Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na obrót energią elektryczną (OEE)

Prowadzisz firmę? Chcesz zajmować się handlem energią elektryczną? Jeśli tak, to najpierw musisz uzyskać odpowiednią koncesję. Dalej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektrycznej, musisz uzyskać koncesję.

Obrót energią elektryczną polega na handlu hurtowym albo detalicznym energią.

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną z wyłączeniem:

 • obrotu energią elektryczną na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmioty prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • rynek regulowany,
  • towarowe domy maklerskie
  • domy maklerskie prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi
  • spółkę prowadzącą giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
 • obrotu energią elektryczną dokonywanego w ramach działalności wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w zakresie uregulowanym rozporządzeniem 2015/1222
 • obrotu energią elektryczną przez spółdzielnię energetyczną dokonywanego w ramach działalności prowadzonej na rzecz wszystkich odbiorców należących do tej spółdzielni.

Warunki, które trzeba spełnić aby dostać koncesję

Możesz otrzymać koncesję, jeśli

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
 • uzyskałeś decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowe albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego.

Koncesji nie może otrzymać wnioskodawca:

 • znajdujący się w postępowaniu upadłościowym lub w likwidacji
 • któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem, ze względu na:
  • złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności niezgodnego ze stanem faktycznym lub
  • nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w wyznaczonym przez organ terminie, lub
  • rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności
 • skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • nie zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim kontrolę albo współkontrolę został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą określoną w ustawie - Prawo energetyczne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Wniosek złóż do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli jednocześnie prowadzisz działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla mniej niż 100 odbiorców, którym twoje przedsiębiorstwo dostarcza rocznie mniej niż 50 mln GWh energii. Taki wniosek złóż do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, na którego obszarze działania będziesz obracał energią.


W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie)
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie)
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie)
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie)
 • Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie)
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie)
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie).
Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wydanie koncesji

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie koncesji na obrót energią elektryczną powinien zawierać np.:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału w Polsce lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się jako podatnik VAT
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnoprawnych oraz organizacyjnych

1) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem (jeśli masz obowiązek wpisać się do KRS)

2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli brakuje informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach. Jeśli masz numer akcyzowy to podaj go

3) jeśli wnioskodawcą jest spółka – dołącz umowę spółki lub statut spółki

4) jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna (np. spółka akcyjna lub spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) albo przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność w Polsce w ramach oddziału, to złóż:

 • wykaz członków rad nadzorczych, listę wspólników i akcjonariuszy oraz wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy, a także członków rad nadzorczych. Jeśli przedsiębiorcą, wspólnikiem lub członkiem  zarządu jest osoba nie będąca obywatelem Polski, to złóż odpowiednie zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem. Dołącz również tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa jako podmiotu zbiorowego

5) jeśli wniosek składa osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą, to złóż zaświadczenie o jej niekaralności. Osoba ta powinna złożyć również oświadczenie zawierające informacje o dacie ważności, serii i numerze dokumentu tożsamości

6) wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości. Dołącz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych podmiotów

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem z powodu otrzymania zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników)

9) dołącz potwierdzenie zarejestrowania wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT (np. zaświadczenie)

10) opis działalności dotychczasowej oraz działalności, na którą ma być udzielona koncesja powinien zawierać plan finansowania działalności koncesjonowanej oraz charakterystykę dostawców i odbiorców

11) pełnomocnictwo – jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika – wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa

12) dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie koncesji.


Dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi

1) zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, za okres minimum 3 pełnych lat kalendarzowych

2) zestawienie planowanej sprzedaży energii elektrycznej w jednostkach energii na okres minimum 3 pełnych lat kalendarzowych

3) sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż trzy lata – dołącz dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności

4) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne)

5) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Powinno ono określać wielkość obrotów oraz zawierać informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi

6) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne. Ewentualnie dołącz zaświadczenie, że przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. Będzie tak, gdy prowadzona działalność nie wymagała zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Zaświadczenie powinno być uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku

7) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa (względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości). W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informacje:

 • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
 • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości.

 


Informacje dla przedsiębiorców zagranicznych, składających wniosek o udzielenie koncesji

1) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio tj. bez zakładania oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy składają odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki

2) zaświadczenia o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz członków rad nadzorczych, powinny pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki lub z Krajowego Rejestru Karnego w ramach systemu ECRIS

Jeśli osoby te nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, to zaświadczenia powinny być wydane przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami.

3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki

4) zaświadczenie o niekaralności podmiotów posiadających wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę, powinna pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji twojej firmy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotów.

5) decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP w Polsce). Tak samo jest w przypadku dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT

6) zgodność złożonych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona zgodnie z klauzulą apostille.

