Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sankcje Unii Europejskiej i Polski nałożone na Białoruś w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Sprawdź, jakie sankcje wobec Białorusi wprowadziła Unia Europejska i Polska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Gdzie szukać informacji o sankcjach

Przepisy i akty prawne

Zakres i charakter sankcji wobec Białorusi może się dynamicznie zmieniać.

Pamiętaj, że dokonując transakcji z Białorusią, musisz uwzględnić stan prawny obowiązujący na dzień tej transakcji. Dlatego ustal, od kiedy obowiązują poszczególne sankcje.

Sprawdź:

Przepisy Unii Europejskiej wprowadzające sankcje na Białoruś:

Polskie przepisy wprowadzające sankcje na Rosję i Białoruś w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie:

Pamiętaj! Polskie przepisy uzupełniają pakiet sankcji przyjętych przez Unię Europejską. Sankcje Unii Europejskiej są wiążące dla Polski.

Infolinia

W związku z sytuacją w Ukrainie Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii uruchomił specjalną infolinię dla firm z Polski działających na rynkach wschodnich.

Dzwoniąc na numer infolinii +48 22 703 43 53, przedsiębiorcy otrzymają informacje na temat:

 • sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś oraz kontrsankcjach rosyjskich
 • sankcji sektorowych, technologicznych oraz towarów podwójnego przeznaczenia
 • produktów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu takich jak Poland Business Harbour czy Coworking Ukraina
 • form pomocy dla firm, których dotknęła obecna sytuacja, w tym poszukiwania nowych rynków zbytu oraz dostępu do surowców i komponentów.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

Przeczytaj, jak działa infolinia PFR.

Sankcje UE nałożone na osoby

 • ograniczenie podróży oraz zamrożenie i nieudostępnianie środków finansowych i zasobów gospodarczych w stosunku do 195 osób i 34 podmiotów, w tym Aleksandra Łukaszenki, innych członków władz i urzędników.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami Unii Europejskiej.

Lista sankcyjna MSWiA

Od 26 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę sankcyjną, czyli listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja może być podjęta wobec osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

 • agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku
 • poważne naruszenie praw człowieka
 • represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej
 • działalność stanowiącą inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

Decyzja w sprawie wpisu może ponadto dotyczyć osób i podmiotów bezpośrednio związanych z wyżej wymienionymi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu posiadanych przez nie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną będzie stosowane:

 • zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod ich kontrolą
 • zakaz udostępniania bezpośrednio i pośrednio funduszy lub zasobów gospodarczych
 • zakaz umyślnego i świadomego udziału w czynnościach zmierzających do obejścia zakazów.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) są:

 • wykonawcy i uczestnicy konkursów występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014)
 • wykonawcy i uczestnicy konkursów występujących na liście sankcyjnej MSWiA,
 • wykonawcy i uczestnicy konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba występująca na jednej z tych list sankcyjnych
 • wykonawcy i uczestnicy konkursu, których jednostką dominującą jest podmiot występujący na jednej z tych list sankcyjnych.

Sprawdź listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Polskie embargo na węgiel

 • zakaz wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla i koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi
 • zakaz przemieszczania między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla i koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi
 • zakaz przemieszczania z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla i koksu pochodzących z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi.

Kontroli zakazu dokonuje naczelnik urzędu celno-skarbowego. Jeżeli naczelnik stwierdzi naruszenie, zajmuje towar i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

Osoba lub podmiot naruszające powyższy zakaz podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 mln zł nakładanej przez Szefa Krajowej Administracji.

Podmiotom, których dotyczy zakaz dotyczący wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytu węgla, przysługują rekompensaty za szkody rzeczywiste.

Sankcje wobec białoruskich przedsiębiorstw

 • zakaz wszelkiego rodzaju obrotu gospodarczego z białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi oraz z przedsiębiorstw powiązanymi z reżimem Aleksandra Łukaszenki
 • zamrożenie aktywów wymienionych podmiotów
 • zakaz bezpośredniego lub pośredniego udostępniania jakichkolwiek środków lub aktywów tym podmiotom.

Na liście podmiotów objętych sankcjami znalazły się następujące przedsiębiorstwa:

 • Belaeronavigatsia przedsiębiorstwo państwowe
 • Belarusian Potash Company
 • Belaruskali
 • Belavia Belarusian Airlines
 • BELAZ – spółka zarządzająca holdingu „BELAZ-HOLDING”
 • Belshina
 • Beltamozhservice
 • Beltecheksport
 • Belteleradio Company
 • Bremino Group
 • Dana Astra, Dana Holdings
 • Globalcustom Management
 • Główny Urząd Gospodarczy administracji prezydenta
 • Grodno Azot
 • Grodno Tobacco Factory Neman
 • Hotel Minsk
 • HOTEL PLANETA
 • Inter Tobacco
 • Logex
 • Managing
 • Company of Holding „Belkommunmash”
 • Minsk Automobile Works – spółka zarządzająca holdingu „BELAVTOMAZ”
 • MZKT (inna nazwa: VOLAT)
 • Naftan
 • New Oil Company (Novaia naftavaia kampania)
 • OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy), ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)
 • Oskartour
 • Państwowe zrzeszenie produkcyjne Belorusneft
 • Sohra Group
 • SYNESIS
 • TSENTRKURORT
 • VIP Grub
 • Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC
 • Zakłady naprawcze 140.

