Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy

Zakończyłeś budowę obiektu budowlanego? Twój projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych? Sprawdź, kiedy i jak zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi zawiadamiać straż pożarną

Musisz zawiadomić Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, jeśli:

 • potrzebujesz pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
 • zakończyłeś budowę, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higieniczno-sanitarnych.

Informacja, czy masz obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powinna być podana w pozwoleniu na budowę.

Pamiętaj! Możesz rozpocząć eksploatację obiektu budowlanego pod warunkiem, że:

 • zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe
 • sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Jakie obiekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych

 • budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V
 • budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV
 • budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza
 • obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2
 • obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  • powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2
  • łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2
  • powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2
  • występuje zagrożenie wybuchem
 • garaż:
  • wielokondygnacyjny
  • jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego
  • zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych
 • obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne
 • obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych
 • tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych
 • obiekt jądrowy
 • obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW
 • drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1–7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami
  rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Podstawą uzgodnienia są dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

To, jakie dane są potrzebne, zależy od przeznaczenia, sposobu użytkowania obiektu, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących w nim zagrożeń pożarowych. Dane mogą obejmować:

 • w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności:
  • informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji
  • informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
  • informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany  zewnętrzne i dachy
  • informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej
  • informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:
   • drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych
   • zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych
  • informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu
 • w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczególności:
  • informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji
  • charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych
  • informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
  • informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń
  • informacje o podziale na strefy pożarowe
  • maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia
  • informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
  • informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem
  • informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę
   i stan sprawności osób przebywających w obiekcie
  • informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania
  • informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych
   i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach
  • informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających
   na odległości dopuszczalne
  • informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym
 • w przypadku projektu technicznego, w szczególności:
  • informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji
  • charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych
  • informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania
  • informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń
  • informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania
  • maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia
  • informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń
   i dróg ewakuacyjnych
  • informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki
  • informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę
   i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się
  • informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń i instalacji
  • informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych
  • informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych
  • informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy
  • informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.


Podział budynków ze względu na wysokość:

 • niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;
 • wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego oraz przed:

 • złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
 • złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy powiatowe państwowej straży pożarnej
 • komendy miejskie państwowej straży pożarnej

Zawiadomienie o zakończeniu budowy złóż do komendy miejskiej lub powiatowej Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na położenie budynku.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zawiadomienie o zakończeniu budowy

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przepisy nie regulują jakie informacje powinno zawierać zawiadomienie oraz jakie dokumenty dołącza się do niego. W praktyce zawiadomienie zawiera informacje o inwestycji, takie jak: imię i nazwisko albo nazwa inwestora, adres zamieszkania albo siedziby, rodzaj inwestycji, dane adresowe i ewidencyjne nieruchomości, numer decyzji o pozwoleniu na budowę oraz znak sprawy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Wzory wniosków dostępne są także na stronach internetowych właściwych miejscowo jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Termin

Zawiadomienie złóż przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego oraz przed:

 • złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie
 • złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 1. Państwowa Straż Pożarna sprawdzi, czy zawiadomienie jest kompletne

Państwowa Straż Pożarna sprawdza, czy zawiadomienie o zakończeniu budowy nie ma braków. Jeżeli ma, to skontaktuje się z tobą pracownik straży i poinformuje o konieczności ich uzupełnienia. Może również to zrobić podczas wizji obiektu. Poinformuje cię wtedy o formie uzupełnienia braków.

Uzupełnione zawiadomienie złóż do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, do którego złożyłeś zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Jeśli zostawisz numer telefonu, pracownik Państwowej Straży Pożarnej powinien się z tobą skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

 1. Państwowa Straż Pożarna skontroluje obiekt budowlany

Państwowa Straż Pożarna skontroluje obiekt budowlany, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

W trakcie kontroli oceni zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Może również wymagać wglądu w dokumenty potwierdzające realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami. Mogą to być na przykład projekt budowlany, pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, protokoły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji oraz urządzeń czy też dokumentacja dopuszczająca do stosowania w kraju wykorzystane w obiekcie wyroby budowlane.

Państwowa Straż Pożarna może:

 • nie zająć stanowiska - uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag
 • zająć stanowisko o sprzeciwie, czyli zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli obiekt budowlany nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej
 • wydać decyzję o nakazie usunięcia usterek, a następnie zweryfikować czy zostały usunięte
 • unieważnić uzgodnienie projektu budowlanego - w przypadku poważnych uchybień, a następnie na wniosek inwestora:
  • w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuścić możliwość spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, jeśli we wniosku wykazano spełnienie warunków dopuszczonych w ramach rozwiązań zamiennych
  • w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany na nowo projekt budowlany obiektu budowlanego.

Jeżeli w trakcie kontroli Państwowa Straż Pożarna zgłosi uwagi dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, to musisz dokonać odpowiednich poprawek.


W przypadku zastrzeżeń co do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska niezwłocznie zawiadamia o zastrzeżeniach właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (czyli ten, który wydał pozwolenie na budowę) oraz organ nadzoru budowlanego (do którego wystąpisz o pozwolenie na użytkowanie albo złożysz zawiadomienie o zakończeniu budowy).

Termin

Państwowa Straż Pożarna ma 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wniesienie sprzeciwu lub uwag. W tym czasie przeprowadzi kontrolę obiektu

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Państwowa Straż Pożarna powinna zająć stanowisko w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Jeżeli Państwowa Straż Pożarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, to uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag. W takim przypadku możesz sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Jak możesz się odwołać

Odwołanie od sprzeciwu Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym nie przysługuje.

Odwołanie możesz złożyć dopiero, kiedy po sprzeciwie Państwowej Straży Pożarnej otrzymasz decyzję o odmowie użytkowania obiektu wydaną przez organy nadzoru budowlanego.

Warto wiedzieć

Sprawdź jak:

Czy ta strona była przydatna?