Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność – adresy przedsiębiorcy

Zastanawiasz się czy jako przedsiębiorca musisz mieć stałe miejsce prowadzenia działalności? Jaki adres zgłosić do rejestru przedsiębiorców? Czym różni się adres od siedziby? Z tego artykułu dowiesz się jakie masz obowiązki związane z adresami firmy.

Adres jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG

Adres do doręczeń, stałe miejsce wykonywania działalności

Jako przedsiębiorca podlegający rejestracji w CEIDG musisz zgłosić do rejestru przede wszystkim adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierał korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej.

Jeśli prowadzisz działalność w stałym miejscu zgłoś do CEIDG również adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Miejsce prowadzenia działalności może być określone poprzez adres (nazwę ulicy, numer budynku, mieszkania); możesz też wykonywać ją w nietypowym miejscu, np. może to być pawilon nr X w przejściu podziemnym pod ulicą Y na wysokości budynku o numerze Z. Wówczas musisz opisać to nietypowe miejsce.

Uwaga! Jeśli oprócz głównego miejsca prowadzenia działalności, twoja firma ma także dodatkowe stałe miejsca, w których działa (oddziały, filie), zgłoś je również do CEIDG.

Jeśli twoja działalność będzie się wiązać z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub będzie miała charakter mobilny, nie musisz wskazywać adresu stałego miejsca wykonywania działalności – we wniosku o wpis do CEIDG zaznacz w takim wypadku „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Jedynym wpisanym adresem może być twój adres do doręczeń (nie musi to być twój prywatny adres zamieszkania).

Przeczytaj, jak złożyć wniosek o wpis działalności gospodarczej do CEIDG.

Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania?

Możesz na ten cel przeznaczyć całe mieszkanie albo tylko jego część – na przykład pokój.

Zgodnie z interpretacjami organów podatkowych, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją mieszkania możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy posiadany lokal – jako całość lub wyodrębnione w tym lokalu pomieszczenie – służy tylko i wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i jednocześnie nie służy celom osobistym.

W sytuacji, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane na cele prywatne, a jedynie dodatkowo używane jest w prowadzonej działalności gospodarczej, musisz określić jaka jego część faktycznie służy prowadzonej działalności gospodarczej i wówczas możesz w odpowiedniej proporcji zaliczyć poniesione wydatki (na przykład na czynsz, energię elektryczną, wodę, ogrzewanie) do kosztów podatkowych.

Przeczytaj interpretację podatkową.

Obowiązkowy tytuł prawny

Jako przedsiębiorca musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu prawnego może być:

 • umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego)
 • wypis z księgi wieczystej
 • akt własności ziemi
 • decyzja administracyjna
 • umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Takiego dokumentu nie musisz dołączać do wniosku o wpis do CEIDG. O jego przedstawienie może cię jednak poprosić minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr CEIDG. W takim wypadku, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie przedstawisz tytułu prawnego do nieruchomości albo nie zmienisz odpowiednio wpisu w CEIDG, możesz zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Pamiętaj też, że jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w cudzym lokalu, na przykład w wynajętym mieszkaniu, musisz mieć na to zgodę jego właściciela.

Uwaga! Jeżeli jako miejsce wykonywania działalności wskażesz lokal, do którego nie masz tytułu prawnego albo jego właściciel nie wyraził zgody na prowadzenie w nim działalności, może to być podstawą nie tylko do wykreślenia twojego wpisu z CEIDG, ale też problemów z rejestracją VAT. Urząd skarbowy może też zakwestionować wszystkie wydatki poniesione w związku z bezprawnym użytkowaniem lokalu na potrzeby prowadzonej działalności.

Nieodpłatne udostępnienie lokalu

Jeżeli ktoś z twojej najbliższej rodziny nieodpłatnie udostępnia ci lokal dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, nie nakłada to na ciebie dodatkowych obowiązków.

