Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na pracę typu D

Zatrudniasz pracownika i chcesz go delegować do Polski, do firmy, dla której realizujesz usługę, a twoje przedsiębiorstwo nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski? Najpierw musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu D. Sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli masz siedzibę poza państwem członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz poza Szwajcarią i chcesz oddelegować pracownika, który jest zatrudniony w twoim przedsiębiorstwie, do czasowego wykonywania pracy w Polsce, musisz najpierw uzyskać dla niego odpowiednie zezwolenie na pracę.


Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poza członkami UE, są: Norwegia, Islandia, Liechtenstein.


Dla kogo jest zezwolenie typu D

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu D, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • cudzoziemiec jest zatrudniony w twoim przedsiębiorstwie mającym siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii
 • twoje przedsiębiorstwo nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski
 • delegujesz cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, czyli tak zwanej usługi eksportowej.

Ważne! To czy usługa jest tymczasowa i okazjonalna będzie podlegać każdorazowo ocenie, z uwzględnieniem przede wszystkim długości, częstotliwości, regularności i ciągłości świadczenia usługi.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne

Będziesz zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę typu D dla cudzoziemca, który zachowuje miejsce stałego pobytu za granicą i  jest delegowany do Polski na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu:

 • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli ty jako pracodawca zagraniczny jesteś ich producentem
 • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę
 • przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania
 • montażu i demontażu stoisk targowych, opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jesteś ty jako pracodawca zagraniczny, delegujący cudzoziemca w tym celu.

Kto występuje o zezwolenie typu D

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę typu D występuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy, czyli pracodawca delegujący pracownika do wykonywania pracy w Polsce.

Na jak długo wydawane jest zezwolenie typu D

Zezwolenie na pracę typu D zawsze wydawane jest na czas określony - na czas realizacji usługi eksportowej - jednak nie na dłużej niż na 3 lata.

Możesz również wnioskować o przedłużenie zezwolenia na pracę. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę typu D możesz złożyć nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego zezwolenia na pracę.

Ważne! Wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę  typu D w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może zatem różnić się w zależności od województwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące, dlatego powinieneś złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem wykonywana pracy w Polsce przez twojego pracownik.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Usługę można zrealizować w urzędzie wojewódzkim

Wniosek złóż do:

 • wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest świadczona usługa eksportowa lub

 • wojewody właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski - jeżeli podmiot, na rzecz którego jest świadczona usługa eksportowa ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu D

Jak złożyć wniosek 

Najprostszym sposobem jest złożenie wniosku online - za pośrednictwem portalu praca.gov.pl:

 • wybierz zakładkę "Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WWZ|"
 • wypełnij wniosek elektroniczny
 • załącz kopie elektroniczne (skany) niezbędnych dokumentów
 • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli trzeba będzieuzupełnić braki formalne, okazać oryginały dokumentów, które zostały załączone jako skany lub żeby ustalić dalsze kroki.

Możesz również wysłać wniosek pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi - potwierdzenia odbioru. Ten dokument, będzie potwierdzeniem złożenia wniosku. Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli trzeba będzie uzupełnić braki formalne lub w kwestii dalszego procedowania.

Jeśli zdecydujesz się na osobiste złożenie wniosku w urzędzie, pamiętaj, że każdy z urzędów wojewódzkich może mieć swoje zasady składania wniosków. Dlatego sprawdź, jakie zasady obowiązują w urzędzie wojewódzkim, do którego składasz wniosek - zadzwoń do urzędu lub wejdź na jego stronę internetową przed pójściem do urzędu.

Najczęściej urzędy wojewódzkie stosują systemy kolejkowe, które mogą polegać na tym, że:

 • automat biletowy w wyznaczonych przez urząd godzinach wydaje numerki, które wyznaczają kolejność obsługi interesantów. Automat wydaje tyle numerków, ilu zainteresowanych  w danym dniu jest w stanie obsłużyć urząd. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym - nie zostaną w danym dniu obsłużone, dlatego warto nie odkładać wizyty na „koniec dnia pracy” urzędu. Zazwyczaj powinieneś pobrać tyle numerków, ile wniosków chcesz złożyć. Niektóre urzędy limitują ilość wniosków składanych przez jedną osobę w ciągu tego samego dnia
 • za pośrednictwem platformy internetowej, do której odnośnik będzie znajdować się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Po utworzeniu swojego profilu, możesz spośród dostępnych terminów wizyt w urzędzie (do wyboru dzień i godzina), zarezerwować ten, który najbardziej ci odpowiada na złożenie wniosku. W ustalonym dniu powinieneś zgłosić się do urzędu wraz z wnioskiem i innymi niezbędnymi  dokumentami.

