Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na procedurę końcowego przeznaczenia

Czy twój towar ma szczególne właściwości, na przykład będzie użyty w montażu przemysłowym? Pamiętaj, że tego rodzaju towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z obniżoną stawką celną - jeśli zostaną zgłoszone do procedury końcowego przeznaczenia (end-use). Potrzebujesz pozwolenia na korzystanie z tej procedury. Sprawdź, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli towar ma mieć szczególne zastosowanie (na przykład gdy będzie użyty do celów badawczych, obronności, w ramach montażu przemysłowego), a taryfa celna przewiduje dla tego typu rozwiązań preferencje celne, to zgłoś towar do procedury końcowego przeznaczenia (end-use). Aby to zrobić, musisz mieć pozwolenie, w którym zostanie określony czas i sposób, w jaki możesz wykorzystać towary.

Jeśli nie dochowasz warunków zawartych w pozwoleniu, to wtedy zapłacisz należności celne. 

Pozwolenie dostaniesz, jeśli spełnisz odpowiednie warunki oraz złożysz zabezpieczenie długu potencjalnego.


Możesz złożyć wniosek o pozwolenie w formie zgłoszenia celnego. Taka forma stosowana jest jednak rzadko. Pozwolenie jest udzielane poprzez zwolnienie towarów do procedury na podstawie tego zgłoszenia.  W zgłoszeniu celnym, w polu 44 "Dodatkowe informacje/ Załączone dokumenty/ Świadectwa i pozwolenia" podaj informacje na temat planowanego sposobu stosowania procedury (m.in. miejsce, gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania, rodzaj procesu, uzyskiwane produkty kompensacyjne) przy użyciu odpowiedniego krajowego kodu informacji dodatkowych.

Wniosek złóż w urzędzie celno-skarbowym (oddziale celnym) właściwym do przyjęcia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w dogodnym dla ciebie terminie, ale nie później niż 120 dni przed planowanym przywozem towarów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Jeżeli masz siedzibę firmy na obszarze celnym Unii Europejskiej, wniosek złóż w urzędzie według miejsca, w którym:

 • są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie wykonywana przynajmniej część czynności dotyczących towarów lub towary osiągną końcowe przeznaczenie,
 • są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony. 

Jeżeli masz siedzibę poza obszarem celnym Unii Europejskiej – wniosek złóż w urzędzie według miejsca, w którym towary będą pierwszy raz użyte.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na procedurę końcowego przeznaczenia

Dokumenty

Do wniosku możesz dołączyć dokumenty, które mogą mieć wpływ na postępowanie, np. ustalenie czy spełnione są warunki skutecznego sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej.

Termin

Wniosek złóż w dogodnym dla ciebie terminie, ale nie później niż 120 dni przed planowanym przywozem towarów.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy we wniosku są wymagane informacje oraz czy twój wniosek spełnia warunki jego przyjęcia. Jeśli twój wniosek jest niekompletny, urząd wezwie cię do uzupełnienia informacji. Na uzupełnienie braków masz 30 dni od daty dostarczenia ci wezwania.

Termin

Urząd sprawdzi twój wniosek w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Złóż zabezpieczenie celne

Zabezpieczenie celne złóż jako:

 • depozyt w gotówce, lub
 • zobowiązanie złożone przez gwaranta.

Aktualny wykaz gwarantów prowadzi Ministerstwo Finansów.

Kwota zabezpieczenia celnego, powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument potwierdzający, że:

 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

- nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT. Dokument ten może przyjąć formę oświadczenia. Musisz składać je co 6 miesięcy.

 1. Dostaniesz pozwolenie na procedurę końcowego przeznaczenia

Jeśli spełniasz warunki, urząd wyda ci pozwolenie. Jest ono ważne maksymalnie 5 lat od dnia, w którym zacznie obowiązywać.

Jeśli nie spełniasz warunków, urząd może odmówić wydania ci pozwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz nie później niż w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli izba nie może wydać ci pozwolenia w tym czasie, dostaniesz powiadomienie o przyczynach przedłużenia się terminu wraz z nową datą wydania pozwolenia. Z reguły nowy termin nie przekracza 30 dni, chyba że izba zadecyduje inaczej.

Izba może też wydłużyć termin na twoją prośbę. Jest to możliwe w sytuacji, gdy chcesz lepiej dostosować się do obowiązujących warunków i kryteriów.

Jeśli twój wniosek dotyczy tylko jednego państwa unijnego, urząd stosuje odstępstwo. W takim przypadku pozwolenie dostaniesz w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej. Pismo złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Pamiętaj, żeby w twoim odwołaniu znalazły się takie informacje jak:

 • zarzuty przeciw decyzji,
 • istota i zakres żądania,
 • dowody, które potwierdzają słuszność twojego odwołania.

Warto wiedzieć

Pilnuj terminów

Pamiętaj, że towary można objąć procedurą końcowego przeznaczenia tylko w okresie ważności pozwolenia. Data rozpoczęcia stosowania procedury end-use nie może być wcześniejsza niż data wydania pozwolenia (z wyjątkiem pozwoleń z mocą wsteczną).

Kontrola pozwolenia i dozór towaru objętego procedurą

Urząd będzie badał, w jaki sposób wykorzystujesz pozwolenie i procedurę. Wnioski opisze w raportach. Jeśli stwierdzi uchybienia prowadzące do powstania długu celnego, wyda decyzję o ewentualnym wymiarze cła.

Pamiętaj też, że towar pozostaje pod dozorem celnym do momentu aż urząd upewni się, że towar ma końcowe przeznaczenie. Przeważnie nie trwa to dłużej niż 2 lata od pierwszego wykorzystania towarów zwolnionych z cła lub po obniżonej stawce celnej.

Zmiana pozwolenia

Możesz starać się o zmianę pozwolenia lub przedłużenie jego ważności.

W przypadku przedłużenia ważności pozwolenia, twój wniosek musi dotyczyć tych samych towarów i planowanych działań jak w wydanym już pozwoleniu.

Zakończenie i rozliczenie procedury

Zakończenie i rozliczenie procedury końcowego przeznaczenia następuje po upływie ważności twojego pozwolenia.

Odpady i pozostałości   

Odpady i pozostałości powstałe w wyniku obróbki lub przetwarzania towarów zgodnie z przewidzianym końcowym przeznaczeniem oraz straty powstałe w wyniku naturalnego ubytku uznaje się za towary, którym przypisano przewidziane końcowe przeznaczenie. W rezultacie nie wymagają one rozliczenia.

Czy ta strona była przydatna?