Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak składać deklaracje podatkowe i płacić podatki

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorców należy składanie deklaracji podatkowych oraz regulowanie należności podatkowych. Przeczytaj, jak i kiedy składać deklaracje podatkowe i płacić podatki.

Deklaracje papierowe czy elektroniczne

Jednym z podstawowych obowiązków podatkowych podatników, płatników oraz inkasentów jest składanie deklaracji podatkowych organom podatkowym.

Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby rozliczeń podatkowych, ale również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, które na podstawie przepisów prawa podatkowego muszą składać podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Elektroniczne wersje wszystkich formularzy podatkowych są dostępne na platformie e-deklaracje.

Deklaracje można składać elektronicznie lub w formie papierowej, chyba że przepisy szczególne inaczej regulują ten obowiązek.

Oznacza to, że chociaż – co do zasady – możesz składać deklaracje podatkowe zarówno za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jak i w formie papierowej, to przepisy szczególne mogą określić jeden z tych sposobów jako właściwy do złożenia konkretnego typu deklaracji. Czyli:

 • jeśli nie ma regulacji szczególnej, deklaracja może zostać złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w formie papierowej
 • jeśli obowiązuje regulacja szczególna, to może się okazać, że konkretną deklarację można złożyć wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej. Na przykład wyłącznie w wersji elektronicznej złożysz:
 • PIT-4R – deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-8AR – deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-8C – informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-11 – informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Jak podpisać deklarację elektroniczną

Podpisami elektronicznymi są:

W zależności od rodzaju deklaracji do skutecznego jej podpisania wymagany jest konkretny rodzaj podpisu. Kwestia rodzaju podpisu, którym można podpisać konkretną deklarację, reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Sprawdź, jakim podpisem możesz podpisać składaną deklarację.

Ważne! Spośród wskazanych podpisów elektronicznych podpisem, który zapewnia najdalej idące uprawnienia, jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Tym podpisem możesz podpisać każdą deklarację podatkową.

Przeczytaj więcej o podpisie kwalifikowanym.

Jaki rodzaj podpisu jest właściwy dla wybranych deklaracji

Rodzaj podpisu

Jakie deklaracje można podpisać

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Wszystkie deklaracje podatkowe

Podpis elektroniczny użytkownika na Portalu Podatkowym

 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT16S) - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) - informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) - deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (PCC-2) - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu celnego

 • deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami
 • deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN) - deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW) - deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA) - deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn) - deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG) - deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA) - deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) - deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P) - deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ) - kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ) - zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej - zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego - zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art.16b ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU) - deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-14) - informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) - informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS)

Podpis zaufany albo podpis osobisty

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) - składane przez portal podatkowy przez podatnika - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38) - składane przez portal podatkowy przez podatnika - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) - składane przez portal podatkowy przez podatnika - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28) - składane przez portal podatkowy przez podatnika - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) - składane przez portal podatkowy przez podatnika - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) (PIT-16/PIT-16S) składany w CEIDG - zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) składany w CEIDG - informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS)

Podpis elektroniczny oparty na danych autoryzacyjnych

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) - deklaracje odla podatku od towarów i usług (VAT 7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11) - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

Jak składać deklaracje elektroniczne

Deklaracje w formie elektronicznej możesz składać za pośrednictwem:

Kiedy rejestrujesz działalność w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, możesz też złożyć:

 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

Pamiętaj! Podatnik, który składa deklarację elektronicznie, otrzymuje potwierdzenie wygenerowane automatycznie przez:

 • organ podatkowy, do którego złożono deklarację
 • Portal Podatkowy, za pośrednictwem którego złożono deklarację
 • elektroniczną skrzynkę podawczą, za której pośrednictwem złożono deklarację.

Gdzie składać deklaracje

Każdy z podatków inaczej reguluje zasady właściwości organów podatkowych. Większość deklaracji będziesz składać – co do zasady – do organu podatkowego, który jest właściwy na potrzeby rozliczenia danego podatku. Nie ma tu znaczenia, czy składasz deklarację elektronicznie czy papierowo.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Dla rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania.

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości urzędu skarbowego dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa. Przy takiej formie opodatkowania organ właściwy określa się według położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku PIT-16 lub w CEIDG. W razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu właściwy w sprawie opodatkowania w ramach karty podatkowej jest Naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Dla rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy (jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

Podatek od towarów i usług - VAT

Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym dla adresu miejsca zamieszkania (podatnicy – osoby fizyczne) albo adresu siedziby firmy (podatnicy – osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

Podatek od czynności cywilnoprawnych - PCC

Czynność cywilnoprawna

Jaki organ podatkowy jest właściwy

Przeniesienie: • własności nieruchomości • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego • wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: • prawa do domu jednorodzinnego i prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub • prawa użytkowania wieczystego

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Gdy obowiązek zapłaty PCC ciąży solidarnie, czyli każdy z podatników odpowiada za zapłatę całej kwoty podatku

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów.

