Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika lub przedsiębiorcy w związku z podjęciem służby wojskowej

Podjęcie przez pracownika służby wojskowej zmienia jego sytuację zawodową i daje dodatkowe uprawnienia, które muszą być przestrzegane przez pracodawcę. Ich zakres zależy od rodzaju służby. Także przedsiębiorca, który podejmie służbę wojskową, może korzystać z niektórych uprawnień.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Pracownik może podjąć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, którą będzie pełnił przez okres do 12 miesięcy. W tym czasie odbywa:

 • szkolenie podstawowe w wymiarze do 28 dni, które kończy się przysięgą wojskową i wydaniem książeczki wojskowej
 • szkolenie specjalistyczne w wymiarze do 11 miesięcy, które jest połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym.

Uwaga! Pracownik, który jest już żołnierzem i złożył przysięgę wojskową, nie odbywa ponownie szkolenia podstawowego.

Czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może być skrócony dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy:

 • realizują programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa
 • pobierają i kończą naukę w oddziale przygotowania wojskowego
 • realizują programy edukacyjne związane z obronnością państwa, które są nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa może zostać przerwana w każdym czasie w dwóch przypadkach:

 • z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych
 • na wniosek osoby, która odbywa służbę.

Pracownik, który ukończy wyłącznie szkolenie podstawowe, może zostać przeniesiony na swój wniosek do aktywnej rezerwy albo terytorialnej służby wojskowej.

Jeśli nie złoży takiego wniosku, zostanie przeniesiony do pasywnej rezerwy.

W terminie 3 lat od dnia przeniesienia do pasywnej rezerwy pracownik może złożyć wniosek o ponowne powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej celem odbycia całego szkolenia.

Jeżeli pracownik nie ukończy szkolenia podstawowego, nie złoży przysięgi lub nie zrealizuje wymaganego programu szkolenia albo nie złoży wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, zostanie przeniesiony do pasywnej rezerwy.

Żołnierz, który odbył dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, na swój wniosek może zostać przeniesiony do terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy.

Jeśli nie złoży takiego wniosku, zostanie przeniesiony do rezerwy pasywnej.

Ochrona stosunku pracy pracownika

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem, który podjął dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, może zostać rozwiązana tylko za jego zgodą.

Jeżeli umowa o pracę została wypowiedziana przed dniem powołania pracownika do służby –niezależnie od tego, czy wypowiedział ją pracodawca czy pracownik – a okres wypowiedzenia minąłby po dniu powołania do jej odbycia, to złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tej sytuacji rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

Uwaga! Ochrona pracownika, który został powołany do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej nie obowiązuje w przypadku:

 • umowy o pracę zawartej na okres próbny
 • umowy o pracę zawartej na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Ochrona nie obejmie też sytuacji, gdy pracodawca:

 • rozwiązuje umowę o pracę pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • ogłasza upadłość lub likwidację
 • przeprowadza zwolnienia grupowe.

Przeczytaj:

Kiedy obowiązuje ochrona

Ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę obowiązuje:

 • od dnia poinformowania pracodawcy o terminie rozpoczęcia szkolenia podstawowego (28 dni) do dnia jego zakończenia
 • w czasie trwania szkolenia specjalistycznego (do 11 miesięcy)
 • przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.

Inne uprawnienia pracownika

Pracownik, który odbywa szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, korzysta z bezpłatnego urlopu na czas trwania szkolenia.

Okres odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu zatrudnienia – w rozumieniu przepisów prawa pracy – od którego uzależnione są między innymi okres wypowiedzenia czy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Przeczytaj więcej o bezpłatnych urlopach pracowniczych.

Przynależność do związków zawodowych

Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej nie mogą:

 • tworzyć związków zawodowych
 • wstępować do związków zawodowych
 • brać udziału w działalności związków zawodowych, których byli członkami w chwili powołania do służby.

Terytorialna służba wojskowa (wojska obrony terytorialnej)

Pracownik może przystąpić do terytorialnej służby wojskowej, która trwa od 1 roku do 6 lat.

W niektórych przypadkach czas trwania służby może zostać wydłużony przez dowódcę. Żołnierz terytorialnej służby wojskowej może wykonywać służbę na terenie całego kraju – niezależnie od siedziby wojskowej, do której przystąpi.

Twój pracownik, aby zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej:

 • musi złożyć wniosek
 • musi mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • nie może podlegać obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Jeżeli twój pracownik zostanie powołany do służby obrony terytorialnej, to w powołaniu zostanie wskazany okres trwania służby pracownika i miejsce jej wykonywania.

