Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie roczne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy

Jeśli jesteś podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy musisz składać roczne sprawozdanie do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Poniżej dowiesz się co zawiera sprawozdanie i jak je złożyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim jest podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy

Podmiotem realizującym Narodowy Cel Wskaźnikowy jest każdy podmiot, w tym mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu, wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który:

  • rozporządza nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych lub
  • zużywa je na potrzeby własne na tym terytorium, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy jest obowiązany zapewnić w danym roku kalendarzowym co najmniej minimalny udział innych paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach, stosowanych we wszystkich rodzajach transportu, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się tych paliw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego na potrzeby własne na tym terytorium w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie drogowym i kolejowym, rozporządzanych przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej skutkującej trwałym wyzbyciem się paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużywanych przez niego w ciągu roku kalendarzowego na potrzeby własne na tym terytorium.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż sprawozdanie w terminie 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

Uwaga! Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie, to grozi ci kara pieniężna.

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż sprawozdanie roczne podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy

W sprawozdaniu wpisz informacje dotyczące prowadzonej w minionym roku przez ciebie działalności w zakresie:

  • paliw ciekłych,
  • biopaliw ciekłych,
  • paliw odnawialnych,
  • rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych, biopaliwach ciekłych i innych paliwach odnawialnych.

Sprawozdanie uzupełnij na podstawie posiadanych przez ciebie faktur VAT lub innych dokumentów.

W sprawozdaniu uwzględnij informacje o biokomponentach spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

Do sprawozdania dołącz oryginały wystawionych przez siebie świadectw potwierdzających spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty, które zostały zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Urząd przyjmuje twoje sprawozdanie, ale nie wydaje z tego tytułu żadnego poświadczenia.

URE może zażądać od ciebie przedstawienia dokumentów i informacji dotyczących sprawozdania oraz świadectw.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie zawiera informacje zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Termin

Złóż sprawozdanie w terminie 60 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

Uwaga! Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie, to grozi ci kara pieniężna.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jak przechowywać dokumenty

Przechowuj starannie dokumenty stanowiące podstawę dla wykazania danych zawartych w sprawozdaniu, w szczególności faktury VAT i dokumenty określające parametry jakościowe paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, gdyż mogą one stanowić dowód w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych.

Jakie biokomponenty spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju

Biokomponenty spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju i mogą być zaliczone podmiotowi realizującemu Narodowy Cel Wskaźnikowy wyłącznie wtedy, gdy spełniają kryteria określone w art. 28b-28bd ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Jakie grożą mi kary

Jeśli nie złożysz w terminie rocznego sprawozdania lub podasz w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane, Prezes URE nałoży na ciebie karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł. Oddzielna kara pieniężna w tej wysokości grozi także za nieprzekazanie wraz z rocznym sprawozdaniem oryginałów świadectw wystawionych przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Ponadto, karze pieniężnej w wysokości 5 tys. zł. podlega:

- odmowa udzielenia informacji lub przedstawienia dokumentów dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,

- wprowadzenie w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji i dokumentów dotyczących realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego,

- wystawienie świadectwa, w którym ilość biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych rozporządzonych poprzez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zużytych na potrzeby własne, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, jest większa niż ilość wskazana w poświadczeniach lub w dokumentach, o których mowa w art. 28c ust. 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, będących w posiadaniu tego podmiotu.

Czy ta strona była przydatna?