Rozliczam składki ZUS

Jeśli pomyślnie zgłosiłeś się do ZUS (zobacz więcej na temat zgłoszenia do ZUS), kolejnym krokiem będzie rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia. 

Zobacz, na jakie ubezpieczenia odprowadza się składki do ZUS. 

  Rodzaj ubezpieczenia
Za kogo emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe zdrowotne Fundusz Pracy FGŚP
Przedsiębiorca O O D O O O N
Pracownik O O O O O O O
Osoba wykonująca umowę zlecenie, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia O O D O O O O

 

O – ubezpieczenie obowiązkowe D – ubezpieczenie dobrowolne N – nie dotyczy

Wysokość składek na ubezpieczenie przedsiębiorcy

Pamiętaj, że wysokość składek przedsiębiorcy jest uzależniona od zadeklarowanej kwoty, od której oblicza się odpowiedni procent. W tabelach znajdują się minimalne stawki, jakie możesz płacić jako przedsiębiorca (możesz płacić wyższe składki i mieć w przyszłości wyższe świadczenia).

Mały ZUS – preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne przez 24 miesiące działalności

 

2017

2018

Podstawa wymiaru składki (30% najniższego wynagrodzenia brutto)

600,00 zł

630,00 zł

Składka emerytalna (19,52%)

117,12 zł

122,98 zł

Składka rentowa (8,00%)

48,00 zł

50,40 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%)

14,70 zł

15,44 zł 

Składka wypadkowa do 31.03.2018 r. (1,80%)*

10,80 zł*

11,34 zł*

Składka wypadkowa od 1.04.2018 r. (1,67%)#

-

10,52 zł

Razem

190,62 zł (bez składki zdrowotnej)

200,16 zł (bez składki zdrowotnej)

Razem (od 1.04.2018 r.)

Nie dotyczy

199,34 zł (bez składki zdrowotnej)

 

Standardowe składki na ubezpieczenia (minimalne) – pełny ZUS

 

2017

2018

Podstawa wymiaru składki (minimalna - 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego)

2557,80 zł

2665,80 zł

Składka emerytalna (19,52%)

499,28 zł

520,36 zł

Składka rentowa (8,00%)

204,62 zł

213,26 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%)

62,67 zł

65,31 zł

Składka wypadkowa (1,80%)*

46,04 zł*

47,98 zł*

Składka wypadkowa od 1.04.2018 r. (1,67%)#

-

44,52 zł

Składka na Fundusz Pracy (2,45%)

62,67 zł

65,31 zł

Razem

875,28 zł (bez składki zdrowotnej)

912,22 zł (bez składki zdrowotnej)

Razem (od 1.04.2018 r.)

Nie dotyczy

908,76 zł (bez składki zdrowotnej)

*Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży w której działa i wynosiła w 2017 r. i do 31.03.2018 r. od 0,40% do 3,60%. W tabeli wyliczono kwotę przykładowej składki według stopy procentowej 1,8% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności), właściwej dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie (miesięcznie) nie więcej niż 9 osób.

#Od 1.04.2018 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,67% do 3,60%, zaś dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie (miesięcznie) nie więcej niż 9 osób stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%.

Uwaga! Do powyższych sum należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jest taka sama przy małym i pełnym ZUS. W 2018 roku wynosi 319,94 zł (składka od najniższej, możliwej podstawy).  Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (czyli kwotę, od której wylicza się wysokość składki) stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. W 2018 roku kwota ta wynosi 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Rozliczenia składek, comiesięczne składanie deklaracji jako płatnik ZUS

Jako przedsiębiorca rozliczasz i opłacasz składki na:

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy (FP),

Jeśli zatrudniasz pracowników, rozliczasz również składki na:

  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
  • Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Deklaracje ZUS

Składki rozliczasz wypełniając i wysyłając co miesiąc do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych. 

Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie, do ZUS składasz deklarację ZUS DRA (to informacja przekazywana ZUS o wysokości składek, jakie wpłacasz do ZUS jako płatnik za siebie i innych ubezpieczonych). Zobacz instrukcję wypełniania deklaracji ZUS DRA

Jeśli zatrudniasz pracowników, oprócz ZUS DRA, składasz także co miesiąc załączniki:

  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – do rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i/lub wypłaconych świadczeń za Twoich pracowników (czyli osoby ubezpieczone). Zobacz instrukcję wypełniania wniosku.
  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne – do rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za Twoich pracowników, którzy mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Zobacz instrukcję wypełniania wniosku.
  • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – do wykazania wypłaconych świadczeń oraz przerw w opłacaniu składek za Twoich pracowników. Zobacz instrukcję wypełniania wniosku.