Terytorialna służba wojskowa może być pełniona na dwa sposoby: dyspozycyjnie albo rotacyjnie.

Żołnierz obrony terytorialnej pełni służbę rotacyjnie w jednostce wojskowej albo w innym miejscu określonym przez dowódcę jednostki wojskowej. Służba jest pełniona w określonych przez dowódcę dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy. Jest również możliwość pełnienia tej służby w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu tego z żołnierzem lub na jego wniosek.

W pozostałe dni pełni służbę dyspozycyjnie.

Dyspozycyjną służbę terytorialną pracownik pełni poza jednostką wojskową. Pozostaje wtedy w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.

Uwaga! Jeśli pracownik nigdy nie pełnił czynnej służby wojskowej i nie złożył przysięgi wojskowej, to przez 16 dni będzie najpierw odbywać rotacyjną służbę wojskową. W tym czasie odbędzie szkolenie podstawowe, a następnie złoży przysięgę wojskową.

Pracownik ma obowiązek powiadomić niezwłocznie swojego pracodawcę o fakcie powołania go do terytorialnej służby wojskowej. Po zapoznaniu się z wykazem pracownik niezwłocznie powinien też zawiadomić pracodawcę o dniach i ewentualnych zmianach terminów, kiedy będzie pełnił rotacyjnie służbę wojskową. Obowiązek zawiadomienia nie dotyczy sytuacji natychmiastowego stawiennictwa – wówczas o fakcie stawiennictwa pracownika żołnierza do służby zawiadomi cię jako pracodawcę dowódca jednostki twojego pracownika.

Na wniosek pracownika żołnierza jego dowódca wyda zaświadczenie o okresie pełnienia służby.

Żołnierz obrony terytorialnej może zostać powołany do zawodowej służby wojskowej, jeśli pełnił terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej 2 lat i uzyskał pozytywną opinię służbową.

Ochrona stosunku pracy pracownika

Jeśli twój pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej, to jego umowa o pracę może zostać rozwiązana tylko wtedy, gdy pracownik żołnierz wyrazi na to zgodę.

Ta ochrona przysługuje od momentu powołania go do pełnienia służby.

Jeżeli wypowiesz umowę o pracę przed dniem powołania pracownika do terytorialnej służby wojskowej, a okres wypowiedzenia upłynąłby po dniu powołania pracownika, to takie wypowiedzenie staje się bezskuteczne. Dotyczy to również sytuacji, gdy umowę o pracę wypowie pracownik.

W obu sytuacjach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

Uwaga! Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy nie będzie obowiązywała:

 • umowy o pracę zawartej na okres próbny
 • umowy o pracę zawartej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę pracownika bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwidację.

Przeczytaj:

Bezpłatny urlop

Jako pracodawca masz obowiązek udzielić bezpłatnego urlopu na czas trwania służby pracownikowi, który jest żołnierzem wojskowej służby terytorialnej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy pracownik pełni służbę jednorazowo lub w dni wolne od pracy.

Urlopu udzielasz na wniosek pracownika.

Jeżeli pracownik został wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, to bezpłatnego urlopu udzielasz mu na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji.

W czasie bezpłatnego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Okres urlopu bezpłatnego w związku ze służbą w wojskowej służbie terytorialnej jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, na przykład urlop wypoczynkowy za dany rok.

Przeczytaj więcej o bezpłatnych urlopach pracowniczych.

Odprawa

Żołnierzowi wojskowej służby terytorialnej wypłacasz jako pracodawca odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia, obliczonego według zasad wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Odprawa jest jednorazowa. To oznacza, że przy ponownym powołaniu do tej służby, nie musisz jej wypłacać drugi raz.

Świadczenie pieniężne dla pracodawcy

Jeżeli twój pracownik - żołnierz obrony terytorialnej - pełni służbę wojskową rotacyjnie, to za dni, w których pełni tę służbę przysługuje ci świadczenie pieniężne.

Świadczenie obejmuje rekompensatę kosztów, ale bez:

 • kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika celem zastępstwa żołnierza wojskowej służby terytorialnej lub zlecenia jego pracy innemu pracownikowi
 • kwoty odprawy.

Aby otrzymać świadczenie pieniężne, musisz złożyć wniosek w sprawie wypłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty do szefa wojskowego centrum rekrutacji, które jest właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy.