Dokumenty składane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dostarczone do URE dokumenty powinny być oryginałami. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu. Ale jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusza albo pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jako dowód możesz złożyć kserokopię dokumentu podpisaną przez przedsiębiorcę albo osoby upoważnione do jego reprezentowania. Wyjątkiem są dokumenty co do których URE sformułowało żądanie przedłożenia ich w oryginale. W razie wątpliwości Prezes URE może wezwać stronę do przedstawienia oryginału dokumentu lub jego odpisu poświadczonego.

Termin

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na usunięcie braków będziesz mieć maksymalnie 30 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci koncesji

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania koncesji

Jeśli złożony przez ciebie wniosek o udzielenie koncesji nie posiadał braków formalnych lub je uzupełniłeś, to Urząd Regulacji Energetyki wszczyna (czyli rozpoczyna) postępowanie administracyjne. Nie zawsze sprawa o uzyskanie koncesji toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą a urzędem. Urząd wyśle do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Urząd Regulacji Energetyki może wezwać cię (także inne strony czy pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Urząd sprawdzi czy może wydać ci koncesję

Urząd oceni twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji, Urząd Regulacji Energetyki może sprawdzić fakty podane we wniosku. Zabezpieczenie majątkowe, ustanawia się w wysokości nie niższej niż 1/12 najwyższych, planowanych przez wnioskodawcę na kolejne 3 lata kalendarzowe, rocznych przychodów z działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja. Ma to na celu stwierdzenie, czy spełniasz warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz, czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania takiej działalności.

W przypadku gdy twój wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych ustawą informacji lub dokumentów, Prezes URE niezwłocznie wezwie do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.

Dodatkowe zabezpieczenie majątkowe dla zaspokojenia roszczeń innych osób

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, np. szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia. Możesz tylko jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Zawiadomione strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Strony mają prawo do udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się – przed udzieleniem koncesji – co do zebranych materiałów i dowodów. Również ty możesz to zrobić. Organ koncesyjny, informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, wskaże również ewentualne przesłanki, jakie nie zostały na dzień wysłania ww. informacji spełnione lub wykazane oraz których nieuzupełnienie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia tych przesłanek.


Ważne! Jeśli w trakcie załatwiania koncesji postawiony zostanie tobie zarzut popełniania przestępstwa mającego związek z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, to URE zawiesi postępowanie. Zawieszenie trwa do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Zawieszenie również nastąpi, gdy zarzuty dostaną członkowie rady nadzorczej lub osoby upoważnione do reprezentowania twojej firmy.

Dokumenty

 1. Otrzymasz koncesję na obrót energią elektryczną

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda ci koncesję. Dostaniesz ją w formie decyzji.  

Koncesja określa:

 • oznaczenie podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adres
 • przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją
 • datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności
 • okres ważności koncesji
 • szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:
  • zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych
  • powiadamiania Prezesa URE o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania
 • zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności
 • szczegółowe zasady odnawiania zabezpieczenia majątkowego, w przypadku gdy zabezpieczenie to zostało ustanowione
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Urząd Regulacji Energetyki wyda decyzję o odmowie udzielenia koncesji, gdy nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd – za pośrednictwem ministra właściwego ds. energii – poinformuje Komisję Europejską. W informacji tej zawarte będą przyczyny odmowy udzielenia ci koncesji.

Po uzyskaniu koncesji urząd wpiszę twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną. Rejestr prowadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

 • zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 ustawy Prawo energetyczne,
 • powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Koncesja powinna określać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

Ile zapłacisz

 • 616 zł - opłata za koncesję

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o wydanie koncesji. Masz prawo dostarczyć dowód zapłaty w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Opłatę wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji w sprawie udzielenia koncesji na obrót energią elektryczną. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Uzyskanie innych dokumentów i zezwoleń

Uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. Np. posiadając koncesję na obrót energią elektryczną musisz uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, jeśli chcesz ją wytwarzać.

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję możesz otrzymać na krótszy okres – ale musisz to zaznaczyć we wniosku. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać ci dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli twoja działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy ci się pokrycie strat.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Opłaty koncesyjne

Po otrzymaniu koncesji na obrót energią elektryczną masz obowiązek obliczania i zapłaty corocznej opłaty koncesyjnej. Opłatę wpłacaj do 15 kwietnia każdego roku. Jak obliczyć opłatę dowiesz się z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2021 r. w sprawie opłaty koncesyjnej.

Zmiany koncesji

Złóż wniosek o zmianę koncesji, jeśli zmieni się:

 • nazwa twojej firmy
 • adres jej siedziby albo twój adres zamieszkania
 • ewentualnie numer w KRS albo w odpowiedniku tego rejestru w innych państwach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wniosek złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Urząd Regulacji Energetyki może na twój wniosek zmienić warunki koncesji, jeśli np. w inny sposób chcesz obracać energią elektryczną.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?