Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestry publiczne – jakie bazy danych są dostępne dla firm

Elektroniczne rejestry publiczne prowadzone przez instytucje państwowe zapewniają łatwy i najczęściej bezpłatny dostępu do baz danych. Mogą z nich korzystać wszyscy użytkownicy internetu oraz wszystkie urzędy i organy administracji państwowej. Przeczytaj, jak znaleźć rejestry publiczne, i sprawdź które rejestry są najważniejsze dla przedsiębiorców.

Kiedy urząd nie może wymagać od przedsiębiorcy danych z rejestrów publicznych

Jeżeli jakieś dane są udostępnione w rejestrach publicznych, to organ państwowy nie może zażądać ich potwierdzenia od przedsiębiorcy, ponieważ sam ma do nich dostęp i może je sprawdzić.

Organ administracji publicznej nie może żądać od ciebie zaświadczenia ani złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia faktów lub stanu prawnego, jeżeli:

 • dane te są znane organowi z urzędu
 • urząd ma dostęp do ewidencji, rejestrów, innych danych
 • takie dokumenty już posiada.

Urzędy nie mogą wymagać od przedsiębiorców dokumentów, gdy mają dostęp do:

 • rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne w drodze elektronicznej
 • wymiany informacji w ramach współpracy z innym podmiotem publicznym
 • dokumentów urzędowych przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).

Tak działają na przykład: Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) czy księgi wieczyste on-line.

Jeżeli organ administracji publicznej żąda zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, musi wskazać przepis prawa, który reguluje obowiązek przekazania dokumentu.

Pamiętaj! Organ administracji publicznej może wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających uiszczenie opłat i kosztów postępowania.

Gdzie znaleźć rejestry publiczne

Informacje o najważniejszych rejestrach publicznych znajdziesz na Portalu Interoperacyjności i Architektury.

Dane publiczne ważne dla obywateli i przedsiębiorców znajdują się ponadto w bazie danych publicznych.

Rejestry przedsiębiorców

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W CEIDG znajdują się wpisy przedsiębiorców, którzy:

Przeczytaj, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą on-line.

Dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej są dostępne w bazie CEIDG. Dzięki temu możesz je w każdej chwili aktualizować.

Pamiętaj! Każdy może sprawdzić w CEIDG informacje, które go interesują – przeczytaj, jak sprawdzać dane przedsiębiorców w CEIDG.

Zaświadczenie z CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Aby pobrać zaświadczenie, odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców CEIDG i kliknij przycisk „Drukuj/Pobierz PDF”.

Pamiętaj! Wydruk pochodzący ze strony internetowej CEIDG jest dokumentem, którym możesz posługiwać się w kontaktach z innymi przedsiębiorcami, nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Potwierdzony wydruk z CEIDG

Jeżeli potwierdzony wydruk ma być przeznaczony do obrotu prawnego w państwie, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, może być wymagane dołączenie do dokumentu poświadczenia przez klauzulę apostille, które jest wydawane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Klauzula apostille poświadcza: autentyczność podpisu na dokumencie, charakter, w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym jest opatrzony dokument.

Krajowy Rejestr Sądowy

Do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) są wpisywane spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna i kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna, a także stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

KRS jest również rejestrem dłużników niewypłacalnych. Sprawdzenie podmiotu w KRDN pozwala zweryfikować każdą osobę, z którą firma chce nawiązać jakąkolwiek relację biznesową. W KRDN możesz na przykład sprawdzić na przykład:

 • osobę lub firmę, która poprosiła Cię o zaliczkę lub zadatek na wykonanie usługi
 • osobę lub firmę, której zamierzasz przekazać zaliczkę lub zadatek na zakup towaru.