Za członka najbliższej rodziny są uważane osoby wymienione jako I i II grupa podatkowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn, czyli:

 • małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie
 • zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Jeżeli otrzymujesz prawo do nieodpłatnego wykorzystywania lokalu na cele prowadzonej działalności gospodarczej od osoby niespokrewnionej, na przykład koleżanki – prawo podatkowe traktuje twoją oszczędność jako przychód z działalności gospodarczej.

Musisz oszacować wartość takiej umowy – to znaczy ile należałoby zapłacić, gdyby lokal miał być wynajęty. Ta kwota stanowi twój przychód i podlega opodatkowaniu.

Jaki adres wskazywać na rachunku i fakturze?

Na fakturze powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym na formularzu VAT-R.

W przypadku osób fizycznych będzie to zatem adres zamieszkania.

Jeżeli jednak osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada stałe miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), na fakturze powinien być podawany adres stałego miejsca prowadzenia działalności.

Przeczytaj interpretację podatkową.

Brak stałego miejsca wykonywania działalności a PIT

Nie masz stałego miejsca wykonywania działalności? W takim przypadku do celów podatkowych przyjęty zostanie twój adres zamieszkania. Oznacza to, że PIT oraz miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy złożysz do urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Ważnym punktem w rejestracji działalności w CEIDG jest wskazanie miejsca przechowywania dokumentów. Adres ten może być inny niż adres prowadzenia działalności, czy siedziby biura rachunkowego – dokumentacja może być przechowywana np. w oddziale biura rachunkowego.

Zmiana adresu w CEIDG

W przypadku CEIDG zmiana miejsca prowadzenia działalności jest bardzo prosta. Wystarczy dokonać odpowiednich zmian we wpisie do CEIDG. Zmiana jest bezpłatna.

Przeczytaj, jak zgłosić do CEIDG zmianę adresu

Adres spółki cywilnej

Przedsiębiorcy wykonujący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, muszą określić adres prowadzenia tej wspólnej działalności. Adres siedziby – a więc wskazanie poza miejscowością także ulicy, numeru domu czy lokalu – trzeba wpisać na druku RG-OP, który składasz do urzędu statystycznego, by spółka cywilna otrzymała numer REGON.

Jaki adres wskazywać na rachunku i fakturze?

Na fakturze powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym na formularzu VAT-R. W przypadku spółki cywilnej będzie to adres jej siedziby.

Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej

Adres ten może być inny niż adres siedziby spółki, czy siedziby biura rachunkowego – dokumentacja może być przechowywana np. w oddziale biura rachunkowego.

Zmiana adresu spółki cywilnej

Zmianę adresu spółki cywilnej zgłoś do urzędu statystycznego przez Internet albo składając do urzędu papierowy wniosek na formularzu RG-OP.

Przeczytaj, jak zaktualizować dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

Adres spółki handlowej wpisanej do KRS

Chcesz założyć działalność gospodarczą w formie spółki handlowej? W takim przypadku konieczne będzie określenie jej siedziby. Jest nią miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający.

Adres spółki informuje konkretnie o lokalizacji danego budynku czy lokalu. Jest to konkretny adres w danej miejscowości (ulica, numer budynku/lokalu – np. ul. Kwiatowa 40, 80-690 Gdańsk).

Siedziba spółki to dana miejscowość (w przykładzie wyżej - Gdańsk).

Adres miejsca prowadzenia działalności

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS musisz jeszcze podać adres miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest inny niż adres siedziby. Takimi miejscami będą np. hurtownie, czy magazyny.

Jaki adres wskazywać na rachunku i fakturze?

Na fakturze powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym na formularzu VAT-R. W przypadku spółek KRS będzie to adres ich siedziby.

Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej

Adres ten może być inny niż adres prowadzenia działalności, czy siedziby biura rachunkowego – dokumentacja może być przechowywana np. w oddziale biura rachunkowego.

Zmiana adresu spółki handlowej

Zmiana adresu nie zawsze oznacza zmianę siedziby – spółka może zmienić adres w ramach tej samej miejscowości. Zmieniając adres lub siedzibę należy zaktualizować dane spółki w KRS.

Przeczytaj, jak zgłosić zmianę adresu spółki handlowej do KRS.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.