Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sankcje Unii Europejskiej i Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Sprawdź, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska i Polska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Gdzie szukać informacji o sankcjach

Przepisy i akty prawne

Zakres i charakter sankcji wobec Rosji dynamicznie się zmieniają – dokonując transakcji z Rosją, musisz uwzględnić stan prawny obowiązujący na dzień tej transakcji. Dlatego ustal, od kiedy obowiązują poszczególne sankcje.

Sprawdź:

Przepisy Unii Europejskiej wprowadzające sankcje na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie:

Polskie przepisy wprowadzające sankcje na Rosję i Białoruś w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie:

Pamiętaj! Polskie przepisy uzupełniają pakiet sankcji przyjętych przez Unię Europejską. Sankcje unijne są wiążące dla Polski.

Infolinia

W związku z sytuacją w Ukrainie Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii uruchomił specjalną infolinię dla firm z Polski działających na rynkach wschodnich.

Dzwoniąc na numer infolinii +48 22 703 43 53, przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat:

 • sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś oraz kontrsankcjach rosyjskich
 • sankcji sektorowych, technologicznych oraz towarów podwójnego przeznaczenia
 • produktów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, takich jak Poland Business Harbour czy Coworking Ukraina
 • form pomocy dla firm, które dotknęła obecna sytuacja, w tym poszukiwania nowych rynków zbytu oraz dostępu do surowców i komponentów.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

Lista sankcyjna MSWiA

Od 26 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę sankcyjną, czyli listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja może być podjęta wobec osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

 • agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku
 • poważne naruszenie praw człowieka
 • represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej
 • działalność stanowiącą inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

Decyzja w sprawie wpisu może ponadto dotyczyć osób i podmiotów bezpośrednio związanych z wyżej wymienionymi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną stosowane będzie:

 • zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących ich własnością, znajdujących się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą
 • zakaz udostępniania bezpośrednio i pośrednio funduszy lub zasobów gospodarczych
 • zakaz umyślnego i świadomego udziału w czynnościach zmierzających do obejścia zakazów.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) są:

 • wykonawcy i uczestnicy konkursów występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej przyjętych wobec Rosji i Białorusi (rozporządzenie 765/2006 i rozporządzenie 269/2014)
 • wykonawcy i uczestnicy konkursów występujących na liście sankcyjnej MSWiA
 • wykonawcy i uczestnicy konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba występująca na jednej z tych list sankcyjnych
 • wykonawcy i uczestnicy konkursu, których jednostką dominującą jest podmiot występujący na jednej z tych list sankcyjnych.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Polskie embargo na węgiel

 • zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla i koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi
 • zakaz przemieszczania między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla oraz koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi
 • zakaz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla oraz koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Kontroli zakazu dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego. Jeżeli naczelnik stwierdzi naruszenie, zajmuje towar i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł, nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji.

Podmiotom, których dotyczy zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej lub tranzytu węgla, będą przysługiwały rekompensaty za szkody rzeczywiste.

