Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Białoruś w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sprawdź, jakie sankcje wobec Białorusi wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Gdzie szukać informacji o sankcjach

Przepisy i akty prawne

Zakres i charakter sanacji wobec Białorusi może się dynamicznie zmieniać.

Pamiętaj, że dokonując transakcji z Białorusią musisz uwzględnić stan prawny obowiązujący na dzień tej transakcji. Dlatego ustal od kiedy obowiązują poszczególne sankcje.

Sprawdź:

Przepisy Unii Europejskiej wprowadzające sankcje na Białoruś:

Polskie przepisy wprowadzające sankcje na Rosję i Białoruś w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie:

Pamiętaj! Polskie przepisy uzupełniają pakiet sankcji przyjętych przez Unię Europejską. Sankcje UE są wiążące dla Polski.

Infolinia

W związku z sytuacją w Ukrainie, Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii, uruchomił specjalną infolinię dla firm z Polski działających na rynkach wschodnich.

Dzwoniąc na numer infolinii +48 22 703 43 53 przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat:

 • sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś oraz kontrsankcjach rosyjskich;
 • sankcji sektorowych, technologicznych oraz towarów podwójnego przeznaczenia
 • produktów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu takich jak Poland Business Harbour czy Coworking Ukraina
 • form pomocy dla firm, których dotknęła obecna sytuacja, w tym poszukiwania nowych rynków zbytu oraz dostępu do surowców i komponentów.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

Przeczytaj, jak działa infolinia PFR.

Sankcje UE nałożone na osoby

 • ograniczenie podróży oraz zamrożenie i nieudostępnianie środków finansowych i zasobów gospodarczych w stosunku do 210 osób i podmiotów, w tym Aleksandra Łukaszenki, innych członków władz i urzędników.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami Unii Europejskiej.

Lista sankcyjna MSWiA

Od 26 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę sankcyjną, czyli listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja może być podjęta wobec osób:

 • bezpośrednio lub pośrednio wspierających:
  • agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku
  • poważne naruszenie praw człowieka
  • represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej,
 • których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji, lub praworządności w federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

Decyzja w sprawie wpisu może ponadto dotyczyć osób i podmiotów bezpośrednio związanych z wyżej wymienionymi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną stosowane będzie:

 • zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod ich kontrolą
 • zakaz udostępniania bezpośrednio i pośrednio funduszy lub zasobów gospodarczych
 • zakaz umyślnego i świadomego udziału w czynnościach zmierzających do obejścia zakazów.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 • wykonawcy i uczestnicy konkursów występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014)
 • wykonawcy i uczestnicy konkursów występujących na liście sankcyjnej MSWiA
 • wykonawcy i uczestnicy konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba występująca na jednej z tych list sankcyjnych
 • wykonawcy i uczestnicy konkursu, których jednostką dominującą jest podmiot występujący na jednej z tych list sankcyjnych,

wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Polski embargo na węgiel

Zakazane jest:

 • wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przemieszczanie między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przemieszczanie z terytorium innego państwa członkowskiego UE

węgla oraz koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Kontroli zakazu dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego. Jeżeli naczelnik stwierdzi naruszenie, zajmuje towar oraz występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji.

Podmiotom, których dotyczy zakaz dotyczący wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej lub tranzytu węgla, będą przysługiwały rekompensaty za szkody rzeczywiste.

Sankcje wobec białoruskich przedsiębiorstw

 • zakaz wszelkiego rodzaju obrotu gospodarczego z białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi oraz z przedsiębiorstw powiązanymi z reżimem Aleksandra Łukaszenki
 • zamrożenie aktywów wymienionych podmiotów
 • zakaz bezpośredniego lub pośredniego udostępniania jakichkolwiek środków lub aktywów tym podmiotom.

Na liście podmiotów objętych sankcjami znalazły się następujące przedsiębiorstwa:

 • Belaeronavigatsia przedsiębiorstwo państwowe
 • Belavia Belarusian Airlines
 • BELAZ – spółka zarządzająca holdingu „BELAZ-HOLDING”
 • Belshina
 • Beltecheksport
 • Bremino Group
 • Cham Wings Airlines
 • Dana Astra, Dana Holdings
 • Globalcustom Management
 • Główny Urząd Gospodarczy administracji prezydenta
 • Grodno Azot
 • Hotel Minsk
 • HOTEL PLANETA
 • Logex
 • Minsk Automobile Works – spółka zarządzająca holdingu „BELAVTOMAZ”
 • MZKT
 • New Oil Company (Novaia naftavaia kampania)
 • OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy), ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)
 • Oskartour
 • Państwowe zrzeszenie produkcyjne Belorusneft
 • Sohra Group
 • SYNESIS
 • TSENTRKURORT
 • VIP Grub
 • Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC
 • Zakłady naprawcze 140

Sankcje nałożone na sektor finansowy

 • zamrożenie aktywów i wartości majątkowych osób fizycznych lub podmiotów powiązanych z reżimem rosyjskim i białoruskim
 • ograniczenie dostępu banków i firm do rynków kapitałowych, dotyczące, między innymi:

  • Belarusbank
  • Belinvestbank (Białoruski Bank Odbudowy i Rozwoju)
  • Belagroprombank
  • Bank Dabrabyt
  • Bank Rozwoju Republiki Białorusi.

Sankcje dotyczące broni i towarów podwójnego zastosowania

 • ograniczenie dostępu do określonych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej
 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii podwójnego zastosowania na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi, niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii
 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów i technologii, które mogą się przyczynić do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa
 • zakaz eksportu na Białoruś towarów i technologii na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz telekomunikacji

Wykaz pozycji objętych sankcjami, które mogą się przyczynić do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa, zawiera Załącznik II Rozporządzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Sankcje dotyczące surowców i innych towarów

 • zakaz importu z Białorusi niektórych towarów – produktów mineralnych (pochodnych ropy i gazu), nawozów mineralnych (potażu), cementu, wyrobów tytoniowych, produktów drzewnych, wyrobów z żelaza i stali, wyrobów z gumy oraz maszyn (na przykład ciągników).

Wykaz produktów mineralnych objętych zakazem importu lub przywozu zawiera Załącznik VI Rozporządzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Wykaz innych produktów (nawozy, cement, wyroby z tytoniu, drewna, żelaza i stali, gumy) objętych sankcjami zawierają Załączniki VII-XI Rozporządzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Wykaz maszyn objętych zakazem importu lub przywozu zawiera Załącznik XII Rozporządzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi.

Zakaz przelotów

W dniu 4 czerwca 2021 roku Rada Europejska zakazała wszystkim białoruskim przewoźnikom:

 • przelotów przez unijną przestrzeń powietrzną
 • dostępu do lotnisk na terytorium państw Unii Europejskiej.

Kary za brak przestrzegania sankcji

Osoby lub podmioty, które między innymi:

 • nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych
 • nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych
 • nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych

podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji w wysokości do 20 000 000 zł.