Termin na złożenie wniosku wynosi do 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza wojskowej służby terytorialnej z pełnienia służby.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę pracodawcy i adres siedziby firmy
 • miejsce prowadzenia działalności
 • adres poczty elektronicznej pracodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer rachunku bankowego pracodawcy lub numer jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • dane dotyczące żołnierza, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer karty powołania i nazwę organu powołującego
 • informacje o liczbie dni uwzględnianej do obliczenia kosztów
 • rodzaj kosztów ujętych do wyliczenia.

Po złożeniu wniosku szef wojskowego centrum rekrutacji ustala kwotę świadczenia, która przysługuje pracodawcy.

Pamiętaj! Na tym etapie, w drodze decyzji administracyjnej, szef wojskowego centrum rekrutacji może stwierdzić, że kwota, która ci przysługuje, jest niższa od tej wskazanej we wniosku albo że nie należy ci się świadczenie.

Kwota świadczenia jest ustalana i wypłacana każdorazowo po każdym miesiącu jej pełnienia.

Maksymalna kwota, którą można otrzymać za każdy dzień pełnienia służby przez żołnierza obrony terytorialnej, nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania do tej służby.

W czwartym kwartale 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, obowiązujące w roku poprzedzającym, wyniosło 6965,84 zł.

Jeżeli żołnierz obrony terytorialnej jest zatrudniony w kilku miejscach, to świadczenie przysługuje proporcjonalnie do poniesionych kosztów wszystkim pracodawcom, którzy go zatrudniają.

Dni wolne od pracy

Żołnierz wojskowej obrony terytorialnej pełniący służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni ma prawo – na swój wniosek – do 1 dnia wolnego bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Za ten dzień wolny możesz wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na własny koszt.

Rekompensata utraconego wynagrodzenia

W czasie wykonywania terytorialnej służby wojskowej żołnierz nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy. Przysługuje mu jednak świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Uwaga! Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli służba była pełniona jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy.

Świadczenie wypłaca dowódca jednostki twojego pracownika.

Wysokość świadczenia pieniężnego jest ustalana na podstawie udokumentowanego wniosku złożonego przez żołnierza terytorialnej służby wojskowej nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym terytorialna służba wojskowa była pełniona rotacyjnie.

Świadczenie pieniężne jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego za każdy dzień terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie stanowi kwota 1/22 całkowitego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, pomnożona przez liczbę dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

W przypadku zbiegu wynagrodzeń podstawą do wyliczenia świadczenia pieniężnego stanowi suma tych wynagrodzeń.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 roku wyniosło 6653,67 zł.

Staż pracy pracownika żołnierza

Okres pełnienia przez twojego pracownika terytorialnej służby wojskowej wlicza się do jego stażu pracy.

Pamiętaj! Okresem, który jest wliczany do stażu pracy pracownika, jest wyłącznie okres, kiedy pracownik żołnierz wykonuje terytorialną służbę wojskową rotacyjnie.

Okres pełnienia służby wliczy się do okresu zatrudnienia w twojej firmie, jeśli pracownik w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby ponownie podejmie u ciebie pracę (jeśli w dniu powołania do służby był już przez ciebie zatrudniony).

Okres pełnienia służby dotyczy wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy (na przykład: stażu pracy do dodatku stażowego, wymiaru urlopu, okresu wypowiedzenia), a także wewnętrznych regulacji pracodawcy (na przykład nagrody czy premii, jeśli jest powiązana z okresem zatrudnienia w firmie).

Jeśli po raz pierwszy nawiążesz współpracę z pracownikiem, który został zwolniony z wojskowej służby terytorialnej w ciągu ostatnich 30 dni, należy mu wliczyć do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, również czas odbywania służby wojskowej.

Uwaga! Nowy pracownik w związku z zaliczeniem do okresu zatrudnienia czasu służby nie będzie miał uprawnień, które zostały ustalone wewnętrznie w firmie i dotyczą wyłącznie twoich pracowników.

Jeśli po raz pierwszy nawiązujesz współpracę z pracownikiem po wojskowej służbie terytorialnej, to dla wliczenia służby do jego okresu zatrudnienia nie ma znaczenia fakt, że jest to jego pierwsza praca lub że był w dniu powołania do służby zatrudniony u innego pracodawcy.

Pamiętaj! Jeśli z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy termin 30 dni zostanie przez pracownika żołnierza przekroczony, uznaje się, że termin został zachowany.