Sankcje dotyczące sektora finansowego

 • ograniczony dostęp niektórych rosyjskich banków i firm do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych,
 • zakaz bezpośredniego lub pośredniego kupna, sprzedaży lub świadczenia usług inwestycyjnych lub pomocy w emisji i innych czynności w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w odniesieniu do m.in. rządu Rosji i Centralnego Banku Rosji, osób prawnych, podmiotów oraz organów działających w ich imieniu, a także podmiotów wskazanych w Załączniku V i VI Rozporządzenia UE 833/2014.
 • rozszerzanie ograniczeń finansowych, w szczególności w dostępie niektórych podmiotów rosyjskich do rynków kapitałowych,
 • zakaz dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji rosyjskich podmiotów państwowych w unijnych systemach obrotu i świadczenia związanych z nimi usług,
 • całkowity zakaz świadczenia usług w zakresie prowadzenia portfela, rachunków lub przechowywania kryptoaktywów na rzecz obywateli i mieszkańców Rosji, niezależnie od łącznej wartości tych kryptoaktywów,
 • zakaz wszelkich transakcji z niektórymi rosyjskimi przedsiębiorstwami państwowymi z różnych sektorów, tworzącymi militarno-przemysłowy kompleks Kremla: m.in. OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazpromneft, Almaz-Antey, KAMAZ, , ROSTEC (Russian Technologies State Corporation), JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Corporation (pełny wykaz w załączniku XIX Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014)a także zakazano zajmowania stanowisk w organach zarządzających jakiejkolwiek osoby prawnej, podmiotu lub organu ze wskazanej powyżej listy przedsiębiorstw,
 • zakaz przyjmowania depozytów obywateli lub rezydentów Rosji, od osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji lub od osób prawnych, podmiotów lub organów, które mają siedzibę poza Unią i w przypadku których ponad 50 % praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, jeżeli łączna wartość depozytów tej osoby fizycznej lub prawnej, tego podmiotu lub organu na instytucję kredytową przekracza 100 000 EUR,
 • zakaz prowadzenia rachunków rosyjskich klientów przez unijne centralne depozyty papierów wartościowych oraz sprzedaży klientom rosyjskim papierów wartościowych denominowanych w EUR,
 • zakaz finansowania publicznego lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Rosją lub inwestycji w Rosji (z zastrzeżeniem możliwości dokończenia kontraktów zawartych przed 26 lutego 2022 roku czy wyłączenia szczególnych przypadków dotyczących handlu produktami spożywczymi, środkami do celów rolniczych, medycznych lub humanitarnych, programów unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw - do określonej kwoty),
 • zakaz transakcji związanych z zarządzaniem rezerwami oraz aktywami Centralnego Banku Rosji oraz organami, podmiotami lub osobami działającymi w imieniu lub pod kierownictwem Centralnego Banku Rosji (na przykład Fundusz Dobrobytu Narodowego) oraz z Regionalnym Bankiem Rozwoju,
 • zakaz świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych wykorzystywanych do wymiany danych finansowych (SWIFT) na rzecz niektórych banków i podmiotów zależnych: Bank Otkrytie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB), VTB Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow, Joint Stock Company Russian Agricultural Bank (wykaz w załączniku XIV Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014),
 • zakaz inwestowania w projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFIB), a także uczestniczenia w projektach lub dokonywania innego wkładu w te projekty (odstępstwa są ściśle określone i dotyczą umów zawartych przed 2 marca 2022 roku),
 • zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • zakaz dostarczania banknotów EURO do Rosji (wyjątki obejmują środki niezbędne do osobistego użytku podróżujących do Rosji lub oficjalnych celów misji dyplomatycznych, konsularnych, organizacji międzynarodowych).

Broń i towary podwójnego zastosowania

 • zakaz eksportu i importu broni,
 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania – niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji,
 • zakaz eksportu amunicji, pojazdów wojskowych i sprzętu paramilitarnego,
 • zakaz eksportu silników do dronów,
 • zakaz eksportu towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Rosji lub rozwoju sektora obrony i bezpieczeństwa,
 • dalsze ograniczenia dotyczące wywozu towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz świadczenia usług powiązanych, a także ograniczenia wywozu niektórych towarów i technologii, które mogłyby się przyczynić do technologicznego wzmocnienia sektora zbrojeniowego i bezpieczeństwa Rosji,
 • zakaz tranzytu przez terytorium Rosji wywożonych z Unii towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz broni.

Do towarów i technologii, które mogą wzmacniać potencjał militarny i technologiczny Rosji zaliczono m.in.:

 • elektronikę (między innymi urządzenia i podzespoły elektroniczne, zespoły elektroniczne, specjalistyczne urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do produkcji elementów podzespołów lub materiałów, urządzenia kontrolne, materiały fotorezystywne, oprogramowanie i technologie, elektroniczne układy scalone komponenty elektroniczne wykorzystywane w systemach uzbrojenia np. dronach, rakietach, helikopterach),
 • komputery – z wyłączeniem przeznaczonych na użytek osób fizycznych (w tym oprogramowanie i technologie),
 • telekomunikację - z wyłączeniem przeznaczonych na użytek osób fizycznych (między innymi urządzenia, preformy, oprogramowanie, technologie),
 • ochronę informacji (między innymi urządzenia, oprogramowanie, technologie),
 • czujniki i lasery (między innymi kamery termowizyjne, urządzenia optyczne, systemy radarowe, materiały optyczne, oprogramowanie, technologie),
 • nawigację i awionikę (między innymi pokładowe urządzenia komunikacyjne, oprogramowanie, technologie),
 • urządzenia okrętowe – jednostki pływające (włączając oprogramowanie i technologie),
 • kosmonautykę, aeronautykę i napęd (między innymi silniki wysokoprężne, ciągniki kołowe, silniki z turbiną gazową, silniki lotnicze z turbiną gazową, inne urządzenia, oprogramowanie i technologie),
 • metale ziem rzadkich i związki chemiczne.

Wykaz towarów i technologii, które mogą wzmacniać potencjał militarny i technologiczny Rosji, zawiera załącznik II rozporządzenia Rady (UE) 2023/427 z dnia 25 lutego 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Wprowadzono również zakaz eksportu produktów i technologii, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji i być łatwo przekierowane do wykorzystania w celu wsparcia rosyjskich działań wojennych.

