Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Status upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym

Chcesz samodzielnie zgłaszać towary do tranzytu unijnego, nie przedstawiając ich w urzędzie celno-skarbowym? Musisz uzyskać status upoważnionego nadawcy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Upoważnionym nadawcą jest przedsiębiorca, który ma pozwolenie na prowadzenie operacji tranzytowych bez konieczności przedstawiania towarów w urzędzie celnym wyjścia, czyli w urzędzie w którym rozpoczyna procedurę tranzytu. 

Działanie jako upoważniony nadawca wymaga wcześniejszego ustalenia miejsca uznanego, w którym będą odbywały się uproszczone procedury. Trzeba także uzyskać pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie ze składania zabezpieczenia.

Przedsiębiorca upoważniony może zgłaszać towary do procedury tranzytu z miejsca uznanego znajdującego się na terenie firmy.

By uzyskać status upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym, musisz:

 • mieć siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej
 • oświadczyć, że będziesz regularnie stosować unijne operacje tranzytowe
 • uzyskać pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia
 • mieć odpowiedni system do przetwarzania danych i komunikacji z organami celnymi (NCTS2)
 • wykazać, że masz wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową
 • spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

Ponadto, nie otrzymasz pozwolenia, jeśli w przeszłości naruszyłeś w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego i przepisy podatkowe, w tym zostałeś skazany za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego

Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego jest ważne bezterminowo. Przeczytaj, jak zdobyć pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego.

Termin

Przed złożeniem wniosku o uzyskanie statusu upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym.

 1. Złóż wniosek o przyznanie statusu upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym

Wniosek możesz złożyć wyłącznie na portalu PUESC. Składając wniosek o przyznanie statusu upoważnionego nadawcy możesz dodatkowo złożyć kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy. Pomoże on stwierdzić, czy spełniasz kryteria wymagane do przyznania ci statusu upoważnionego przedsiębiorcy (art. 39 unijnego kodeksu celnego).

Dokumenty

Termin

Po otrzymaniu pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego.

 1. Przygotuj się do audytu

Podczas audytu dyrektor właściwej izby administracji sprawdzi kryteria, które musisz spełniać jako upoważniony nadawca. Wszystkie czynności audytowe, w tym przebieg badania kryteriów, podlegają dokumentowaniu. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi, że nie spełniasz określonego kryterium lub warunku do wydania pozwolenia, otrzymasz zalecenia. W zaleceniach organ wskaże ci konieczność podjęcia określonych działań naprawczych oraz wyznaczy termin na ich realizację.

 1. Dostaniesz raport z czynności audytowych

Zarówno w przypadku, gdy nie spełniasz, jak i w przypadku, gdy spełniasz kryteria określone w przepisach prawa celnego (art. 39 unijnego kodeksu celnego), dyrektor izby administracji skarbowej sporządza raport z czynności audytowych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Raport zawiera informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez wnioskodawcę danego kryterium lub warunku opisanego w art. 39 UKC.

 1. Uzyskasz status upoważnionego nadawcy w tranzycie unijnym

Pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Jeśli izba zamierza wydać decyzje odmowną, powinna dać ci wcześniej prawo do wypowiedzenia się. Będziesz mieć wtedy 30 dni aby przekonać izbę do swoich racji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz maksymalnie w ciągu 120 dni, licząc od dnia w którym wniosek wpłynął do urzędu.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmownej wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do tego samego dyrektora izby administracji skarbowej, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Urząd cię skontroluje

Jeżeli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata, w  pierwszym roku po wydaniu pozwolenia izba będzie ściśle monitorować twoją działalność. Musisz również powiadomić izbę o każdej okoliczności, która zaistniała po wydaniu pozwolenia i może mieć wpływ na jego kontynuację lub treść.

Dodatkowe uprawnienia

Jako upoważniony nadawca masz prawo złożyć zgłoszenie tranzytowe w systemie NCTS2 w procedurze uproszczonej i wprowadzać do systemu następujące informacje:

 • liczbę i indywidualne identyfikatory zamknięć (jeżeli zamknięcia zostały nałożone);
 • termin, w którym towary należy przedstawić w urzędzie celnym przeznaczenia;
 • wyznaczoną trasę przewozu, jeżeli jest to wymagane.

Jak prowadzić dokumentację

Musisz w taki sposób prowadzić dokumentację w twojej firmie, aby bez trudu można było porównać informacje o towarach podane w zgłoszeniu tranzytowym z informacjami zawartymi w listach przewozowych, na fakturach itp. Więcej informacji znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów.

Tranzyt unijny

Upoważniony nadawca realizuje operacje tranzytu unijnego zgodnie z zasadami określonymi w pozwoleniu. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania uproszczenia znajdziesz w podręczniku tranzytowym dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów.

Czy ta strona była przydatna?