Jeśli żołnierz wojskowej służby terytorialnej podejmie pracę w twojej firmie po upływie 30 dni od dnia zwolnienia go ze służby, to i tak czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Również w tym wypadku nie będzie to dotyczyć wewnętrznych przepisów firmy, które odnoszą się tylko jej pracowników.

Urlop

Jeżeli żołnierz wojskowej służby terytorialnej ma zaplanowany urlop w terminie, w którym został powołany do służby, albo nie wykorzysta części urlopu z tego powodu, to masz obowiązek przesunąć urlop na późniejszy termin.

Przeczytaj więcej o urlopach pracowniczych.

Przynależność do związków zawodowych

Żołnierze niebędący żołnierzami zawodowymi nie mogą:

 • tworzyć związków zawodowych
 • wstępować do związków zawodowych
 • brać udziału w działalności związków zawodowych, których byli członkami w chwili powołania do służby.

Zakaz wstępowania do związków zawodowych i brania udziału w działalności związków zawodowych nie dotyczy żołnierzy wojskowej służby terytorialnej pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie – z wyjątkiem sytuacji, w której działalność związkowa miałaby związek z pełnieniem tej służby.

Uprawnienia przedsiębiorcy żołnierza terytorialnej służby wojskowej

Jeśli jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przystąpisz do wojskowej służby terytorialnej, będzie ci przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Żeby obliczyć świadczenie przysługujące za każdy dzień pełnionej przez ciebie terytorialnej służby wojskowej:

 • podziel dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez 22
 • pomnóż wynik przez liczbę dni pełnienia służby w danym miesiącu.

Jeżeli działalność gospodarcza w roku poprzedzającym okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie:

 • nie przyniosła dochodu
 • przyniosła straty lub
 • nie jest możliwe ustalenie wysokości uzyskiwanego dochodu,

to:

 • podziel przez 22 miesięczne minimalne wynagrodzenia za pracę w okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie
 • pomnóż wynik przez liczbę dni pełnienia tej służby.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, obowiązujące w roku poprzedzającym wyniosło 6235,22 zł.

Wysokość świadczenia pieniężnego jest ustalana na podstawie udokumentowanego wniosku złożonego przez żołnierza terytorialnej służby wojskowej, nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym terytorialna służba wojskowa była pełniona rotacyjnie.

Świadczenie pieniężne jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Służba w aktywnej rezerwie

Twój pracownik może zgłosić chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie.

Dotyczy to osób, które złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz co do zasady nie ukończyły 55. roku życia (w przypadku, gdy pracownik ma stopień podoficerski lub oficerski – nie ukończyły 63. roku życia).

Służba w aktywnej rezerwie jest pełniona na podstawie powołania na czas nieokreślony.

Żołnierz aktywnej rezerwy pełni służbę:

 • jednorazowo raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, co najmniej raz na 3 lata
 • w trybie natychmiastowego stawiennictwa
 • w określonych dniach przez dowódcę jednostki wojskowej
 • w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych (na swój wniosek lub po ich uzgodnieniu).

Żołnierz aktywnej rezerwy pełni służbę w dni w danym roku kalendarzowym na podstawie wykazu ustalonego przez swojego dowódcę. Wykaz ten pracownik otrzyma do 30 dni przed końcem roku poprzedzającego rok, kiedy będzie pełnił służbę. Żołnierz pracownik po zapoznaniu się z wykazem ma obowiązek niezwłocznie powiadomić cię jako pracodawcę o dniach, w których będzie pełnił służbę wojskową.

Jeżeli żołnierz aktywnej rezerwy zostanie wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osobą odpowiedzialną za powiadomienie o tym fakcie ciebie jako pracodawcy jest dowódca jednostki wojskowej.

Żołnierz aktywnej rezerwy może zostać powołany do zawodowej służby wojskowej, gdy pełnił służbę w aktywnej rezerwie przez co najmniej 3 lata i uzyska pozytywną opinię służbową.

Bezpłatny urlop

Pracownikowi, który jest żołnierzem aktywnej rezerwy, udzielasz bezpłatnego urlopu na czas trwania służby. Pracownik musi cię o niej powiadomić.

Jeżeli pracownik został wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, to bezpłatnego urlopu udzielasz mu na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji.

W czasie bezpłatnego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Przeczytaj więcej o urlopach bezpłatnych .

Świadczenie pieniężne dla pracodawcy

Za dni, w których twój pracownik pełni służbę w aktywnej rezerwie, przysługuje ci świadczenie pieniężne.