Do powyższych produktów zaliczono między innymi:

 • pojazdy, takie jak samochody ciężarowe (i ich części zamienne), naczepy i pojazdy specjalne (na przykład skutery śnieżne)
 • towary, które mogą być wykorzystane do celów militarnych, w tym: generatory prądu, lornetki, anteny, radary, kompasy
 • produkty sektora budowlanego: konstrukcje i części konstrukcji, takie jak mosty, wieże, wózki widłowe, dźwigi
 • towary kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju rosyjskiego przemysłu (elektronika, części maszyn, pompy, maszyny do obróbki metali itp.); kompletne zakłady przemysłowe, urządzenia do produkcji elektroniki, wyciągarki kryształów, piece, obrabiarki, elektrody
 • związki chemiczne, w tym fentanyl i jego pochodne, prekursory chemiczne substancji działających na ośrodkowy układ nerwowy, szczepionki, immunotoksyny, niektóre produkty medyczne, zestawy diagnostyczne i do badań żywności
 • towary wykorzystywane w przemyśle lotniczym (na przykład silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe).

Wykaz towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się w szczególności do zwiększenia potencjału przemysłowego Rosji, objętych zakazem sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu bezpośrednio lub pośrednio zawiera:

Sankcje w sektorze energetycznym

 • wprowadzono pułap cenowy związany z transportem morskim ropy naftowej i produktów ropopochodnych – ustalono cenę za baryłkę, po której lub poniżej której nabycie produktów ropopochodnych z Rosji nie będzie podlegać zakazowi świadczenia następujących powiązanych usług: transportu morskiego takich produktów do państw trzecich oraz pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub finansowania, lub pomocy finansowej związanych z transportem morskim takich produktów do państw trzecich
 • zakaz importu węgla z Rosji
 • zakaz importu ropy naftowej z Rosji z ograniczonymi wyjątkami
 • ograniczenie dostępu Rosji do określonych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej
 • zakaz sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu do Rosji określonych towarów i technologii wykorzystywanych w rafinacji ropy naftowej wraz z ograniczeniami dotyczącymi świadczenia usług powiązanych
 • zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym i górniczym oraz kompleksowe ograniczenia wywozowe dotyczące sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego Rosji – z określonymi wyjątkami w zakresie cywilnego przemysłu jądrowego i sektora (downstream) transportu energii
 • zakaz udostępniania rosyjskim obywatelom potencjału magazynowania gazu (z wyjątkiem części instalacji LNG).

Sankcje w sektorze transportu

 • zakaz wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym, kosmicznym i morskim, w tym zakaz eksportu, sprzedaży, dostaw i przekazywania do Rosji wszelkich samolotów i innych statków powietrznych oraz ich części i wyposażenia
 • zakaz świadczenia usług ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i konserwacyjnych w odniesieniu do towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym
 • zakaz świadczenia pomocy technicznej i innych usług powiązanych, a także finansowania i pomocy finansowej w odniesieniu do towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym (statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części)
 • zakaz lądowania na terytorium Unii Europejskiej, startu z terytorium Unii Europejskiej i przelotu nad terytorium Unii Europejskiej rosyjskich przewoźników lotniczych, zarejestrowanych w Rosji statków powietrznych i będących własnością, czarterowanych, kontrolowanych przez rosyjskie osoby prawne i fizyczne
 • zamknięcie portów Unii Europejskiej dla rosyjskich statków (wyjątki dotyczą transportu środków medycznych, żywności, surowców energetycznych i pomocy humanitarnej)
 • zakaz transportu morskiego rosyjskiej ropy naftowej do państwa trzecich (jeśli została zakupiona po cenie przekraczającej pułap cenowy)
 • zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich przewoźników drogowych (wyjątki obejmują usługi pierwszej potrzeby, takie jak: transport produktów rolnych i spożywczych, pomocy humanitarnej i surowców energetycznych).

W uzasadnionych i z góry określonych przypadkach możliwe są odstępstwa od tych zakazów, między innymi na dokończenie kontraktów zawartych przed określoną datą, cele humanitarne, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowia, bezpieczeństwo ludzi i środowiska, cele medyczne, cyberbezpieczeństwo.

Sankcje w sektorze surowców i innych towarów

 • zakaz przywozu wyrobów z żelaza i stali
 • zakaz importu drewna, cementu i bitumu oraz materiałów pokrewnych, takich jak asfalt czy sadza
 • zakaz importu papieru, kauczuku syntetycznego i plastiku.

