Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

Nie możesz załatwić wszystkich spraw administracyjnych osobiście? Pamiętaj, że do większości spraw możesz wyznaczyć pełnomocnika, który będzie działał w twoim imieniu. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W postępowaniu administracyjnym nie musisz działać osobiście, chyba, że wymaga tego konkretna sprawa (np. złożenie odcisków palców do paszportu). Obowiązek samodzielnego działania może wynikać, także z przepisów szczególnych (np. wezwanie do osobistego stawiennictwa), bądź z decyzji organu administracyjnego (np. wezwanie do udziału w czynnościach prowadzonych przez urząd).

Kto może udzielić pełnomocnictwa

Pełnomocnika może wyznaczyć:

 • osoba fizyczna, np. Jan Kowalski
 • osoba prawna, np. spółka z o.o.
 • jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, np. wspólnota mieszkaniowa

Kto może być pełnomocnikiem

Twoim pełnomocnikiem może być tylko osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem może być pełnomocnik zawodowy, tj. adwokat, radca prawny. Jednak może to być również osoba, która nie ma wykształcenia prawniczego. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie wprowadzają żadnych wymagań w zakresie wykształcenia ani doświadczenia zawodowego pełnomocnika. Nie ma również ograniczeń dla liczby pełnomocników – możesz mieć ich kilku.

Forma pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie (może być, także udzielone ustnie w urzędzie, a z czynności udzielenia pełnomocnictwa sporządza się wtedy protokół). Ważne jest, aby pełnomocnictwo wskazywało konkretną osobę, której jest udzielane. Pełnomocnictwo możesz, też sporządzić w formie elektronicznej – pamiętaj, że taki dokument musisz podpisać podpisem kwalifikowanym albo Profilem Zaufanym.

Pełnomocnik w CEIDG

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), możesz zgłosić pełnomocnika w CEIDG. Może on załatwiać sprawy związane z twoim wpisem w CEIDG, ale również inne sprawy urzędowe (m.in. ZUS). Nie załatwi za ciebie jedynie spraw podatkowych. Za ustanowienie pełnomocnika w CEIDG nic nie zapłacisz. Sprawdź, jak zgłosić pełnomocnika w CEIDG.

Zakres działania pełnomocnika

Zakres działania wskaż w treści pełnomocnictwa. Jeżeli chcesz, aby pełnomocnik miał uprawnienia do konkretnych czynności (np. złożenie wniosku, odebranie zaświadczenia), pamiętaj, aby szczegółowo opisać to w treści pełnomocnictwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Pełnomocnictwo powinieneś złożyć osobiście lub przez swojego pełnomocnika, podczas pierwszych czynności w urzędzie, w którym ma reprezentować cię pełnomocnik.

Co zrobić krok po kroku

 1. Ustanowienie pełnomocnika

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
 1. Złóż pełnomocnictwo w urzędzie

Pamiętaj, że pełnomocnictwo powinieneś złożyć osobiście lub przez swojego pełnomocnika. Zrób to podczas pierwszych czynności w urzędzie, w którym ma reprezentować cię pełnomocnik.

Pełnomocnik musi być zawiadamiany o wszelkich czynnościach i wzywany do udziału w nich.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Ile zapłacisz

17 zł

Opłatę wpłać na rachunek tego urzędu miasta (gminy, dzielnicy), który jest właściwy dla miejsca złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Osoby z grona rodziny (mąż, żona, rodzice, dzieci, rodzeństwo) są zwolnione z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Numery rachunków bankowych sprawdzisz na stronie internetowej konkretnego urzędu. Często na potrzeby opłaty skarbowej jest specjalny rachunek bankowy, oddzielny od innych podatków i opłat.

Pamiętaj, że zgłoszenie pełnomocnika do CEIDG jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać

Od chwili ustanowienia pełnomocnika może on cię reprezentować w urzędzie.

Warto wiedzieć

Pełnomocnictwo domniemane

Pamiętaj, że istnieje szczególny rodzaj pełnomocnictwa, tzw. pełnomocnictwo domniemane.

Urząd przyjmuje domniemanie istnienia pełnomocnictwa i pełnomocnik nie musi przedstawiać urzędowi dokumentu pełnomocnictwa, jeśli:

 • z punktu widzenia urzędu, twoja sprawa jest mało istotna,
 • twoim pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik
 • nie ma wątpliwości, że pełnomocnik występuje w twoim imieniu

Pełnomocnik w sprawach podatkowych

Pamiętaj, że urzędy podatkowe (np. urząd celny, urząd skarbowy), działają na podstawie innych przepisów, dlatego sprawy podatkowe (np. podpisywanie deklaracji podatkowych), możesz załatwiać przez pełnomocnika do spraw podatkowych. Sprawdź jak ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych.

Czy ta strona była przydatna?