Świadczenie obejmuje rekompensatę kosztów, ale bez:

 • kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika celem zastępstwa żołnierza wojskowej służby terytorialnej lub zlecenia jego pracy innemu pracownikowi
 • kwoty odprawy.

Aby otrzymać świadczenie pieniężne, musisz złożyć wniosek w sprawie wypłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty do szefa wojskowego centrum rekrutacji, które jest właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy.

Termin na złożenie wniosku wynosi do 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza aktywnej rezerwy z pełnienia służby.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę pracodawcy i adres siedziby firmy
 • miejsce prowadzenia działalności
 • adres poczty elektronicznej pracodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer rachunku bankowego pracodawcy lub numer jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • dane dotyczące żołnierza, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer karty powołania i nazwę organu powołującego
 • informacje o liczbie dni uwzględnianej do obliczenia kosztów
 • rodzaj kosztów ujętych do wyliczenia.

Po złożeniu wniosku szef wojskowego centrum rekrutacji ustala kwotę świadczenia, która przysługuje pracodawcy.

Pamiętaj! Na tym etapie, w drodze decyzji administracyjnej, szef wojskowego centrum rekrutacji może stwierdzić, że kwota, która ci przysługuje, jest niższa od tej wskazanej we wniosku albo że nie należy ci się świadczenie.

Kwota świadczenia jest ustalana i wypłacana każdorazowo po każdym miesiącu jej pełnienia.

Maksymalna kwota, którą można otrzymać za każdy dzień pełnienia służby przez żołnierza aktywnej rezerwy, nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania do tej służby.

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, obowiązujące w roku poprzedzającym, wyniosło 6235,22 zł.

Jeżeli żołnierz aktywnej rezerwy jest zatrudniony w kilku miejscach, to świadczenie przysługuje proporcjonalnie do poniesionych kosztów wszystkim pracodawcom, którzy go zatrudniają.

Urlop

Jeżeli żołnierz aktywnej rezerwy miał zaplanowany urlop wypoczynkowy w terminie, w którym został powołany do służby, albo nie wykorzysta części urlopu z tego powodu, to masz obowiązek przesunąć mu go na późniejszy termin.

Przeczytaj więcej o urlopach pracowniczych.

Uprawnienia przedsiębiorcy, żołnierza aktywnej rezerwy

Jeśli jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przystąpisz do służby w aktywnej rezerwie, będzie ci przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Żeby obliczyć świadczenie przysługujące za każdy dzień służby w aktywnej rezerwie:

 • podziel dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez 22
 • pomnóż wynik przez liczbę dni pełnienia służby w danym miesiącu.

Jeżeli działalność gospodarcza w roku poprzedzającym okres pełnienia służby w aktywnej rezerwie:

 • nie przyniosła dochodu
 • przyniosła straty lub
 • nie jest możliwe ustalenie wysokości uzyskiwanego dochodu,

to:

 • podziel przez 22 miesięczne minimalne wynagrodzenia za pracę w okresie pełnienia służby w aktywnej rezerwie
 • pomnóż wynik przez liczbę dni pełnienia tej służby.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie służby w aktywnej rezerwie.

W czwartym kwartale 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, obowiązujące w roku poprzedzającym wyniosło 6965,84 zł.

Wysokość świadczenia pieniężnego jest ustalana na podstawie udokumentowanego wniosku złożonego przez żołnierza aktywnej rezerwy nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym była pełniona służba.

Świadczenie pieniężne jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Służba w pasywnej rezerwie

Służba w ramach pasywnej rezerwy ma, tak jak w przypadku rezerwy aktywnej, zapewnić uzupełnienie Sił Zbrojnych.

Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej. Nie mogą mieć ukończonego 55. roku życia lub – w przypadku podoficera lub oficera – 63. roku życia.

Do pasywnej rezerwy może trafić twój pracownik, który wcześniej odbywał dobrowolną zasadniczą służbę wojskową lub tylko szkolenie podstawowe.

Pełnienie służby przez żołnierzy rezerwy pasywnej polega na wykonywaniu ćwiczeń wojskowych zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych lub ratowaniu życia ludzkiego.

Twój pracownik nie zostanie powołany na ćwiczenia wojskowe, jeśli:

 • jest wyłączony z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania
 • został wybrany na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji
 • pełni funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego albo sprawuje mandat radnego
 • zajmuje kierownicze stanowisko w urzędzie administracji rządowej
 • został przeznaczony do odbycia służby zastępczej lub odbył tę służbę.