Zawarcie lub zmiana umowy spółki

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na siedzibę spółki.

Umowy, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) nabywcy.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w żaden powyższy sposób

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

W pozostałych przypadkach

naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika

Pamiętaj! Jeżeli podpisujesz umowę dotyczącą przeniesienia nieruchomości w formie aktu notarialnego, to notariusz jako płatnik podatku pobiera PCC i sam przekazuje go do urzędu skarbowego. Nie musisz już składać deklaracji PCC-3 i wpłacać podatku.

Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są:

 • naczelnik urzędu skarbowego
 • naczelnik urzędu celno-skarbowego w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu (z wyłączeniem poboru) oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej
 • dyrektor izby administracji skarbowej.

Ogólna zasada stanowi, że właściwość miejscową organów ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki:

 • jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową określa się dla:
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby
 • osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania
 • jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, podatnik – co do zasady – może wybrać jeden z tych organów i wskazać go w oświadczeniu. Jednakże jeśli podatnik nie wykonuje czynności w obszarze właściwości wskazanego organu podatkowego przez 12 miesięcy, właściwość urzędu ustala się ponownie.

W sytuacjach:

 • ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
 • powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego
 • właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi są związane te czynności.

Jeżeli nie można ustalić właściwości w taki sposób, to właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, jest zawsze Urząd Skarbowy w Nowym Targu.

Podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata targowa

Podatek od nieruchomości

Organem podatkowym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

Podatek od środków transportu

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Natomiast w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na którego terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata targowa

Organem właściwym w sprawach opłaty targowej jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się targowisko.

Twój e-PIT

Twój e-PIT to roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych przygotowane automatycznie na podstawie danych zgromadzonych i udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową.

W 2020 roku z usługi Twój e-PIT mogą korzystać:

 • podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło lub z przychodów kapitałowych)
 • osoby fizyczne rozliczające się na formularzach PIT-28 lub PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te formularze z uwagi na przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

W kolejnych latach osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły rozliczyć w ramach Twój e-PIT dochody z działalności gospodarczej na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-36L.

Podatnik, który skorzysta z tej usługi, nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

W ramach usługi Twój e-PIT zeznania za poprzedni rok podatkowy są udostępniane podatnikom po zalogowaniu, od 15 lutego kolejnego roku.

Jeżeli korzystasz z Twój e-PIT, możesz:

 • nie zrobić nic – wówczas 30 kwietnia twoje zeznanie PIT-37 lub PIT‑38 zostanie uznane za złożone
 • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
 • zmienić zeznanie
 • w przypadku PIT-37, jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
 • w PIT-37 możesz dodać inne dane, na przykład odliczenia darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
 • odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT (w takim przypadku zeznanie proponowane przez urząd nie będzie brane pod uwagę).

Pamiętaj! Jeśli zdecydujesz się na złożenie deklaracji w innej formie niż Twój e-PIT, nie musisz odrzucać zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Kiedy deklarację podatkową może złożyć pełnomocnik

Możesz udzielić pełnomocnictwa osobie posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która w twoim imieniu będzie mogła podpisywać i składać deklaracje podatkowe. Żeby ustanowić pełnomocnika do składania deklaracji:

W dowolnym momencie po ustanowieniu pełnomocnika możesz zmienić zakres pełnomocnictwa bądź go odwołać. Żeby zmienić zakres pełnomocnictwa lub odwołać pełnomocnika:

 • powołanego do składania deklaracji w formie papierowej – złóż formularz OPL-1P
 • powołanego do składania deklaracji składanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – złóż formularz OPL-1.

Kiedy składać deklaracje podatkowe

Termin składania deklaracji podatkowych jest uregulowany odrębnie dla każdego rodzaju deklaracji.