Ważne! We wszystkich czynnościach związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla delegowanego cudzoziemca, może cię w Polsce reprezentować pełnomocnik. W takim przypadku, musisz udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa. Ustanawiając pełnomocnika w sprawie o wydanie zezwolenia na pracę typu D, jesteś zwolniony z obowiązku dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

W jakiej formie składasz dokumenty

Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątkiem jest dokument podróży cudzoziemca (wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek), którego załączasz kopie.

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Pamiętaj! Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in.:

 • typ zezwolenia;
 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • informacje dotyczące cudzoziemca;
 • informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Złóż:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę delegującego
 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość
 • dowód wpłaty zawierający następujące dane:
  • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa oraz adres siedziby pracodawcy delegującego)
  • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (tj. opłata od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu D)
  • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę)
 • umowę, na podstawie której usługa eksportowa na terytorium Polski jest lub będzie świadczona
 • list oddelegowujący cudzoziemca do pracy, potwierdzający fakt oddelegowania, okres, wynagrodzenie i stanowisko
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
 • pełnomocnictwo – w przypadku gdy pracodawca delegujący nie składa wniosku osobiście
 • dokument z właściwego rejestru dotyczący pracodawcy zagranicznego
 • umowę z twoim kontrahentem o świadczenie usług na terenie Polski
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez twojego pracownika wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym (o ile w taki  zawodzie będzie świadczył pracę)
 • dokument potwierdzający, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • list oddelegowujący cudzoziemca.

Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

W dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że procedura wydania zezwolenia na pracę może trwać miesiąc (30 dni), a w szczególnie skomplikowanych przypadkach nawet 2 miesiące, dlatego powinieneś złożyć wniosek odpowiednio wcześniej, przed rozpoczęciem wykonywana pracy w Polsce przez twojego pracownik.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, na przykład pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. 

Pamiętaj, że urząd może również wezwać cię w trakcie postępowania do złożenia wyjaśnienia lub doprecyzowania informacji. Możesz być także wezwany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

 1. Wojewoda wyda decyzję

Zezwolenie na pracę typu D wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, a dwa otrzymuje pracodawca delegujący. Jeden egzemplarz musisz przekazać pracownikowi, którego delegujesz do pracy na terenie Polski.

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę typu D, jeżeli:

 • podałeś we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużyłeś się fałszywymi dokumentami, zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę,
 • nie spełniłeś określonych w ustawie warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia,
 • prawomocnym wyrokiem sądu zostałeś uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, zostałeś ponownie uznany za winnego tego samego czynu,
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.
 • jesteś karany za przestępstwo handlu ludźmi lub podmiot powierzający wykonywanie pracy jest zarządzany lub kontrolowany przez taką osobę,
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca,
 • dane osobowe cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
 • wnioskujesz o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
 • jeżeli cudzoziemiec, w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, został ukarany za czyny za które odmawia się wydania zezwolenia.

Ważne! Wojewoda może też wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Termin

Nie dłużej niż miesiąc. W sprawach skomplikowanych, termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (zostaniesz o tym poinformowany).

Ile zapłacisz

 • 200 zł - opłata za wydanie zezwolenia na pracę typu D

Opłatę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składasz wniosek o wydanie  zezwolenia. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli wojewoda wyda decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pracę, możesz się od niej odwołać. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydal decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Wysokość wynagrodzenia

W przeciwieństwie do innych zezwoleń na pracę, w przypadku zezwolenia na pracę udzielanego w związku z oddelegowaniem pracownika do wykonywania pracy w Polsce (w tym zezwolenia typu D), cudzoziemiec w okresie oddelegowania do Polski musi otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej tym wymaganiom, należy uwzględnić w liście oddelegowującym pracownika oraz we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Zasada  niedyskryminacji pracowników delegowanych do Polski 

Pracodawca delegujący pracownika do Polski ma obowiązek zapewnić mu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu Pracy i innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Z tego względu pracownicy delegowani muszą mieć zagwarantowane równe prawa z pracownikami polskimi w zakresie: 

 • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresy wypoczynku
 • minimalnego wymiar płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego
 • minimalnego  wynagrodzenie  wraz ze stawką za nadgodziny
 • bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy
 • środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży
 • równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także inne przepisów w zakresie niedyskryminacji
 • warunków zakwaterowania pracowników, w przypadku gdy jest ono zapewniane przez pracodawcę pracownikom znajdującym się daleko od ich normalnego miejsca pracy
 • stawek dodatków lub zwrot wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych
 • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. 

