Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru jednostek certyfikujących

Chcesz wydawać certyfikaty uprawniające do stosowania uznanego systemu certyfikacji, gwarantującego spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru jednostek certyfikujących. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednostka certyfikująca to przedsiębiorca, który działając w ramach uznanego systemu certyfikacji, ma prawo do wydawania certyfikatów podmiotom certyfikowanym, np.:

 • wytwórcom biokomponentów;
 • przetwórcom biomasy (olejarnie, gorzelnie);
 • pierwszym punktom skupu (firmy skupowe, handlowe).

Kto może zostać wpisany do rejestru jednostek certyfikujących

Aby prowadzić działalność gospodarczą jako jednostka certyfikująca trzeba uzyskać wpis do rejestru jednostek certyfikujących. Wpis uzyskasz, jeśli:

 • masz pisemną zgodę administratora systemu certyfikacji na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji;
 • prowadzisz dokumentację dotyczącą wydanych certyfikatów;
 • zatrudniasz osoby posiadające:
  • niezbędną wiedzę do przeprowadzania weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju,
  • udokumentowane doświadczenie w zakresie obliczania emisji gazów cieplarnianych paliw lub biopaliw ciekłych w cyklu ich życia lub stosowania wymogów uznanego systemu certyfikacji.

Kiedy nie zostaniesz wpisany do rejestru jednostek certyfikujących 

Nie otrzymasz wpisu do rejestru jednostek certyfikujących, jeśli:

 • wydano wobec ciebie prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru jednostek certyfikujących;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku wydano wobec ciebie decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej;
 • ukarano cię za przestępstwo:
  • skarbowe;
  • przeciwko mieniu;
  • wiarygodności dokumentów;
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
  • obrotowi gospodarczemu.

Rejestr jednostek certyfikujących prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru jednostek certyfikujących

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru jednostek certyfikujących

Dyrektor Generalny KOWR wpisze cię do rejestru jednostek certyfikujących w ciągu 7 dni od dnia wpływu do KOWR poprawnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami. Po dokonaniu wpisu otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek certyfikujących.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru jednostek certyfikujących, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Dokumenty

 1. Urząd przekaże do CEIDG informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru jednostek certyfikujących.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

616 zł

+ 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika lub wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola z dopiskiem “Opłata skarbowa - wpisz do rejestru jednostek certyfikujących”.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru jednostek certyfikujących, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Jako jednostka certyfikująca musisz składać do KOWR:

 • informacje o wydanych lub o cofniętych certyfikatach podmiotom certyfikowanym, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub cofnięto certyfikaty (jeżeli w danym miesiącu jednostka certyfikująca nie wydała lub nie cofnęła żadnego certyfikatu składa w ww. terminie oświadczenie o nie wykonaniu tych czynności).
 • sprawozdania roczne, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

Czy ta strona była przydatna?