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób fizycznych PIT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-16 – wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 • do 20 stycznia roku podatkowego, jeżeli wybieramy kartę podatkową na dany rok. - przed rozpoczęciem działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność

PIT-16A – deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

do 31 stycznia roku następnego

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym

PIT-36 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

PIT-36L – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od osób prawnych CIT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

PIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym (do końca września roku następnego)

CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowym

CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

Najważniejsze terminy składania deklaracji dotyczących podatku od towaru i usług VAT

Rodzaj deklaracji

Termin złożenia deklaracji

JPK_V7M– deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się miesięcznie)

do 25 dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni

JPK_V7K– deklaracja i ewidencja dla podatku od towarów i usług (deklaracja i ewidencja dla podmiotów rozliczających się kwartalnie)

do 25 dnia miesiąca po każdym kolejnym kwartale

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów

przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pamiętaj! Jeśli ostatni dzień na złożenie deklaracji przypada w sobotę, niedzielę lub święto to termin na złożenie deklaracji upływa w następnym dniu roboczym. Na przykład, jeżeli 30 kwietnia wypada w niedzielę, to deklarację PIT 36 możesz złożyć do 2 maja.

Korekta deklaracji

Jeżeli w złożonych przez ciebie deklaracjach są błędy, masz prawo je poprawić, czyli złożyć korektę deklaracji.

To ważne, bo jeżeli zaniżyłeś/zaniżyłaś podatek do zapłaty, powstaje po twojej stronie zaległość podatkowa. W takiej sytuacji korekta deklaracji chroni cię przed negatywnymi następstwami związanymi z uszczupleniem dochodów, w szczególności przed poniesieniem odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Pamiętaj! Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości zapłacił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Uprawnienie do dokonania korekty przysługuje ci po zakończeniu:

 • kontroli podatkowej
 • postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

To uprawnienie ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową nie możesz dokonać korekty deklaracji do momentu ich zakończenia. Korekta złożona w trakcie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych.

Ważne! Korekta, którą złożysz wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, nie wywoła skutku prawnego w razie odmowy stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części oraz w razie umorzenia postępowania w związku z wycofaniem wniosku. W uzasadnieniu wydanej decyzji organ podatkowy wskaże bezskuteczność dokonanej przez ciebie korekty.

Przechowywanie deklaracji

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i dokumenty związane z ich prowadzeniem do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pojęcie ksiąg podatkowych obejmuje księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry prowadzone dla celów podatkowych.

Łącznie z księgami podatkowymi aż do upływu okresu przedawnienia zobowiązania muszą być przechowywane dokumenty związane z prowadzeniem tych ksiąg.

Z przepisów nie wynika wprost, że na podatniku spoczywa obowiązek przechowywania deklaracji, lecz obowiązek dotyczy przechowywania wszelkich dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych. W doktrynie prawa podatkowego oraz w praktyce wskazuje się, że obowiązek przechowywania do momentu upływu terminu przedawnienia obejmuje również deklaracje podatkowe. Z praktycznego punktu widzenia podatnicy powinni przechowywać złożone deklaracje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ponieważ w przypadku ewentualnej kontroli ze strony organu podatkowego będą mieć dowód złożonej deklaracji, a ponadto będą mogli w łatwy sposób odtworzyć, co zostało wskazane organowi w złożonej deklaracji.

Ważne! Co do zasady termin przedawnienia zobowiązania podatkowego powstającego z mocy prawa (bez potrzeby wydawania decyzji przez organ podatkowy) wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może ulec wydłużeniu w wyniku przerwania i zawieszenia jego biegu.

Jak płacić podatki

Przelew czy gotówka

Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na przedsiębiorcach w ramach wykonywania obowiązków podatkowych jest zapłata podatku. Jeżeli nie zrobią tego w terminie, dojdzie do powstania zaległości podatkowej. To z kolei może oznaczą konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowej i ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej-skarbowej.

Dlatego w twoim interesie jest, aby należności podatkowe opłacać w terminie i we właściwy sposób.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy:

 • prowadzą księgi rachunkowe
 • prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów
 • są płatnikami podatków
 • muszą płacić podatki lub wpłacać pobrane podatki w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy.

Mikroprzedsiębiorcy mogą dokonać zapłaty podatku w gotówce.

Mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców jest przedsiębiorca, który:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Obowiązku zapłaty przez przedsiębiorcę podatku przy użyciu polecenia przelewu nie stosuje się (czyli przedsiębiorca nie musi płacić podatku przelewem), gdy:

 • podatek nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zapłata podatku jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy
 • do rozliczenia podatku dochodzi przy udziale płatnika lub inkasenta.

Termin dokonania zapłaty

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

 • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta
 • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego, a w przypadku zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej.

Ważne! W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika zrealizowanego w banku, który nie ma siedziby lub oddziału w Polsce, za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika pod warunkiem, że płatność zostanie przekazana do końca następnego dnia. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego.

