Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak składać deklaracje podatkowe, w tym PIT, CIT oraz VAT

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatku, to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Sprawdź, jaką deklarację PIT wybrać. Przeczytaj, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT.

Deklaracje papierowe czy elektroniczne

Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową

Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby rozliczeń podatkowych, ale również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, które na podstawie przepisów prawa podatkowego muszą składać podatnicy, płatnicy i inkasenci.

To, między innymi, deklaracje PIT, CIT czy JPK_VAT.

Ważne! Niektóre deklaracje możesz składać przez serwis e-Urząd Skarbowy. Obecnie jako użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym możesz złożyć m.in.:

 • deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku (SD-2)
 • deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2)
 • zeznanie podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38
 • niosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach, o dochodach, o wysokości dochodu i składkach
 • zgłoszenie ZAP-3
 • pismo ogólne
 • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal)
 • zawiadomienie ZAW-NR
 • pełnomocnictwo UPL-1/zawiadomienie OPL-1
 • wniosek o wydanie WIS.

Deklaracje składane za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy nie wymagają opatrywania podpisem ani pieczęcią.

Elektroniczne wersje wszystkich formularzy podatkowych są dostępne na platformie e-deklaracje.

Deklaracje można składać elektronicznie lub w formie papierowej, chyba że przepisy wprost wskazują określony sposób jako właściwy do złożenia konkretnego typu deklaracji.

To oznacza że:

 • jeśli nie ma regulacji szczególnej, deklaracja podatkowa może zostać złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej
 • jeśli obowiązuje regulacja szczególna, to może się okazać, że konkretną deklarację można złożyć wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej. Na przykład wyłącznie elektronicznie złożysz:

  • PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • PIT-8AR – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • PIT-8C – informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
  • PIT-11 – informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Jak podpisać e-deklarację

Deklarację elektroniczną można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego
 • podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli deklaracje są przesyłane przez:
 • CEIDG
 • Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
 • inny podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Każdy rodzaj deklaracji można podpisać wyłącznie wskazanymi dla tej deklaracji podpisami - potrzebny konkretny rodzaj podpisu.

Ważne! Spośród wskazanych podpisów elektronicznych podpisem, który zapewnia najdalej idące uprawnienia, jest podpis kwalifikowany. Tym podpisem możesz podpisać każdą deklarację podatkową.

Rodzaj podpisu, którym można podpisać konkretną deklarację, wskazuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Sprawdź, jaki rodzaj podpisu jest właściwy dla wybranych deklaracji:

Rodzaj podpisu

Które deklaracje można podpisać

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Wszystkie deklaracje podatkowe

Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu celnego

 • deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN)
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn)
 • deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn)
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)
 • deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA)
 • deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)
 • deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)
 • deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ)
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej
 • zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego
 • zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art.16b ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU)
 • deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-14)
 • informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL)
 • informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS)

Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych albo przez PUESC

 • oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie1,5% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP)
 • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS)
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK,)
 • deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)
 • informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
 • zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
 • informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
 • zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);

Podpis zaufany albo podpis osobisty, jeżeli są przesyłane przez CEIDG albo PUESC

 • zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R)
 • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS)
 • zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU)
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN)
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn)
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn)
 • deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)
 • deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA)
 • deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)

Przeczytaj więcej o podpisie kwalifikowanym .

Jak składać deklaracje elektroniczne

Deklaracje w formie elektronicznej możesz składać za pośrednictwem:

Kiedy rejestrujesz działalność w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, możesz też złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Pamiętaj! Podatnik, który składa deklarację elektronicznie, otrzymuje potwierdzenie wygenerowane automatycznie przez:

 • organ podatkowy, do którego złożono deklarację
 • Portal Podatkowy, za pośrednictwem którego złożono deklarację
 • elektroniczną skrzynkę podawczą, za której pośrednictwem złożono deklarację.

Gdzie składać deklaracje

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT płacony według skali podatkowej, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym według twojego (podatnika) miejsca zamieszkania.