Pracownik może zostać powołany na ćwiczenia wojskowe, które odbywają się:

 • przez jeden dzień
 • krótkotrwale – czyli trwają nieprzerwanie do 30 dni
 • długotrwale – czyli trwają nieprzerwanie do 90 dni
 • rotacyjnie – trwają łącznie do 30 dni i odbywają się z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może łącznie przekroczyć 90 dni w ciągu roku, przy czym żołnierz pasywnej rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin nie więcej niż 3 razy w roku.

Bezpłatny urlop

Na czas trwania ćwiczeń wojskowych musisz udzielić pracownikowi, który jest żołnierzem rezerwy pasywnej, bezpłatnego urlopu

Jeżeli pracownik został wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa, to bezpłatny urlop jest mu udzielany na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji.

W czasie bezpłatnego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Przeczytaj więcej o urlopach bezpłatnych.

Świadczenie pieniężne dla pracodawcy

Jeżeli twój pracowni pełni służbę w pasywnej rezerwie, to za dni, w których pełni tę służbę przysługuje ci świadczenie pieniężne.

Świadczenie obejmuje rekompensatę kosztów, ale bez:

 • kwot wynagrodzenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika celem zastępstwa żołnierza wojskowej służby terytorialnej lub zlecenia jego pracy innemu pracownikowi
 • kwoty odprawy.

Aby otrzymać świadczenie pieniężne, musisz złożyć wniosek w sprawie wypłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty do szefa wojskowego centrum rekrutacji, które jest właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy.

Termin na złożenie wniosku wynosi do 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z służby w pasywnej rezerwie.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę pracodawcy i adres siedziby firmy
 • miejsce prowadzenia działalności
 • adres poczty elektronicznej pracodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer rachunku bankowego pracodawcy lub numer jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • dane dotyczące żołnierza, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer karty powołania i nazwę organu powołującego
 • informacje o liczbie dni uwzględnianej do obliczenia kosztów
 • rodzaj kosztów ujętych do wyliczenia.

Po złożeniu wniosku szef wojskowego centrum rekrutacji ustala kwotę świadczenia, która przysługuje pracodawcy.

Pamiętaj! Na tym etapie, w drodze decyzji administracyjnej, szef wojskowego centrum rekrutacji może stwierdzić, że kwota, która ci przysługuje, jest niższa od tej wskazanej we wniosku albo że nie należy ci się świadczenie.

Kwota świadczenia jest ustalana i wypłacana każdorazowo po każdym miesiącu pełnienia służby.

Maksymalna kwota, którą można otrzymać za każdy dzień pełnienia służby w pasywnej rezerwie, nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania do tej służby.

W pierwszym kwartale 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, obowiązujące w roku poprzedzającym, wyniosło 6235,22 zł.

Jeżeli żołnierz pasywnej rezerwy jest zatrudniony w kilku miejscach, to świadczenie przysługuje proporcjonalnie do poniesionych kosztów wszystkim pracodawcom, którzy go zatrudniają.

Urlop

Jeżeli żołnierz rezerwy pasywnej ma zaplanowany urlop w terminie, w którym został powołany do służby, albo nie wykorzysta części urlopu z tego powodu, to masz obowiązek przesunąć mu go na późniejszy termin.

Przeczytaj więcej o urlopach pracowniczych.

Uprawnienia przedsiębiorcy, żołnierzy pasywnej rezerwy

Jeśli jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przystąpisz do służby w pasywnej rezerwie, będzie ci przysługiwało świadczenie pieniężne rekompensujące utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Żeby obliczyć świadczenie przysługujące za każdy miesiąc służby w pasywnej rezerwie:

 • podziel dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym okres pełnienia służby przez 22
 • pomnóż wynik przez liczbę dni pełnienia służby w danym miesiącu.

Jeżeli działalność gospodarcza w roku poprzedzającym okres pełnienia służby w pasywnej rezerwie:

 • nie przyniosła dochodu
 • przyniosła straty lub
 • nie jest możliwe ustalenie wysokości uzyskiwanego dochodu,

to:

 • podziel przez 22 miesięczne minimalne wynagrodzenia za pracę w okresie pełnienia służby w pasywnej rezerwie
 • pomnóż wynik przez liczbę dni pełnienia tej służby.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w roku poprzedzającym pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosło 6653,67 zł.

Wysokość świadczenia pieniężnego jest ustalana na podstawie udokumentowanego wniosku złożonego przez żołnierza pasywnej rezerwy nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu, w którym służba była pełniona.

Świadczenie pieniężne jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.