Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Nie możesz załatwić wszystkich spraw administracyjnych osobiście? Pamiętaj, że do większości spraw możesz wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W postępowaniu administracyjnym nie musisz działać osobiście, chyba że wymaga tego konkretna sprawa. Przykładem sprawy, której nie załatwi pełnomocnik, jest złożenie odcisków palców do paszportu. Obowiązek samodzielnego działania może wynikać także z przepisów szczególnych (na przykład z wezwania do osobistego stawiennictwa), bądź z decyzji organu administracyjnego (na przykład z wezwania do udziału w czynnościach prowadzonych przez urząd).

Kto może udzielić pełnomocnictwa

Pełnomocnika może wyznaczyć:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna, na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, na przykład wspólnota mieszkaniowa.

Kto może być pełnomocnikiem

Twoim pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie wprowadzają żadnych wymagań ani w zakresie wykształcenia, ani doświadczenia zawodowego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być:

 • pełnomocnik zawodowy, czyli adwokat czy radca prawny
 • osoba, która nie ma wykształcenia prawniczego.

Nie ma również ograniczeń dla liczby pełnomocników – możesz mieć ich kilku.

Pełnomocnik w CEIDG

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz zgłosić pełnomocnika w CEIDG. Taki pełnomocnik może załatwiać sprawy związane z twoim wpisem w CEIDG, ale również inne sprawy urzędowe (na przykład w ZUS). Nie załatwi jednak za ciebie spraw podatkowych.

Sprawdź:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Pełnomocnictwo powinieneś złożyć osobiście lub przez swojego pełnomocnika w urzędzie, w którym załatwiasz sprawę, razem z dokumentami tej sprawy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Udziel pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinieneś udzielić na piśmie lub w formie elektronicznej – pamiętaj, że dokument elektroniczny musisz podpisać podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Możesz udzielić pełnomocnictwa również ustnie - w urzędzie, ale wówczas z czynności udzielenia pełnomocnictwa sporządza się protokół. 

Ważne jest, aby pełnomocnictwo wskazywało konkretną osobę, której jest udzielane. 

W treści pełnomocnictwa wskaż zakres działania pełnomocnika. Możesz udzielić pełnomocnictwa:

 • ogólnego, na przykład do reprezentacji w każdej sprawie prowadzonej w danym urzędzie lub przed wszystkimi organami administracji rządowej
 • szczególnego, na przykład do reprezentacji w danej sprawie lub tylko do konkretnych czynności, na przykład do złożenia wniosku czy odebrania zaświadczenia; w tym przypadku w treści pełnomocnictwa szczegółowo opisz zakres uprawnień udzielonych pełnomocnikowi.

Przeczytaj więcej o rodzajach pełnomocnictw.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
 1. Złóż pełnomocnictwo w urzędzie

Pełnomocnictwo powinieneś złożyć osobiście lub przez swojego pełnomocnika w urzędzie, w którym załatwiasz sprawę, razem z dokumentami tej sprawy. Na przykład jeśli załatwiasz sprawę w Urzędzie Regulacji Energetyki, tam też złóż pełnomocnictwo.

Ważne! Pełnomocnictwo należy złożyć do każdej sprawy, w której ma cię reprezentować pełnomocnik. Musisz je złożyć nawet jeśli w danym urzędzie, w innej sprawie, już składałeś pełnomocnictwo dla tej samej osoby.

Pełnomocnik musi być zawiadamiany przez urząd o wszelkich czynnościach i wzywany do udziału w nich.

Termin

Podczas pierwszych czynności w danej sprawie, lub najszybciej jak to możliwe, jeżeli udzieliłeś pełnomocnictwa w toku sprawy.

Ile zapłacisz

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo od każdej sprawy, w której reprezentuje cię pełnomocnik.

Opłatę wpłać na rachunek tego urzędu miasta (gminy, dzielnicy), na terenie którego mieści się urząd, w którym załatwiasz swoją sprawę. Na przykład, jeśli pełnomocnik reprezentuje cię w Urzędzie Regulacji Energetyki w Warszawie, opłatę skarbową za pełnomocnictwo zapłać na dedykowane konto miasta stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Numery rachunków bankowych sprawdzisz na stronie internetowej konkretnego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, oddzielny od innych podatków i opłat.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dołącz do dokumentów danej sprawy składanych w urzędzie. 

Osoby z grona rodziny (mąż, żona, rodzice, dzieci, rodzeństwo) są zwolnione z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Pamiętaj, że zgłoszenie pełnomocnika do CEIDG jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać

Od chwili ustanowienia pełnomocnika może on cię reprezentować w urzędzie.

Warto wiedzieć

Pełnomocnictwo domniemane

Pamiętaj, że istnieje szczególny rodzaj pełnomocnictwa - pełnomocnictwo domniemane. Urząd przyjmuje domniemanie istnienia pełnomocnictwa i pełnomocnik nie musi przedstawiać urzędowi dokumentu pełnomocnictwa, jeśli:

 • z punktu widzenia urzędu, twoja sprawa jest mało istotna
 • twoim pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
 • nie ma wątpliwości, że pełnomocnik występuje w twoim imieniu.

Pełnomocnik w sprawach podatkowych

Pamiętaj, że sprawy podatkowe możesz załatwiać wyłącznie przez pełnomocnika do spraw podatkowych. Sprawdź jak ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?