W przypadku zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy, powiatu lub województwa rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić jako formę zapłaty podatku zapłatę kartą płatniczą. W przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego.

Pamiętaj! Polecenie płatnicze powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym identyfikator podatkowy, oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty, przy czym niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku masz obowiązek płacić podatki przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego, czyli mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek podatkowy pozwala na identyfikację podatnika bądź płatnika dokonującego zapłaty podatku.

Na mikrorachunek wpłacisz podatki PIT, CIT i VAT z wyłączeniem:

 • VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych – VAT-14, który opłacisz na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla wpłat podatku akcyzowego
 • podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej
 • VAT w imporcie.

Pamiętaj:

 • VAT-14, kartę podatkową i VAT w imporcie zapłacisz na właściwy rachunek urzędu skarbowego
 • zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na numery rachunków firmy wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT, jeśli stosujesz mechanizm podzielonej płatności
 • nie zmieniają się zasady opłacania podatków innych niż PIT, CIT i VAT, na przykład podatku od czynności cywilnych (PCC) czy podatku od spadków i darowizn. Te należności wpłacaj tak jak dotąd – na rachunek właściwego urzędu skarbowego
 • wpłaty za mandaty karne płacisz tak jak dotychczas, czyli na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

Numery rachunków urzędów skarbowych, na które będziesz płacić należności inne niż te, dla których właściwy jest mikrorachunek, wraz ze szczegółowymi objaśnieniami, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki, znajdziesz w serwisie Krajowej Administracji Skarbowej.

Numer twojego mikrorachunku sprawdzisz w bardzo prosty sposób – Ministerstwo Finansów udostępniło Generator mikrorachunku podatkowego, do którego masz dostęp online.

Ten numer nie zmieni się nawet, gdy ty zmienisz adres zamieszkania, urząd skarbowy czy nazwisko. Dzięki mikrorachunkowi nie musisz sprawdzać numeru rachunku urzędu skarbowego przed każdą płatnością. Swój mikrorachunek, jeśli nie będziesz go pamiętać, wygenerujesz online – w dowolnym czasie i w każdym miejscu.

Wygenerowanie i prowadzenie mikrorachunku podatkowego jest bezpłatne.

Wystarczy, że podasz właściwy identyfikator podatkowy, czyli:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną oraz:

 • nie prowadzisz działalności gospodarczej lub
 • nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT.

NIP, jeśli:

 • prowadzisz działalność gospodarczą lub
 • jesteś podatnikiem VAT lub
 • jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Po wygenerowaniu mikrorachunku możesz wydrukować informację z jego numerem lub go zapisać.

Pamiętaj! Numer swojego mikrorachunku podatkowego sprawdzisz też w dowolnym urzędzie skarbowym.

Kiedy podatek może zapłacić inna osoba niż podatnik

Podatek stanowi zobowiązanie publicznoprawne o charakterze osobistym spoczywające na podatniku. Oznacza to, że podatnik musi samodzielnie płacić swoje podatki i nie zwalnia go z tego obowiązku zapłata podatku przez osobę trzecią.

Na zasadzie wyjątku podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, gdy jego podatek opłaci:

 • małżonek podatnika, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha
 • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek jest zabezpieczony hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym
 • inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

W jakiej kolejności są zaliczane wpłaty

Jeżeli masz zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie z twoim wskazaniem.

Jeśli jednak nie wskażesz zobowiązania, które chcesz uregulować, dokonując wpłaty, ta wpłata zostanie zaliczona na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich twoich zobowiązań podatkowych.

Ważne! Jeżeli musisz ponieść koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. Jeżeli ciążą na tobie zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności.

Gdy masz zaległości podatkowe, czyli zobowiązania, których termin płatności upłynął, dokonaną przez ciebie wpłatę zalicza się:

 • na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez ciebie podatku
 • na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych – w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku.

W przypadku, gdy organ dokona zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia, wyda postanowienie, w którym poinformuje cię o dokonanym zaliczeniu. Zasadą jest, że postanowienie o zaliczeniu dokonanych wpłat jest wydawane z urzędu, czyli bez twojej ingerencji.

Ważne! Postanowienie w przedmiocie zaliczenia dokonanej przez ciebie wpłaty wydaje się na wniosek wyłącznie wtedy, gdy:

 • wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę
 • zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika
 • kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia
 • od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę, gdy nie przekroczyły one trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora pocztowego.

Na wskazane postanowienie będzie ci przysługiwało zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.