Wykaz pozycji objętych zakazem importu lub przywozu zawierają załączniki XVII, XXI, XXII rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz załącznik VI rozporządzenia Rady (UE) 2023/427 z dnia 25 lutego 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Sankcje dotyczące towarów luksusowych

 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów luksusowych – wartości powyżej 300 EUR za sztukę lub powyżej kwot wskazanych w niektórych grupach towarowych
 • zakaz importu między innymi złota, w tym: biżuterii, owoców morza, alkoholu, papierosów i kosmetyków.

Wykaz towarów luksusowych objętych sankcjami zawiera załącznik XVIII rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Sankcje w sektorze usług

Wprowadzono zakaz świadczenia niektórych usług na rzecz Rosji, osób w Rosji i rosyjskich podmiotów:

 • zakaz świadczenia usług prowadzenia portfeli lub rachunków kryptoaktywowych i przechowywania kryptoaktywów
 • zakaz świadczenia usług architektonicznych i inżynieryjnych
 • zakaz świadczenia usług doradztwa IT i doradztwa prawnego
 • zakaz świadczenia niektórych usług związanych – bezpośrednio lub pośrednio – z działalnością gospodarczą, takich jak: rachunkowość, audyt, badania ustawowe, usługi księgowe i usługi doradztwa podatkowego
 • zakaz świadczenia usług reklamowych oraz badań rynku i opinii publicznej
 • zakaz świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej – w odniesieniu do transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską
 • zakaz świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego i zakaz dostępu do wszelkich usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz klientów rosyjskich.

Inne sankcje: dyplomatyczne, wizowe, w zakresie mediów

 • zakaz zajmowania jakichkolwiek stanowisk przez obywateli rosyjskich w organach zarządzających przedsiębiorstw infrastruktury krytycznej państw członkowskich
 • zakaz nadawania i pomocy w nadawaniu oraz zawieszenie wszelkich licencji i zezwoleń w tym względzie w odniesieniu do rosyjskich mediów: RT – Russia Today i jednostki zależne, Sputnik i jednostki zależne, Rossija RTR / RTR Płanieta, Rossija 24 / Russia 24, Rossija 1, TV Centre International, NTW/NTV Mir, REN TW, Pierwyj Kanał
 • dyplomatyczne: wstrzymano wszelakie rozmowy i negocjacje z Rosją
 • podjęto działania zmierzające do zawieszenia finansowania nowych operacji lub programów z Rosją przez międzynarodowe instytucje finansowe
 • zawieszono programy współpracy dwustronnej i regionalnej z Rosją
 • podjęto decyzję o całkowitym zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych między Unią Europejską i Rosją, w tym stosowania dla określonych grup osób z Rosji (między innymi: delegacje oficjalne, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji, parlamentu) uproszczonej dokumentacji wjazdowej, wydawania wiz wielokrotnych. W związku z tym do rosyjskich obywateli będą stosowane ogólne przepisy kodeksu wizowego.

Restrykcje dotyczące terytoriów Ukrainy będących czasowo poza jej jurysdykcją

Krym i Sewastopol:

 • zakaz importu towarów z Krymu i Sewastopola
 • restrykcje handlowe i inwestycyjne w niektórych sektorach gospodarki i projektach infrastrukturalnych (obejmują między innymi: transport, telekomunikację, energetykę, wydobycie ropy, gazu, minerałów)
 • zakaz świadczenia usług turystycznych na Krymie lub w Sewastopolu
 • zakaz eksportu niektórych towarów i technologii.

Obwód doniecki, ługański, zaporoski i chersoński:

 • zakaz importu towarów z niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego
 • restrykcje handlowe i inwestycyjne, w tym zakaz nabywania udziałów, nieruchomości, udzielania pożyczek, tworzenia joint ventures, eksportu towarów i technologii związanych z transportem, telekomunikacją, energetyką, poszukiwaniem i wydobyciem ropy, gazu i surowców mineralnych (przygotowano szeroki wykaz towarów zakazanych w eksporcie, obejmujący produkty mineralne, chemikalia i produkty chemiczne, wyroby metalurgiczne, narzędzia, maszyny i urządzenia)
 • zakaz pomocy technicznej, w tym usług związanych z infrastrukturą, w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego
 • zakaz świadczenia niektórych usług doradczych i konsultacyjnych
 • zakaz świadczenia usług turystycznych w niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Kary za brak przestrzegania sankcji

Osoby lub podmioty, które między innymi:

 • nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych
 • nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych
 • nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych,

podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji w wysokości do 20 mln zł.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.