Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8

Masz spółkę z o.o., spółkę akcyjną, spółkę komandytowo-akcyjną lub spółkę komandytową? Pamiętaj o obowiązku złożenia zeznania rocznego. Rozliczenie składasz na formularzu CIT-8. Sprawdź, jak złożyć zeznanie podatkowe.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zeznanie podatkowe CIT-8 składasz w systemie e-Deklaracje, po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa CIT-8

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - CIT. Podatnicy CIT, po zakończeniu roku podatkowego, składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty - CIT-8

Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Z kolei strata pojawia się, gdy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu były wyższe niż przychód. 

Zeznanie podatkowe CIT- 8 składają:

 • osoby prawne, na przykład spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia, spółdzielnie
 • spółki kapitałowe w organizacji, czyli na etapie od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki komandytowo-akcyjne
 • spółki komandytowe
 • spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów,

Przeczytaj więcej o podatku od osób prawnych (CIT).

Kto nie jest podatnikiem CIT

Podatek CIT cię nie dotyczy, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną
 • prowadzisz działalność w formie spółki niemającej osobowości prawnej, za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej z zarządem lub siedzibą w Polsce.

Zapłata podatku i zaliczki

Rozliczenie roczne polega na złożeniu zeznania rocznego CIT-8 oraz zapłacie podatku należnego wynikającego z tego rozliczenia. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym firma nie osiągała przychodów i nie ponosiła kosztów, także jest zobowiązana złożyć zenanie - tak zwany zerowy CIT-8

Podatnik CIT w trakcie roku podatkowego nie składa deklaracji podatkowych, a jedynie wpłaca zaliczki na ten podatek do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Sprawdź, jak rozliczyć zaliczki w systemie miesięcznym lub kwartalnym.

Ważne! Nie musisz wpłacać zaliczki jeśli jej wysokość po pomniejszeniu o zapłacone zaliczki od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeśli wartość zaliczki przekroczy 1000 zł, a we wcześniejszych miesiącach zaliczki nie były wpłacane, trzeba wpłacić zaliczkę w całości z nadwyżką ponad 1000 zł.


Przykład 1. Zaliczka za styczeń wyniosła 300 zł. Możesz skorzystać z odroczenia jej wpłaty, ponieważ kwota zaliczki jest niższa niż 1000 zł. W lutym zaliczka wyniosła 600 zł. Także tej zaliczki nie musisz wpłacić, ponieważ suma zaliczek od początku roku to 900 zł i jest niższa niż 1000 zł. W marcu zaliczka wyniosła ponownie 600 zł. Biorąc pod uwagę, że w marcu suma zaliczek od początku roku przekroczyła 1000 zł, musisz wpłacić zaliczkę za marzec w wysokości 1500 zł., w związku z brakiem wpłaty za styczeń i luty.

Przykład 2. Zaliczka za styczeń wyniosła 2000 zł. Tym samym przekracza kwotę 1000 zł i podlega wpłacie. Zaliczka za luty wyniosła 600 zł. Podatek należny od początku roku pomniejszony o zapłaconą zaliczkę za styczeń nie przekracza 1000 zł (2600 zł – 2000 zł), możesz zaliczkę za luty zapłacić do dnia 20 marca, lub też jej nie wpłacać.


Sprawozdania

Oprócz złożenia zeznania CIT-8, musisz przygotować sprawozdanie:

 • finansowe – złóż je w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Pamiętaj, że termin zatwierdzenia sprawozdania nie wpływa na to, kiedy masz złożyć CIT-8
 • o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego – złóż je razem z CIT-8,

Jeżeli dokonujesz transakcji z podmiotami powiązanymi, a wartość poszczególnych transakcji przekracza progi dokumentacyjne określone w art. 11k. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musisz sporządzić i przekazać do naczelnika urzędu skarbowego informację o cenach transferowych (informacja TPR), w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Odliczenia i zwolnienia z podatku

Możesz skorzystać z:

 • zwolnień przedmiotowych – jeżeli uzyskane dochody przeznaczasz na określoną działalność statutową, na przykład działalność naukową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochronę środowiska
 • odliczeń od wykazanego dochodu – darowizny, na przykład na cele społeczne lub religijne
 • ulgi na złe długi - prawa do zmniejszenia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o zaliczaną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8 do 31 marca.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Możesz złożyć zeznanie:

 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby
 • w urzędzie skarbowym właściwym dla twojej siedziby w ostatnim dniu roku – jeśli zmieniła się siedziba twojej firmy
 • w dowolnym centrum obsługi podatnika działającym w każdym urzędzie skarbowym (poza urzędami wyspecjalizowanymi).

