Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru wytwórców energii w małej instalacji? Zmieniły się dane twojej firmy, np. jej nazwa lub adres siedziby? Jeśli tak, to poinformuj Urząd Regulacji Energetyki o zmianie danych. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Poinformuj Urząd Regulacji Energetyki, gdy zmieniły się następujące dane:

 • oznaczenie wytwórcy – czyli nazwa twojej firmy, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego
 • siedziba, adres i inne dane teleadresowe, np. twój adres do korespondencji
 • twój numer identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli go masz
 • twój numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji – czyli numer PKD oraz miejsce wykonywania działalności

Jeśli nie poinformujesz URE o zmianie danych, to narazisz się na karę finansową. Wynosi ona 1000 zł. Nakłada ją URE w formie decyzji.


Słowniczek

Mała instalacja – to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację o zmianie danych złóż w terminie 14 dni od zmiany tych danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Informację złóż do tego oddziału terenowego URE, do którego złożyłeś wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Jeśli wniosek o wpis złożyłeś do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji lub Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie, to tam złóż informację o zmianie danych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż informację o zmianie danych w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać:

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Wytwórca energii oświadcza, że:

a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji są zgodne z prawdą;

b) znane są mu warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

c) spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – czyli:

 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz do małej instalacji;
 • posiada zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
 • dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji.

2. Ponadto oświadczenie powinno zawierać:

a)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;

b)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy URE, do którego złożysz wniosek. Jeśli wniosek składasz do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji lub Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, to opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Informację o zmianie danych złóż w terminie 14 dni od zmiany tych danych.

 1. Urząd sprawdzi złożoną przez ciebie informację

W przypadku braków w informacji, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś informację.


Uwaga

Jeśli nie zapłacisz opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo to Urząd Regulacji Energetyki nie zwróci ci informacji. Dalej załatwia on sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku dowodu opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd zmieni twój wpis w rejestrze

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to urząd zmieni twój wpis w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji. Otrzymasz zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze. Swój wpis znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Urząd Regulacji Energetyki może wydać ci decyzję o odmowie zmiany wpisu w rejestrze. Może to być spowodowane tym, że nie spełniasz warunków wpisu, np. otrzymałeś orzeczenie zakazujące ci wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie zmiany wpisu w rejestrze wytwórców energii w małej instalacji. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, do którego złożyłeś informację o zmianie danych. Natomiast, jeśli informację złożyłeś do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji lub do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE w Warszawie, to tam złóż odwołanie. W odwołaniu podaj numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytocz zarzuty, krótko uzasadnij, wskaż dowody. Ponadto wpisz w odwołaniu wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej, natomiast wymagana jest opłata sądowa w wysokości 1000 zł.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?