Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek od środków transportowych

Kto i kiedy płaci podatek transportowy, jakie są stawki podatku, gdzie i kiedy składać deklarację na podatek transportowy.

Co jest opodatkowane podatkiem od środków transportowych

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
  i poniżej 12 ton
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Kto jest podatnikiem podatku od środków transportowych

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku, gdy środek transportowy stanowi dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Kiedy powstaje lub kończy się obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego), lub
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu
  z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Jakie środki transportowe są zwolnione z podatku

Zwolnione z opodatkowania są środki transportowe:

 • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe.

Jakie są stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku mają charakter kwotowy i uchwalają je rady gmin, w granicach określonych przez Ministra Finansów. Rady mogą różnicować stawki, uwzględniając
w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Minister Finansów określa każdego roku:

 • górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych,
 • minimalne stawki podatku od środków transportowych.

Przeczytaj jakie minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązują w 2022 roku.

Sprawdź w swojej gminie, jaka jest obowiązująca w danym roku stawka podatku. Informacje znajdziesz na stronach internetowych urzędów gmin.

Gdzie i kiedy składać deklaracje na podatek od środków transportowych

Podatnicy mają obowiązek składać deklaracje na podatek od środków transportowych:

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklaracje składasz do organu podatkowego, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – do organu podatkowego, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego właściwy jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku,
na rachunek urzędu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Przeczytaj, jak złożyć deklarację na podatek od środków transportowych.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.