Przy karcie podatkowej organ podatkowy właściwy do rozliczeń określisz według położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku PIT-16 lub w CEIDG.

 • Jeżeli, pomimo obowiązku, nie wskażesz położenia zakładu, lub gdy wykonujesz działalność bez takiego zakładu, kartę podatkową powinieneś rozliczyć w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby twojej spółki.
 • Jeżeli nie można ustalić siedziby spółki, rozliczasz się urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca zamieszkania jako wspólnika.

Ważne! Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Dla rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy (jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

Podatek od towarów i usług - VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym dla:

 • adresu miejsca zamieszkania (podatnicy – osoby fizyczne) albo
 • adresu siedziby firmy (podatnicy – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

Podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC

Czynność cywilnoprawna

Jaki organ podatkowy jest właściwy

Przeniesienie:

 • własności nieruchomości
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
 • wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
  • prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym
  • prawa użytkowania wieczystego

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Gdy obowiązek zapłaty PCC ciąży solidarnie, czyli każdy z podatników odpowiada za zapłatę całej kwoty podatku

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów.

Zawarcie lub zmiana umowy spółki

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na siedzibę spółki.

Umowy, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) nabywcy.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w żaden powyższy sposób

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W pozostałych przypadkach

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika

Pamiętaj! Jeżeli podpisujesz umowę dotyczącą przeniesienia nieruchomości w formie aktu notarialnego, to notariusz jako płatnik podatku pobiera PCC i sam przekazuje go do urzędu skarbowego. Nie musisz już składać deklaracji PCC-3 i wpłacać podatku.

Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu (z wyłączeniem poboru) oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Ogólna zasada stanowi, że właściwość miejscową organów ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki:

 • jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową określa się dla:
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby
 • osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania
 • jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, podatnik – co do zasady – może wybrać jeden z tych organów i wskazać go w oświadczeniu. Jednak jeśli podatnik nie wykonuje czynności w obszarze właściwości wskazanego organu podatkowego przez 12 miesięcy, właściwość urzędu ustala się ponownie.

W sytuacjach:

 • ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych, z użyciem Systemu
 • powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego lub posiadania decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 2a pkt 1 ustawy o akcyzie
 • właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi są związane te czynności.

Jeżeli nie można ustalić właściwości w taki sposób, to właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Organem właściwym na całym terytorium Polski do dokonywania czynności związanych z poborem, dokonywaniem rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.

Podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata targowa

Podatek od nieruchomości

Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (nieruchomości).

Podatek od środków transportu

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata targowa

Organem właściwym w sprawach opłaty targowej jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się targowisko.

Twój e-PIT

Twój e-PIT to roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych przygotowane automatycznie na podstawie danych zgromadzonych i udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową.

Z usługi Twój e-PIT mogą korzystać:

 • podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło lub z przychodów kapitałowych)

osoby fizyczne, osiągające przychody z najmu, działalności gospodarczej lub działy specjalne produkcji rolnej, rozliczające się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36LDla osób spełniających warunki udostępnione zostanie oświadczenie PIT-OP oraz informacja PIT-DZ o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Podatnik, który skorzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

W ramach usługi Twój e-PIT zeznania za poprzedni rok podatkowy są udostępniane podatnikom po zalogowaniu, od 15 lutego kolejnego roku.

Jeżeli korzystasz z Twój e-PIT, możesz:

 • nie zrobić nic – wówczas 30 kwietnia twoje zeznanie PIT-37 lub PIT‑38 zostanie uznane za złożone
 • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 • zmienić zeznanie:
 • w PIT-37, jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • w PIT-37 możesz dodać inne dane, na przykład odliczenia darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1,5% podatku
 • odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT. W takim przypadku zeznanie proponowane przez urząd nie będzie brane pod uwagę.

Pamiętaj! Jeśli zdecydujesz się na złożenie deklaracji w innej formie niż Twój e-PIT, nie musisz odrzucać zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Kiedy deklarację podatkową może złożyć pełnomocnik

Możesz udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona), która w twoim imieniu będzie mogła podpisywać i składać deklaracje podatkowe.