Każdy może sprawdzić wpisy znajdujące się w KRS, korzystając z wyszukiwarki na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można wpisać numer KRS, REGON, lub NIP czy nazwę firmy, aby sprawdzić adres siedziby firmy, numer KRS, kto jest prezesem, czy jest ustanowiony prokurent, numer NIP i REGON, jaki jest sposób reprezentacji (czy – na przykład – podmiot reprezentuje prezes czy prezes razem z prokurentem, czy może prezes i członek zarządu).

W KRS widnieje również informacja o zawieszeniu działalności, upadłości i likwidacji, zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokości niespłaconych wierzytelności.

Pamiętaj! KRS umożliwia bezpłatne wyszukiwanie i pobieranie z systemu dokumentów finansowych podmiotu znajdującego się w rejestrze. Wystarczy znać numer KRS.

Informacje z KRS można uzyskać za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Odpłatnie można otrzymać pisemne odpisy, wyciągi i zaświadczenia z KRS, które mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Wnioski składasz do sądu rejestrowego, w formie pisemnej.

Opłatę sądową może wnieść elektronicznie.

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON)

Jeżeli zarejestrowałeś działalność gospodarczą w CEIDG lub w KRS, dostaniesz automatycznie numer REGON. Ma on 9 cyfr lub 14 cyfr – w przypadku firm, które mają siedziby w kilku województwach. Przedsiębiorca musi się nim posługiwać na przykład na dokumentach firmowych. Wykorzystuje się go tez w różnych rejestrach, w tym przede wszystkim w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

Znajdź podmiot po numerze REGON.

W rejestrze REGON są gromadzone następujące informacje:

 • nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki posiada
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile taki posiada
 • numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada
 • forma prawna i forma własności
 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności
 • daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów
 • nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i numer nadany przez ten organ
 • przewidywana liczba pracujących
 • w przypadku gospodarstw rolnych – powierzchnia ogólna i użytków rolnych
 • o jednostkach lokalnych podmiotów w wyżej wymienionym zakresie z wyłączeniem informacji o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) oraz o formie prawnej i formie własności
 • numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Przedsiębiorca zagraniczny, który chce w Polsce otworzyć swoje przedstawicielstwo, musi być wpisany do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Wpis jest dokonywany zgodnie z treścią wniosku na 2 lata, z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata. Rejestr jest aktualizowany co miesiąc. Znajdziesz tam następujące informacje:

 • data wpisu do rejestru
 • numer wpisu
 • status (aktywny bądź wykreślony)
 • nazwa, siedziba i forma prawna
 • adres przedstawicielstwa w Polsce
 • imię, nazwisko, adres przedstawiciela w Polsce.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (KRAZ) zawiera informacje na temat działających na rynku agencji zatrudnienia.

Rejestr jest jawny i powszechnie dostępny. Znajdziesz tam adresy agencji, numery telefonów, adresy e-mail. Możesz też sprawdzić, od jak dawna agencja działa na polskim rynku (od kiedy posiada certyfikat).

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych umożliwia zweryfikowanie, czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do prowadzonego przez marszałków województw rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz obowiązujące zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności.

W ewidencji możesz sprawdzić, czy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny:

 • działa legalnie na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania
 • nie zawiesił działalności
 • nie jest w trakcie postępowania o wykreślenie z rejestru
 • nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności.

Przeczytaj, jak złożyć wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych jako przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.

Rejestry Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) oraz Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne prowadzą nadzór nad produkcją i obrotem produktami leczniczymi.

Najważniejsze rejestry prowadzone przez GIF:

Przeczytaj:

Rejestr Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

Działalność telekomunikacyjna podlega wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zakres rejestru dotyczy:

 • dostarczania systemów dostępu warunkowego
 • elektronicznych przewodników po programach i multipleksowania sygnałów cyfrowych.

