Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek CIT - informacje podstawowe

Zasady opodatkowania CIT

CIT jest podatkiem od dochodów, jakie uzyskała osoba prawna w danym roku podatkowym.

Podstawą opodatkowania jest osiągnięty dochód, od którego można dokonywać odliczeń.

Stawki CIT

CIT wynosi obecnie:

 • 19%
 • 9% dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność (obowiązuje od 2019 roku)

Podatek rozlicza się do końca marca następnego roku podatkowego. Trzeba prowadzić księgi rachunkowe tzw. pełną księgowość.

Nie składa się w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, a jedynie wpłaca zaliczki na ten podatek do 20 dnia każdego miesiąca. W niektórych przypadkach można zaliczki opłacać kwartalnie. 

Zobacz też:

Dla kogo 9 proc. CIT?

Z obniżonej stawki mogą skorzystać przedsiębiorcy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł .Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro. Po przekroczeniu tego progu będziesz płacił zaliczki na podatek o stawce podstawowej (tj. 19%). Stawka stosowana jest wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Dodatkowo, z niższej stawki CIT skorzystają firmy rozpoczynające działalność (w pierwszym roku podatkowym).

Kogo nie obejmuje preferencyjna stawka

Jeśli zamierzasz przekształcić np. swoją jednoosobową działalność w spółkę rozliczającą CIT pamiętaj, że nowe przepisy ograniczają stosowanie preferencji. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy nowa firma powstanie poprzez restrukturyzację (np. podział dotychczasowej firmy), przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10.000 euro.

Kto jest podatnikiem CIT

 • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie)
 • spółki kapitałowe w organizacji
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki)
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

Złóż zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8:

Przedmiot opodatkowania CIT

Przedmiotem opodatkowania jest dochód (nadwyżka, która zostaje po odliczeniu kosztów) jaki firma uzyskała w danym roku podatkowym. Stanowi on sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów (wyodrębniony jest dochód uzyskany ze źródeł kapitałowych od innego dochodu).

Niektóre dochody są zwolnione od podatku np. zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje realizujące ustawowo określone, społecznie użyteczne cele są zwolnione, jeśli dochód jest przeznaczony na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Jednak cele muszą pokrywać się ze statutami tych podmiotów.

Uwaga! Wyjątkową regulacją są mi.in. przychody z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, gdzie podatek CIT jest ustalony na poziomie 20% przychodów.

Firmy, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce płacą CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast firmy, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają w Polsce.

Przychody w CIT

Przychodami podatkowymi są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe czy wartość nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub innych świadczeń.

Za przychody związane z działalnością gospodarczą, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat.

Przy określaniu daty powstania przychodów, uznaje się, że powstaje on w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, w tym częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub fakturze (nie rzadziej niż raz w roku). Rozwiązanie to jest również stosowane do ustalania daty powstania przychodów z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego.

W odniesieniu do przychodów, do których nie mają zastosowania przedstawione rozwiązania, datą powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty.

Koszty uzyskania przychodów w CIT

Kosztami są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Można zaliczyć różnego rodzaju wydatki bezpośrednio związane z przychodami, np. wydatki poniesione na zakup towarów handlowych, ale również te które związane są jedynie pośrednio z osiąganymi przychodami.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami są rozliczane w roku, w którym zostają osiągnięte te przychody. Inne koszty rozliczone są w roku ich poniesienia.

Datą poniesienia kosztu jest dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych na podstawie faktury lub innego dowodu księgowego.

Ogólne cechy, jakie musi spełniać wydatek, aby można go było zaliczyć do kosztów:

 • jest poniesiony przez podatnika a nie przez inną osobę (co do zasady nie ma znaczenia faktyczne zapłacenie, ale poniesienie kosztu, czyli wystawienie faktury ujęcie w księgach)
 • celem poniesienia kosztu było osiągnięcie przychodów, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów
 • koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Poniżej zamieszczono często pojawiające się pytania o możliwość uznania kosztów:

Amortyzacja

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się również odpisy amortyzacyjne. Amortyzacji podlegają wyłącznie nabyte wartości niematerialne i prawne tj. budynki, budowle, maszyny, środki transportu, inwestycje w obcych środkach trwałych oraz prawa majątkowe, takie jak: licencje, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know-how, koszty prac rozwojowych.

