Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na czym polega pośrednictwo przy przewozie osób

Przeczytaj o obowiązkach firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz regułach, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób.

Na czym polega pośrednictwo przy przewozie osób

Ta forma świadczenia usług transportowych, polegająca na pośrednictwie przy przewozie osób, dostępna jest od 1 stycznia 2020 roku.

Przed tą datą takie pośrednictwo - pomiędzy kierowcą a pasażerem - nie było uregulowane. Prowadziło to do nierównej konkurencji między przewoźnikami, którzy działali na podstawie obowiązujących przepisów i licencji (na przykład korporacje taksówkarskie), a tymi których te przepisy nie obowiązywały.

Po wejściu w życie nowych zasad ta luka zniknęła i warunki świadczenia usług transportowych się wyrównały.

Kto może być pośrednikiem przy przewozie osób

Pośrednikami mogą zostać przedsiębiorcy, którzy przy pomocy aplikacji mobilnych, stron internetowych, środków komunikacji elektronicznej, programów komputerowych, czy systemów teleinformatycznych przekazują zlecenia przewozu osób oraz:

 • zawierają umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
 • pobierają opłaty za przewóz osób lub
 • umożliwiają zawarcie umowy przewozu lub
 • umożliwiają uregulowanie opłaty za przewóz osób.

Firma wykonująca pośrednictwo przy przewozie osób musi mieć odpowiednią licencję. Co więcej, może zlecać, organizować lub rozliczać przewóz osób wyłącznie kierowcom, którzy posiadają licencję na taki przewóz:

 • samochodem osobowym
 • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (na przykład van)
 • taksówką.

Jakie warunki musi spełnić pośrednik

Pośrednik przy przewozie osób, żeby uzyskać licencję, musi spełnić następujące warunki:

 • członkowie jego organu zarządzającego (np. członkowie zarządu spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością), osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innej formie – osoby prowadzące tę działalność:
 • nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe
  lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • znajdować się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 5000 złotych
 • posiadać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Jak uzyskać licencję pośrednika

Kto udziela licencji

Licencji na pośrednictwo przy przewozie osób udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD).

Wniosek należy złożyć osobiście w GITD, listownie lub elektronicznie, za pomocą skrzynki ePUAP. Przed złożeniem wniosku warto skontaktować z GITD, aby dopytać o wszystkie szczegóły dotyczące procedury uzyskania licencji.

GITD jest też właściwy do odmowy udzielenia licencji, jej zmiany lub cofnięcia. Odmowa nastąpi jeśli przedsiębiorca nie spełni któregoś z warunków jej przyznania, a cofnięcie - na przykład - jeśli przedsiębiorca rażąco naruszy warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją.

Jak wygląda wniosek

Wniosek o wydanie licencji musi zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania
 • informację o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem
  w wysokości 5000 złotych
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Członkowie organu zarządzającego składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Trzeba dołączyć do niego klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Obecnie nie ma obowiązującego wzoru wniosku o przyznanie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób. Ważne jest, aby złożony wniosek zawierał wszystkie wymagane dane.

Oplata za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, w zależności od okresu na jaki ma zostać wydana, wynosi:

 • 400 zł za licencję na okres od 2 do 15 lat
 • 450 zł za licencję na okres od 15 do 30 lat
 • 500 zł za licencję na okres od 30 do 50 lat.

Jakie obowiązki ma pośrednik przy przewozie osób

Przedsiębiorca zajmujący się pośrednictwem przy przewozie osób, musi:

 • weryfikować, czy kierowca, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób, posiada odpowiednią licencję (na przewóz osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką), nie później niż:
 • przed rozpoczęciem współpracy
 • w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności licencji posiadanej
  przez kontrahenta, któremu przekazuje zlecenia przewozu osób

 • prowadzić, w postaci elektronicznej (na przykład w excelu lub programie do tworzenia baz danych), rejestr przekazanych zleceń przewozu osób oraz przechowywać zgromadzone w tym rejestrze informacje przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
  w którym zlecono przewóz

 • prowadzić, w postaci elektronicznej, ewidencję kontrahentów, którym zleca przewóz osób, oraz przechowywać zgromadzone w tej ewidencji informacje przez 5 lat,
  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zlecono przewóz
 • udostępniać powyższe informacje na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

Rejestr przekazanych zleceń przewozu osób musi zawierać następujące informacje:

 • firmę kontrahenta, któremu zlecono przewóz osób
 • adres i oznaczenie siedziby albo miejsca wykonywania działalności kontrahenta, któremu zlecono przewóz osób
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, któremu zlecono przewóz osób
 • w przypadku zlecenia przewozu osób taksówką - numer licencji oraz nazwę organu, który udzielił tej licencji
 • w przypadku zlecenia przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej
  niż 9 osób łącznie z kierowcą - numer licencji i wypisu z licencji oraz nazwę organu, który udzielił tej licencji
 • numer rejestracyjny pojazdu, którym zrealizowano zlecony przewóz osób
 • datę oraz godzinę przekazania zlecenia przewozu osób.

Ewidencja kontrahentów, którym przedsiębiorca zleca przewóz osób musi
z kolei zawierać:

 • firmę kontrahenta, któremu zleca się przewóz osób
 • adres i oznaczenie siedziby albo miejsca wykonywania działalności kontrahenta, któremu zleca się przewóz osób
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta, któremu zleca się przewóz osób.

Kary pieniężne

 • Przedsiębiorca wykonujący pośrednictwo przy przewozie osób w trakcie kontroli może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości od 5000 do 40000 zł, jednak suma kar nałożonych w trakcie jednej kontroli nie może przekroczyć 100 000 zł.
 • Karane może być m.in. przekazywanie zleceń kierowcom realizującym usługę, którzy nie mają wymaganych ustawą licencji na przewóz osób czy nieprzekazanie właściwym organom (Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej) informacji na temat weryfikacji kierowców, którym przekazuje zlecenia.

Zmiany dla kierowców taksówek

 • Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku dopuszcza możliwość rozliczania opłaty za przewóz osób za pomocą aplikacji mobilnej.
 • Zniknęły egzaminy z topografii miasta dla kierowców wykonujących przewóz osób taksówką, a także ze znajomości przepisów prawa miejscowego. Takie egzaminy mogły wprowadzać rady gmin liczących powyżej 100 000 mieszkańców.
 • Licencja na przewóz osób taksówką jest udzielana na określony obszar, a nie jak przed wejściem w życie nowych przepisów, także na określony pojazd. Oznacza to, że w przypadku zmiany samochodu kierowca nie będzie już musiał wyrabiać nowej licencji, a jedynie dokonać zmian w już przyznanej.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.