Możesz skorzystać z wyszukiwarki przedsiębiorców telekomunikacyjnych – dowiesz się, które firmy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej oraz czy swoją działalność prowadzą zgodnie ze zgłoszonym rodzajami i obszarem.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Rejestr Operatorów Pocztowych

Działalność pocztowa podlega wpisowi do Rejestru Operatorów Pocztowych. Rejestr jest prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W rejestrze znajdują się informacje zawierające:

 • numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę dokonania tego wpisu
 • firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej
 • oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców albo w innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na który jest wymagany wpis do rejestru
 • obszar wykonywanej działalności pocztowej
 • informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2–5, jak również o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych.

Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD)

Działalność transportowa podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Elektronicznego Transportu Drogowego (KREPTD). Rejestr jest prowadzony przez Inspekcję Transportu Drogowego. Jest to elektroniczna baza danych o przedsiębiorcach transportu drogowego połączona z ogólnoeuropejską bazą danych European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Polski rejestr stanowi część europejskiego systemu ERRU.

Rejestr KREPTD składa się z trzech ewidencji:

 • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wydanie, zawieszenie, cofnięcie, zmiana zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowych na przewóz)
 • poważnych naruszeń drogowych (na przykład nałożone kary za przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu, braku tachometrów, braku aktualnych badań technicznych pojazdu)
 • osób uznanych za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji (na przykład skazani przedsiębiorcy lub zarządzający transportem w państwie UE, między innymi za przestępstwa lub za naruszenie prawa wspólnotowego).

Większość informacji, które znajdują się w rejestrze, jest jawna, publicznie dostępna i bezpłatna. Są to:

 • firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada
 • rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej
 • status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy.

Ochronie podlegają informacje na temat imion i nazwisk osób zarządzających transportem, ich daty i miejsca urodzenia oraz adresy zamieszkania.

Rejestr wytwórców biogazu rolniczego

Rejestr Wytwórców Biogazu Rolniczego jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Wpisowi do rejestru podlega działalność w zakresie wytwarzania:

 • biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja biogazu rolniczego
 • energii elektrycznej z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prowadzi również Rejestr Wytwórców Biopłynów. Jednak obecnie w rejestrze nie ma żadnych wpisów, dlatego rejestr nie jest opublikowany.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru wytwórców biopłynów.

Rejestr uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej są wpisane osoby uprawnione do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Są to osoby, które:

 • muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • muszą ukończyć studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • muszą posiadać uprawnienia budowlane
 • muszą uzyskać wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Rejestr jest dostępny elektronicznie.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) jest rejestrem jawnym i daje możliwość wyszukania ujawnionych postępowań upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz egzekucyjnych.

Rejestr pozwala również wyszukiwać i przeglądać obwieszczenia wymagane przez prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne.

KRZ zawiera także informacje o składnikach majątku dłużników wchodzących w skład masy upadłości, dostęp do tych informacji możesz uzyskać na podstawie danych dłużnika ujawnionych w KRZ, na przykład na podstawie numeru identyfikacyjnego podmiotu lub osoby - KRS, NIP lub PESEL.

Skorzystaj z filmów instruktażowych dla użytkowników oraz poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie KRZ.

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny (KRK) nie jest rejestrem jawnym – żeby otrzymać z niego informację, trzeba złożyć wniosek. Rejestr prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Zapytanie można złożyć:

Przeczytaj, jak uzyskać zaświadczenie z KRK.

W Krajowym Rejestrze Karnym znajdują się informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • przeciwko którym warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe
 • nieletnich
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu
 • poszukiwanych listem gończym
 • tymczasowo aresztowanych
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Księgi wieczyste on-line

Treść księgi wieczystej można sprawdzić w Elektronicznych Księgach Wieczystych. Nie trzeba być zalogowanym w systemie ani podawać swoich danych osobowych. Nie trzeba równie uiszczać opłat za ich przeglądanie. Treść księgi wieczystej można oglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd.