Reprezentant pracodawcy zagranicznego

Musisz wyznaczyć osobę upoważnioną do reprezentowania twojego przedsiębiorstwa w Polsce przed:

 • Państwową Inspekcją Pracy (PIP), w tym do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień. 
 • wojewodą oraz innymi organami uprawnionymi do kontroli legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemca w Polsce.

Oświadczenie o delegowaniu pracownika

Musisz złożyć oświadczenie o delegowaniu pracownika, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.Pamiętaj, że zmiana jakiejkolwiek informacji zawartej w oświadczeniu o delegowaniu, wymaga pisemnego zawiadomienia PIP, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.

Dowiedz się: 

Obowiązek przechowywania dokumentacji 

W okresie delegowania pracownika masz obowiązek przechowywać na terytorium Polski w formie elektronicznej lub papierowej:

 • kopię umowy o pracę pracownika delegowanego na terytorium Polski lub inny równoważny dokument poświadczający warunki zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
 • dokumentację dotyczącą czasu pracy pracownika delegowanego na terytorium RP w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby przepracowanych godzin w danym dniu lub jej kopii,
 • dokumenty określające wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego na terytorium Polski wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego oraz dowodów wypłaty takiej osobie wynagrodzenia lub ich kopii.

Jeśli PIP zażąda od ciebie tych dokumentów, masz obowiązek dostarczyć je, wraz z tłumaczeniem na język polski, nie później niż:

 • w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie, jeśli odbywa się to w trakcie pracy twoich pracowników na terenie Polski;
 • w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, jeśli PIP zwróci się do ciebie o dokumenty w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego. 

Obowiązek informacyjny

Pamiętaj, aby w terminie 7 dni pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, jeżeli:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę w innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę

Co oznacza odpowiedzialność solidarna przy delegowaniu 

W przypadku pracowników delegowanych do Polski do wykonywania prac związanych z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego, ma zastosowanie zasada odpowiedzialności solidarnej. 

Oznacza, że odpowiedzialność w zakresie zaległości z tytułu wynagrodzenia oraz dodatków do wynagrodzenia spoczywa zarówno na pracodawcy delegującym osoby do pracy w Polsce, jak i na wykonawcy, który powierza wykonanie prac w Polsce. Dotyczy to w szczególności robót takich jak:

 • wykopy
 • roboty ziemne
 • montowanie i demontowanie elementów prefabrykowanych
 • wyposażanie lub instalowanie
 • renowacja
 • demontowanie
 • rozbiórkę
 • konserwację
 • prace malarskie i porządkowe.

Wykonawca ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w trakcie wykonywania wymienionych wyżej prac, z tytułu zaległego wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych. Do odpowiedzialności solidarnej za te zobowiązania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykonawca nie poniesie odpowiedzialności solidarnej, jeśli dochowa należytej staranności, czyli spełni łącznie następujące warunki:

 • Przekaże pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium Polski pisemną informację o warunkach zatrudnienia obowiązujących w zakresie:
  • norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego,
  • wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 
  • wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego,
  • zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko,
  • zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w Kodeksie pracy,
  • wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 • Odbierze od pracodawcy delegującego potwierdzenie złożenia Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia, zawierającego informacje, niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy. 

Kiedy wojewoda uchyli wydane zezwolenie na pracę

Wojewoda uchyli wydane zezwolenie na pracę, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków wobec cudzoziemca wynikłych w związku z uzyskaniem zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymagania do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia lub przerwał pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące (jednakże wojewoda nie uchyli zezwolenia w tym wypadku, jeżeli otrzymał powiadomienie wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazanie przyczyny niepodjęcia pracy lub przyczyny przerwy w wykonywaniu pracy
 • otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji,
 • pracodawca został ukarany za wykroczenie lub przestępstwo, za które odmawia się wydania zezwolenia na pracę

Czy ta strona była przydatna?