenia kontroli.

Dostaniesz z urzędu protokół z wizji lokalnej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Protokół zawiera m.in. wnioski pod kątem spełnienia warunków dla możliwości:

- sprawowania dozoru celnego,

- kontroli celnej,

- zapewnienia nieusuwalności towarów.

 

Termin

Urząd przeprowadzi wizję lokalną przed wydaniem ci pozwolenia.

 1. Złóż zabezpieczenie celne

Zabezpieczenie celne złóż jako:

 • depozyt w gotówce, lub
 • zobowiązanie złożone przez gwaranta.

Aktualny wykaz gwarantów prowadzi Ministerstwo Finansów.

Kwota zabezpieczenia celnego, powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument potwierdzający, że:

 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

– nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT. Możesz to potwierdzić składając oświadczenie. Takie oświadczenie musisz składać co 6 miesięcy.

 1. Dostaniesz pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub odmowę

Jeśli spełniasz warunki, urząd wyda ci pozwolenie. Twoje pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Jeśli nie spełniasz warunków, urząd może odmówić wydania ci pozwolenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli urząd nie może wydać pozwolenia w tym czasie, dostaniesz powiadomienie o przyczynach przedłużania się terminu wraz z nową datą wydania pozwolenia. Z reguły przedłużenie terminu nie przekracza 30 dni.

Jeśli twój wniosek dotyczy tylko jednego państwa unijnego, pozwolenie dostaniesz szybciej – w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej. Pismo złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pamiętaj, żeby w twoim odwołaniu znalazły się takie informacje jak:

 • zarzuty przeciw decyzji,
 • istota i zakres żądania,
 • dowody, które potwierdzają słuszność twojego odwołania.

Warto wiedzieć

Obowiązki

Po tym, jak uzyskasz pozwolenie na prowadzenie składu celnego masz obowiązek:

 • dbać o zapewnienie możliwości dostępu towarów i ich kontroli przez urząd w ramach procedury składowania celnego (dozór celny);
 • przestrzegać obowiązków związanych ze składowaniem towarów w ramach procedury składowania celnego;
 • informować urząd o wszelkich zmianach związanych z treścią pozwolenia. Chodzi o okoliczności, które nastąpią już po jego wydaniu, a mogą mieć wpływ na zakres, treść lub utrzymanie samego pozwolenia;
 • prowadzić ewidencję towarów objętych procedurą składowania celnego.

Unieważnienie, cofnięcie, zmiana lub zawieszenie pozwolenia

Urząd może unieważnić, zmienić lub cofnąć ci pozwolenie, jeśli nie odpowiada ono przepisom celnym.

W wyjątkowej sytuacji urząd może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, aby pozwolenie unieważnić (zmienić lub cofnąć). Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących unieważnienia, cofnięcia lub zmiany pozwolenia.

Urząd może też zawiesić pozwolenie na twój wniosek.

Kontrola składu celnego

Pamiętaj, że gdy już korzystasz z pozwolenia, to urząd będzie monitorować, czy spełniasz warunki i kryteria, które pozwalają ci dalej stosować pozwolenie. Jeśli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata, to w pierwszym roku od wydania pozwolenia kontrola jest ścisła (jej częstotliwość zależy jednak od uznania urzędu).

Uszlachetnianie czynne i końcowe przeznaczenie w składzie celnym

W składzie celnym możesz przetwarzać towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą końcowego przeznaczenia. Najpierw jednak uzyskaj pozwolenia na te procedury. Pamiętaj jednak, że takie pozwolenia dostaniesz tylko wtedy, gdy wykażesz uzasadnioną potrzebę gospodarczą, a ta działalność nie ograniczy dozoru celnego.

Możesz też przemieszczać towary objęte procedurą składu celnego z jednego do drugiego składu celnego.

Czasowe wyprowadzenie ze składu celnego

Towary objęte procedurą składowania celnego mogą być czasowo wyprowadzone ze składu. Chodzi o sytuację, kiedy towar – z różnych powodów – nie może znajdować się w składzie (np. remont pomieszczeń składu) lub chcesz go poddać zabiegom poprawiającym jego jakość lub wygląd w innym miejscu (np. zakład produkcyjny). Pamiętaj, że taka operacja wymaga uzyskania przez ciebie zgody w pozwoleniu na prowadzenie składu celnego.

Czynności zwyczajowe

Towary objęte procedurą składowania celnego możesz poddać tzw. zwyczajowym czynnościom. Mają one na celu zachowanie tych towarów w stanie niezmienionym, poprawę ich wyglądu, jakości handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji lub odsprzedaży. Możesz to zrobić w pomieszczeniach składu celnego lub w innym miejscu.

Czy ta strona była przydatna?