Dodatkowo są możliwe również:

 • złożenie wniosku o wydanie dokumentu (odpisu, wyciągu, zaświadczenia) księgi wieczystej
 • samodzielny wydruk dokumentu (odpisu, wyciągu, zaświadczenia) księgi wieczystej po uiszczeniu, drogą elektroniczną, opłaty sądowej (od 5 zł za wyciąg z jednego działu księgi do 50 zł za odpis zupełny)
 • weryfikacja danych, czy wprowadzono jakieś zmiany, na przykład, czy wpisano nowe obciążenie hipoteką
 • wydruk widoku z ekranu (niemającego mocy dokumentu wystawionego przez sąd).

Skorzystaj Instrukcji użytkownika systemu elektroniczne księgi wieczyste przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rejestry Zastawów

Rejestr Zastawów

Przy zakupie konkretnego przedmiotu zwłaszcza dużej wartości (na przykład samochodu) możesz sprawdzić, czy jest wpisany do rejestru zastawów i czy ktoś inny niż właściciel ma określone prawo do tego przedmiotu.

Jeśli na danej rzeczy jest ustanowiony zastaw, to wierzyciel – ten na czyją rzecz jest ustanowiony zastaw – może żądać od nowego właściciela zaspokojenia swojej wierzytelności. Dopiero po wygaśnięciu zastawu rzecz staje się wolna. Zastaw rejestrów prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wnioski o informację składasz:

 • w centrali Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – osobiście lub korespondencyjnie (Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100)
 • w ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych – wyłącznie osobiście
 • przez internet, w formie elektronicznej.

Przeczytaj więcej o udzielaniu informacji z rejestru zastawów.

Rejestr Zastawów Skarbowych

Rejestr Zastawów Skarbowych (RZS) zawiera informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Zastaw skarbowy jest formą zabezpieczenia wierzytelności podatkowych wobec urzędu skarbowego. Warto skorzystać z niego przed zakupem nieruchomości lub rzeczy ruchomych dużej wartości.
Wnioski do RZS można składać w formie:

 • elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą organu
 • papierowej – w urzędzie skarbowym lub na poczcie.

Opłata za wypis z rejestru oraz otrzymanie zaświadczenia wynosi 50 zł. Wpłacasz ją na rachunek bankowy urzędu skarbowego, do którego złożyłeś wniosek.

Dane z Rejestru Zastawów Skarbowych możesz uzyskać poprzez aplikację na stronie Ministerstwa Finansów. Jednak uzyskane w ten sposób informacje nie mają charakteru urzędowego.

Rejestry rynku finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny. Prowadzi nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.

KNF udostępnia zaktualizowane rejestry i ewidencje z zakresu rynku bankowego, kapitałowego, rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego.

Na stronie KNF znajdują się rejestry i ewidencje:

Komisja Nadzoru Finansowego udostępnia także wyszukiwarkę podmiotów.

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

Do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych są wpisane osoby posiadające świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Rejestr jest prowadzony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przeczytaj, jak uzyskać uprawnienia i wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Rejestry Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska oraz dba o badania i ocenę stanu środowiska. GIOŚ również prowadzi i udostępnia rejestry, wśród nich między innymi:

 • Rejestr Terenów z Przekroczeniem Pól Elektromagnetycznych – rejestr zawiera przekroczenia występujące na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności
 • Rejestr Transgranicznego Przemieszczania Odpadów - baza zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów – przywóz do Polski, wywóz z Polski oraz tranzyt przez terytorium kraju
 • Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń - przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach
 • Rejestr Instalacji - rejestr przedsiębiorców, którym udzielono zezwolenia wstępnego związanego z procesem odzysku odpadów.

Wyciągi z rejestrów dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Rejestry Urzędu Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) dba o bezpieczeństwo urządzeń technicznych. Działa także jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE (odnawialnych źródeł energii) oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE.

Urząd prowadzi ewidencje i rejestry:

Przeczytaj:

Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w celu ochrony uczciwej konkurencji i ochrony interesów konsumentów prowadzi rejestry:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.