Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w transporcie drogowym

Jeśli zamierzasz prowadzić szkolenie kierowców autobusów lub samochodów ciężarowych, jesteś obwiązany najpierw uzyskać do wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w transporcie drogowym. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kierowca może wykonywać przewóz drogowy osób lub rzeczy. Do wykonywania przewozu drogowego osób kierowca potrzebuje prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, a do wykonywania przewozu drogowego rzeczy – prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 lub C1+E.

Działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia w transporcie drogowym można prowadzić w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

 • C1, C1+E, C i C+E – odpowiednie szkolenia w zakresie tego bloku skierowane są do osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy rzeczy
 • D1, D1+E, D i D+E – odpowiednie szkolenia w zakresie tego bloku skierowane są do osób zamierzających lub wykonujących przewóz drogowy osób

Kto może prowadzić ośrodek szkolenia w transporcie drogowym

Ośrodek szkolenia w transporcie drogowym może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności
 • zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:
  • wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w zakresie zajęć teoretycznych
  • osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora (nauki jazdy) – w zakresie zajęć praktycznych
  • osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy – podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 tej ustawy
 • posiada:
  • warunki lokalowe
  • wyposażenie dydaktyczne
  • miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych
  • miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych
  • pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia
  • szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania
 • nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

Kiedy przedsiębiorca nie musi posiadać miejsca przeznaczonego do jazdy w warunkach specjalnych

Przedsiębiorca nie musi spełniać tego warunku, gdy:

 • zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy
 • posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych 

Wymogi techniczne dotyczące ośrodków szkolenia znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w transporcie drogowym

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie uiszczasz opłaty za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Przed rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w transporcie drogowym

Wojewoda wpisze cię do rejestru w ciągu 7 dni od dnia wpływu poprawnego wniosku. Otrzymasz z urzędu zaświadczenie o wpisie.

Jeżeli wojewoda nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

Dokumenty

 1. Urząd przekaże do CEIDG informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Wojewoda przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w transporcie drogowym.

Termin

Urząd przekaże dane nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

 1. Urząd przekaże do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dane o wpisie przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w transporcie drogowym

Termin

Urząd przekaże dane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpisania przedsiębiorcy do rejestru.

Ile zapłacisz

 • 400 zł – opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodków szkolenia w transporcie drogowym
 • 1 zł – opłata ewidencyjna
 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy właściwego dla urzędu wojewódzkiego, w którym załatwiasz sprawę. Przykład: Jeśli składasz wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, opłatę skarbową za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania

Na dowodzie wpłaty wyodrębnij kwoty poszczególnych opłat.

 

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.


Uwaga

Jeśli urząd nie wpisze cię do rejestru w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, to możesz rozpocząć szkolenie kierowców w ośrodku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego do Ministra Infrastruktury. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrolę ośrodków szkolenia w transporcie drogowym prowadzi wojewoda. Jeżeli dopuścisz się poważnych naruszeń, wojewoda wyda decyzję o zakazie prowadzenia takiego ośrodka i skreśli z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. To samo nastąpi w przypadku, kiedy wojewoda stwierdzi naruszenia i wyda zalecenia pokontrolne, do których się nie zastosujesz.

Czy ta strona była przydatna?