Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz odbierać w swojej firmie towary objęte tranzytem, bez konieczności przedstawiania ich w oddziale celnym (urzędzie celnym przeznaczenia)? Taką możliwość daje ci status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym. O tym jak go zdobyć i jakie warunki musisz spełnić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Standardowo towary objęte procedurą tranzytu przedstawiasz wraz z dokumentami towarzyszącymi w urzędzie celnym przeznaczenia, czyli w oddziale celnym, który dokonuje zakończenia procedury tranzytu.

Możesz uzyskać status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym. To pozwoli ci na odbieranie towarów w siedzibie firmy lub w innym miejscu uznanym, bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym przeznaczenia.

Uwaga! Działanie jako upoważniony odbiorca wymaga uprzedniego ustalenia miejsca uznanego, w którym będzie realizowane zakończenie procedury tranzytu w uproszczeniu.

Aby uzyskać status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym musisz:

 • mieć siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej;
 • oświadczyć, że będziesz regularnie odbierać towary objęte procedurą tranzytu unijnego;
 • mieć odpowiedni system do przetwarzania danych i komunikacji z organami celnymi (NCTS2);
 • wykazać, że masz wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową;
 • spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto, jeśli w przeszłości naruszyłeś w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego i przepisy podatkowe, w tym zostałeś skazany za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą – to nie otrzymasz pozwolenia.

Identyczne warunki musisz spełniać chcąc samodzielnie zamykać procedurę tranzytu realizowaną na podstawie karnetu TIR.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed odbieraniem w procedurze uproszczonej towarów objętych procedurą tranzytu unijnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej

Wniosek złóż do izby administracji skarbowej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie statusu upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Wniosek możesz złożyć wyłącznie na portalu PUESC.

Dokumenty

Termin

Przed odbieraniem w procedurze uproszczonej towarów objętych procedurą tranzytu unijnego.

 1. Uzyskasz status upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Pozwolenie jest ważne bezterminowo. Jeśli izba zamierza wydać decyzje odmowną, powinna dać ci wcześniej prawo do wypowiedzenia się. Będziesz mieć wtedy 30 dni aby przekonać izbę do swoich racji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera:

 • Kod rodzaju decyzji
 • Podpis/uwierzytelnienie
 • Nr referencyjny decyzji
 • Wskazanie organu celnego podejmującego decyzję
 • Miejsce, datę
 • Datę rozpoczęcia ważności decyzji
 • Wskazanie urzędu celnego przeznaczenia
 • Termin
 • Uwagi ogólne

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 120 dni, licząc od dnia w którym wniosek wpłynął do urzędu.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do tego samego dyrektora izby administracji skarbowej, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Obowiązki upoważnionego odbiorcy w tranzycie unijnym

Po przybyciu towarów do miejsca uznanego upoważniony odbiorca musi:

 • niezwłocznie powiadomić urząd celny przeznaczenia o przybyciu towarów oraz poinformować o wszystkich nieprawidłowościach lub zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie transportu
 • rozładować towary dopiero po uzyskaniu zgody urzędu celnego przeznaczenia
 • po rozładunku niezwłocznie odnotować wyniki kontroli i wszystkie inne istotne informacje związane z rozładunkiem w swojej ewidencji
 • powiadomić urząd celny przeznaczenia o wynikach kontroli towarów oraz poinformować urząd o wszystkich nieprawidłowościach najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia, w którym otrzymał zgodę na rozładunek towarów.

Zamknięcie karnetu TIR

Upoważniony odbiorca w tranzycie unijnym nie może dokonywać żadnych adnotacji w karnecie TIR – ma obowiązek przekazania karnetu TIR do wskazanego urzędu celnego przeznaczenia w czasie określonym w pozwoleniu. Niemniej musi zamknąć procedurę tranzytu w systemie NCTS.

Miejsce uznane i status magazynu czasowego składowania

Miejsce, w którym upoważniony odbiorca w tranzycie unijnym będzie odbierać towary musi:

 • mieć status miejsca uznanego przez organ celny do przedstawienia towarów, lub
 • mieć status magazynu czasowego składowania, jeśli towary nie zostaną zgłoszone do kolejnej procedury celnej w ciągu 6 dni po ich przedstawieniu - tj. wysłaniu do NCTS powiadomienia o ich przybyciu (komunikat IE07). W tym czasie musi nastąpić:
  • przesłanie do systemu NCTS komunikatu IE44 - uwagi rozładunkowe
  • przesłanie komunikatu IE06 - zakończenie tranzytu
  • przesłanie komunikatu IE25 - zwolnienie towarów do kolejnej procedury.

Status magazynu czasowego składowania, jak i miejsce uznane wymagają ponadto złożenia zabezpieczenia celnego.

Poświadczenie dostarczenia towarów

Na żądanie przewoźnika upoważniony odbiorca w tranzycie unijnym może wydać mu poświadczenie dostarczenia towarów. Poświadczenie przekazuje się z wykorzystaniem formularza znajdującego się w załączniku 72-03 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447.

Czy ta strona była przydatna?