Zasadą jest, że podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych od ustalonej wartości początkowej środków trwałych – w równych ratach co miesiąc, co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego (z zastrzeżeniem metody degresywnej).

Mali podatnicy i rozpoczynający działalność (z wyjątkiem firm przekształconych) mogą skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do 100% wartości początkowej środka trwałego w pierwszym roku podatkowym. Łączna kwota nie może jednak przekroczyć określonego limitu. Dotyczy to maszyn, urządzeń i środków transportu. Uwaga! Nie obejmuje samochodów osobowych.

Zajrzyj do poradnika:

Leasing

Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się opłaty leasingowe, w zależności od warunków tej umowy.

W całości opłaty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu korzystającego, jeżeli:

 • umowa została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji lub co najmniej 5 lat w przypadku nieruchomości
 • suma ustalonych opłat (wraz z ceną sprzedaży), pomniejszona o należny VAT, odpowiada co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy, a w przypadku zawarcia następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu
 • umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony.

Dopuszczalne odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu)

Można odliczyć od dochodu m.in.:

 • darowizny m.in. na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub na cele kultu religijnego w ramach limitu do 10% dochodu
 • umorzone w bankach kredyty w związku z restrukturyzacją (20% takich kredytów)
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła
 • stratę dla określonej grupy firm rozpoczynających działalność
 • prace badawczo-rozwojowe (określone koszty kwalifikowane).

Dodatkowo jeżeli poniesiono stratę w danym roku podatkowym, można ją rozliczyć (pomniejszyć osiągnięty dochód) w kolejnych pięciu latach podatkowych.

Zaliczki CIT

Zaliczki miesięczne

Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Podatnicy, którzy wybrali formę uproszczoną wpłacania zaliczek, są obowiązani:

 • w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek
 • stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym
 • wpłacać zaliczki w terminach miesięcznych
 • dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy

Zwolnienie dla małych podatków

Podatnicy, którzy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, są małymi przedsiębiorcami (przychody poniżej 12 mln euro), są zwolnieni z obowiązków wynikających z obowiązku wpłacania zaliczek. Muszą jednak złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia.

Oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia są obowiązani do złożenia zeznania podatkowego oraz do uiszczenia należnego podatku za rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych - w wysokości 20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem.

Podatek ten płatny jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.

Kwartalne zaliczki CIT

Podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne.

Zaliczki kwartalne podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Zaliczek nie trzeba wpłacać jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku nie przekracza 1.000 zł. Zaliczki pobiera się od momentu (za ten miesiąc), kiedy dochód liczony narastająco przekroczył tę kwotę.

Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek.

Rozliczenie roczne CIT

Podatnicy mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego o wysokości dochodu (ewentualnie straty) do końca marca następnego roku podatkowego.

W tym samym czasie trzeba wpłacić należny podatek (albo różnicę między podatkiem należnym a wpłaconymi zaliczkami). Sprawozdanie składa się na formularzu CIT-8  wraz z załącznikami.

Dodatkowo należy złożyć sprawozdanie finansowe tzn. bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe należy sporządzić do końca marca nowego roku obrotowego, następnie zatwierdzić przez zarząd, walne zgromadzenie i przekazać do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni.

Podatnik jest zobowiązany złożyć sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy nowego roku obrotowego.

Skorzystaj z pomocy

Krajowa Informacja Skarbowa

Za jej pośrednictwem eksperci podatkowi odpowiadają na pytania dotyczące tematów związanych z podatkami, służbą celną czy interpretacją przepisów.

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

 • z tel. stac.: 801 055 055
 • z tel. kom.: (22) 330 0330
 • z zagranicy.: +48 22 330 0330

Interpretacje podatkowe

Jeśli nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego, to możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych).

Skorzystaj z bazy wydanych interpretacji. Być może w sprawie podobnej do Twojej została już wydana interpretacja.

Portal podatkowy

Na stronie Portalu Podatkowego znajdziesz wiele przydatnych informacji na temat rozliczania podatków oraz formularze podatkowe.

Informacje dotyczą takich zagadnień, jak m.in.

e-Deklaracje

System e-Deklaracje umożliwia składanie deklaracji podatkowych przez internet.

Dodatkowo, do Twojej dyspozycji jest Centrum Pomocy biznes.gov.pl.

Czy ta strona była przydatna?