Żeby ustanowić pełnomocnika do składania deklaracji:

Pamiętaj, że w przypadku gdy deklarację ma podpisać więcej niż jedna osoba, pełnomocnictwo do jej podpisania jest skuteczne pod warunkiem, że udzieliły go wszystkie właściwe osoby.

W dowolnym momencie po ustanowieniu pełnomocnika możesz zmienić zakres pełnomocnictwa bądź go odwołać. Żeby zmienić zakres pełnomocnictwa lub odwołać pełnomocnika:

 • powołanego do składania deklaracji w formie papierowej – złóż formularz OPL-1P
 • powołanego do składania deklaracji składanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – złóż formularz OPL-1.

Przeczytaj więcej na temat pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych.

Kiedy składać deklaracje podatkowe

Termin składania deklaracji podatkowych jest uregulowany odrębnie dla każdego rodzaju deklaracji.

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób fizycznych PIT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób prawnych CIT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym

CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowym

CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od towaru i usług VAT.

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

JPK_V7 – deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się miesięcznie)

do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni

JPK_V7K – deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się kwartalnie)

do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym kwartale

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów

przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pamiętaj! Jeśli ostatni dzień na złożenie deklaracji przypada w sobotę, niedzielę lub święto to termin na złożenie deklaracji upływa w następnym dniu roboczym. Na przykład, jeżeli 30 kwietnia wypada w niedzielę, to deklarację PIT 36 możesz złożyć do 2 maja.

W tym samym czasie musisz zapłacić podatek.

Przeczytaj, jak zapłacić podatki wynikające z deklaracji.

Korekta deklaracji

Jeżeli w złożonych przez ciebie deklaracjach są błędy, masz prawo je poprawić, czyli złożyć korektę deklaracji.

Korektę składasz na takim samym druku, na którym złożyłeś pierwotną deklarację podatkową, obowiązującym w danym roku podatkowym. Na formularzu wskazujesz korektę jako cel złożenia deklaracji.

To ważne, bo jeżeli twój podatek do zapłaty został zaniżony w deklaracji, po twojej stronie powstaje zaległość podatkowa. W takiej sytuacji korekta deklaracji chroni cię przed negatywnymi następstwami związanymi z uszczupleniem dochodów, w szczególności przed poniesieniem odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Pamiętaj! Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości zapłacił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Uprawnienie do dokonania korekty przysługuje ci po zakończeniu:

 • kontroli podatkowej
 • postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

To uprawnienie ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową nie możesz dokonać korekty deklaracji do momentu ich zakończenia. Korekta złożona w trakcie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych.

Ważne! Korekta, którą złożysz wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, nie wywoła skutku prawnego w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskaże bezskuteczność dokonanej przez ciebie korekty.

Przechowywanie deklaracji

Dokumenty, które stanowią podstawę twoich rozliczeń podatkowych trzeba przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego one dotyczą.

Co do zasady, jest to 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym płatność podatku była wymagalna. Okres ten może być dłuższy w przypadku zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia.

Podatnicy, którzy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych, przechowują księgi i dokumenty związane z ich prowadzeniem.

Księgi podatkowe to, między innymi: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry prowadzone dla celów podatkowych.

Łącznie z księgami podatkowymi, aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, muszą być przechowywane dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Z przepisów nie wynika wprost, że na podatniku spoczywa obowiązek przechowywania deklaracji, lecz obowiązek dotyczy przechowywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych.

W doktrynie prawa podatkowego oraz w praktyce wskazuje się, że obowiązek przechowywania do momentu upływu terminu przedawnienia obejmuje również deklaracje podatkowe.

Z praktycznego punktu widzenia podatnicy powinni przechowywać złożone deklaracje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ponieważ w przypadku ewentualnej kontroli ze strony organu podatkowego będą mieć dowód złożonej deklaracji, a ponadto będą mogli w łatwy sposób odtworzyć, co zostało wskazane organowi w złożonej deklaracji.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.