Centra obsługi podatnika to wszystkie urzędy skarbowe, z wyłączeniem wyspecjalizowanych, które działają niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika danego urzędu. Obsługa i wsparcie realizowane w centrum obsługi polegają w szczególności na przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą.

Jeśli rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów złóż zeznanie w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zeznanie podatkowe CIT-8

Zeznanie CIT-8 złóż elektronicznie, w systemie e-Deklaracje CIT. Zeznanie podpiszesz wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Zeznania CIT-8 nie możesz podpisać profilem zaufanym i nie możesz go wysłać przez platformę ePUAP.

Podatnicy CIT, którzy osiągnęli tylko dochód zwolniony z podatku i nie zatrudniają żadnych pracowników ani zleceniobiorców, mogą złożyć roczne zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego w postaci papierowej.

Ważne! Elektroniczną deklarację może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik, o ile go do tego upoważnisz. Te upoważnienie jest bezpłatne.

Przeczytaj, jak złożyć upoważnienie UPL-1 do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych.

Pełnomocnika możesz również wyznaczyć do złożenia deklaracji w formie papierowej. Za te pełnomocnictwo - UPL-1P - zapłacisz 17 zł. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Przeczytaj więcej o pełnomocnikach i przedstawicielach podatkowych.

Dokumenty

Do zeznania CIT-8 dołącz – w razie potrzeby – odpowiednie formularze:

 • CIT-8/O – jeśli korzystasz np. z ulg lub odliczeń (złóż razem z CIT-8)
 • CIT-D – jeśli przekazujesz lub otrzymujesz darowizny (złóż razem z CIT-8)
 • CIT-BR – jeśli odliczasz ulgę na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (złóż razem z CIT-8)
 • CIT-ST – jeśli posiadasz zakłady (oddziały) położone na terenie samorządu terytorialnego innego niż ten, gdzie masz siedzibę (złóż w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego),
 • CIT-ST/A – jeśli wskazujesz posiadane zakłady (oddziały) (złóż razem z CIT-ST)
 • CIT-8AB – jeśli rozliczasz podatek jako podatkowa grupa kapitałowa (złóż do końca 3 miesiąca następnego roku, ale nie musisz składać razem z CIT-8)
 • SSE/R – jeśli rozliczasz podatek od dochodów osiąganych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • CIT-8S i CIT-8SP – jeśli podajesz informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (złóż jako załącznik do zeznań CIT-8 i CIT-8AB)
 • CIT/MIT – tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów z najmu (np. dzierżawy) budynków (złóż jako załącznik do zeznań CIT-8 i CIT-8AB)
 • APA-C – jeżeli zawierałeś uprzednie porozumienia cenowe
 • TPR-C – informacja o cenach transferowych.

Termin

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8 do 31 marca.

 1. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Po tym, jak złożysz zeznanie elektronicznie, urząd przyśle ci urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).Jeśli nie złożysz zeznania lub ma ono błędy, na przykład zaniżysz zobowiązanie podatkowe, urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania. Dostaniesz decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe
 • inne oczywiste omyłki
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy wprowadzane poprawki nie spowodują zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, wysokości straty, kwoty nadpłaty albo kwoty zwrotu, o więcej niż 5000 zł.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Twój sprzeciw unieważnia korektę sporządzoną przez urząd skarbowy.

Warto wiedzieć

Kalkulator odsetek za zwłokę

Jeśli masz zaległości podatkowe (np. podatek, zaliczkę lub ratę), skorzystaj z kalkulatora odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej. Kalkulator pomoże ci obliczyć:

 • stawki odsetek według stawki podstawowej, obniżonej i podwyższonej
 • wysokość opłaty prolongacyjnej.

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Czynny żal

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później lub podasz nieprawidłowe dane możesz dostać mandat karny lub karę grzywny. Żeby tego uniknąć poinformuj urząd skarbowy o swoim uchybieniu - złóż czynny żal.

Pamiętaj! Jeśli złożysz czynny żal, możesz uniknąć dodatkowych kar, pod warunkiem że zapłacisz podatek wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy lub skorygujesz deklarację.

Przeczytaj, jak złożyć czynny żal. 

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru – przy wysyłce elektronicznej).

Czy ta strona była przydatna?