Sankcje nałożone na sektor finansowy

 • zamrożenie aktywów i wartości majątkowych osób fizycznych lub podmiotów powiązanych z reżimem rosyjskim i białoruskim
 • ograniczenie dostępu banków i firm do rynków kapitałowych, dotyczące między innymi:

  • Belarusbank
  • Belinvestbank (Białoruski Bank Odbudowy i Rozwoju)
  • Belagroprombank
  • Bank Dabrabyt
  • Bank Rozwoju Republiki Białorusi
 • ograniczenie świadczenia specjalistycznych usług w zakresie komunikatów finansowych (SWIFT) na rzecz Belagroprombanku, Banku Dabrabyt, Banku Rozwoju Republiki Białorusi, Belinvestbank, a także ich białoruskich filii
 • zakaz transakcji z Bankiem Centralnym Białorusi związanych z zarządzaniem rezerwami lub aktywami oraz zakaz udzielania finansowania publicznego na potrzeby handlu z Białorusią i inwestycji na Białorusi
 • zakaz dopuszczania do obrotu giełdowego akcji białoruskich podmiotów państwowych w systemach obrotu Unii Europejskiej i świadczenia usług związanych z tymi akcjami
 • zakaz zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz Republiki Białorusi, jej rządu, jej organów publicznych, podmiotów prawa publicznego lub agencji publicznych, lub powiązanych osób fizycznych i prawnych (z pewnymi wyjątkami)
 • znaczne ograniczenie napływu środków finansowych z Białorusi do Unii Europejskiej poprzez zakaz przyjmowania depozytów przekraczających 100 000 EUR od obywateli lub rezydentów Białorusi, prowadzenia rachunków białoruskich klientów przez unijne centralne depozyty papierów wartościowych oraz sprzedaży białoruskim klientom papierów wartościowych denominowanych w EUR
 • zakaz dostarczania na Białoruś banknotów denominowanych w EUR.

Sankcje dotyczące broni i towarów podwójnego zastosowania

 • zakaz eksportu broni
 • ograniczenie dostępu do określonych strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej
 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu bezpośrednio lub pośrednio towarów i technologii podwójnego zastosowania na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów na Białorusi lub do wykorzystania na Białorusi – niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii Europejskiej
 • zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu bezpośrednio lub pośrednio towarów i technologii, które mogą się przyczynić do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa – niezależnie od tego, czy te towary i technologie pochodzą z Unii Europejskiej – w tym: elektronika (urządzenia i podzespoły elektroniczne, urządzenia do kontroli lub testowania elektronicznych podzespołów i materiałów, oprogramowanie), komputery (z wyłączeniem komputerów przeznaczonych na użytek własny osób fizycznych), urządzenia telekomunikacyjne, czujniki i lasery, nawigacja i awionika, urządzenia okrętowe, kosmonautyka, aeronautyka i napęd (silniki wysokoprężne, silniki z turbiną gazową i części składowe)
 • zakaz eksportu na Białoruś towarów i technologii na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz telekomunikacji
 • zakaz eksportu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu na Białorusi lub do użytku na Białorusi, a także zakaz udzielania związanej z tym pomocy technicznej oraz świadczenia związanych z tym usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej (wyłączenie dotyczy sprzętu biathlonowego oraz przewiduje odstępstwa od zakazu eksportu niektórych rodzajów karabinków sportowych małego kalibru, pistoletów sportowych małego kalibru i amunicji małego kalibru).

Wykaz pozycji objętych sankcjami, które mogą się przyczynić do wzmocnienia potencjału militarnego i technologicznego Białorusi lub rozwoju jej sektora obronności i bezpieczeństwa zawiera Załącznik Va rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Sankcje dotyczące surowców i innych towarów

 • zakaz importu z Białorusi niektórych towarów: produktów mineralnych (pochodnych ropy i gazu), nawozów mineralnych (potażu), cementu, wyrobów tytoniowych, produktów drzewnych, wyrobów z żelaza i stali, wyrobów z gumy oraz maszyn (na przykład ciągników, tokarek, walcarek, wózków widłowych).

Wykaz produktów mineralnych objętych zakazem importu lub przywozu zawiera załącznik VII rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Wykaz innych produktów (nawozy, cement, wyroby z tytoniu, drewna, żelaza i stali, wyroby z gumy) objętych sankcjami zawierają załączniki VIII, X-XIII rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Wykaz maszyn objętych zakazem importu lub przywozu zawiera załącznik XIV rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy.

Sankcje w sektorze transportu

 • dla przedsiębiorstw transportu drogowego mających siedzibę na Białorusi wprowadzono zakaz dokonywania przewozu drogowego towarów na terytorium Unii Europejskiej, w tym tranzytu (z wyłączeniem szczególnych przypadków)
 • od dnia 1 czerwca 2023 r. do odwołania został zawieszony towarowy ruch graniczny na przejściach granicznych z Białorusią dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep, oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi lub Rosji.

Zakaz przelotów

Rada Europejska w dniu 4 czerwca 2021 roku zakazała wszystkim białoruskim przewoźnikom:

 • przelotów przez unijną przestrzeń powietrzną
 • dostępu do lotnisk na terytorium państw Unii Europejskiej.

Kary za brak przestrzegania sankcji

Osoby lub podmioty, które między innymi:

 • nie dopełniają obowiązku zamrożenia środków finansowych lub zasobów gospodarczych
 • nie dopełniają obowiązku niezwłocznego przekazania informacji wymaganych przepisami rozporządzeń unijnych
 • nie stosują się do zakazu świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie stosowania środków określonych w przepisach rozporządzeń unijnych,

podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji w wysokości do 20 mln zł.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.