Zobacz też poradnik biznes.gov.pl Zamierzam zatrudnić pracowników

Deklaracje możesz składać korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Oznacza to możliwość wypełnienia i skutecznego złożenia wszelkich dokumentów bez wychodzenia z domu czy biura.

Zobacz również informację na temat zasad składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

Terminy deklaracji i opłacania składek ZUS

Deklaracje i składki przekazujesz:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli  opłacasz  składki za siebie oraz za osobę współpracującą lub za zatrudnionych pracowników lub gdy jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Pamiętaj, że za termin płatności uważany jest dzień obciążenia Twojego rachunku a nie data polecenia przelewu.

Możesz składać do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej lub elektronicznie. Zależy to od tego, za ile osób rozliczasz składki. Jeśli rozliczasz składki za 5 lub mniej osób, możesz  przekazywać do dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej. Jeśli powyżej 5 osób, powinieneś składać deklaracje w formie elektronicznej. Umożliwi Ci to program Płatnik lub inne oprogramowanie, które spełnia warunki określone przez ZUS. 

Do przesyłania dokumentów do ZUS służy również specjalna aplikacja ZUS dla małych i średnich przedsiębiorstw ePłatnik

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad rozliczania składek, zajrzyj na stronę ZUS.

Kiedy nie musisz składać deklaracji ZUS co miesiąc

Jeśli opłacasz składki ZUS wyłącznie za siebie (nie zatrudniasz pracowników) i nie zmieniły się dane wykazane w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej, nie musisz składać deklaracji rozliczeniowej za kolejne miesiące (np. stale płacisz składki od najniższej podstawy). Opłacasz tylko składki.

Zakładając firmę, składasz tylko pierwszą deklarację (chyba, że zmienisz w tracie działalność podstawę naliczania składek). Jeśli jednak rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca – wtedy musisz złożyć ZUS DRA za niepełny okres rozliczeniowy i drugą, za pełny miesiąc (tak samo w przypadku wznowienia działalności w trakcie miesiąca.

Dodatkowe deklaracje składasz tylko wtedy, gdy zmieniłeś podstawę naliczania składek (płacisz większe składki niż minimalne), albo skończył się okres preferencyjny (mały ZUS).  Jeśli jednak podstawa zmieniła się z powodu zmiany wysokości minimalnego albo przeciętnego wynagrodzenia (czyli niezależnie od Ciebie), nie musisz składać dodatkowych deklaracji ZUS DRA. Dowiedz się więcej na stronach ZUS o tym, kto jest zwolniony z obowiązku przekazywania deklaracji.

Ważne! Opłacanie składek ZUS od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek ZUS. Wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), będziesz wpłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Zamiast kilku przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy (jak było do tej pory), będziesz mógł wpłacać składki tylko jednym przelewem. Każdy przedsiębiorca ma nadany indywidualny numer rachunku składkowego (tzw. NRS), na który będzie wpłacał składki. Numer ten otrzymasz z ZUS. Od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowe rachunki, na które wpłacasz składki są zamknięte. Dowiedz się więcej na temat zmian

W innych publikacjach ZUS znajdziesz szczegółowo opisane obowiązki płatnika, a także informacje o wyliczaniu podstawy składek na ubezpieczenia.

W poradniku biznes.gov.pl Rozliczam się z ZUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej znajdziesz szczegółowe informacje na temat rozliczeń z ZUS.

Zasada 30 krotności

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Od nadwyżki ponad tą kwotę nie przekazujesz za ubezpieczonego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nadpłata w ZUS

Jeśli masz nadpłatę w ZUS, nienależnie opłacone składki zaliczone będą automatycznie przez ZUS na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Jeśli chcesz odzyskać nadpłacone do ZUS pieniądze, możesz złożyć wniosek o ich zwrot. Dowiedz się więcej, co robić w przypadku nadpłaty.

Kiedy jako przedsiębiorca nie muszę opłacać składek na ubezpieczenia społeczne - zbieg ubezpieczeń

Zbieg tytułów do ubezpieczenia to sytuacja, w której osiągasz dochody z kilku źródeł, a przepisy rozstrzygają, które z nich jest podstawowe z punktu widzenia naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Różne rodzaje działalności (jednoosobowa i spółka cywilna)

Jeżeli prowadzisz równocześnie jednoosobową działalność i spółkę cywilną, musisz zapłacić podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jesteś wspólniczką/wspólnikiem kilku spółek cywilnych, od członkostwa w każdej z nich musisz odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Działalność i etat

W przypadku zbiegu stosunku pracy oraz prowadzenia pozarolniczej działalności jako tytułów do ubezpieczenia, nadrzędny jest stosunek pracy (z tego tytułu będą naliczane i odprowadzane składki).

Jeżeli pracujesz na etacie i zarabiasz co najmniej najniższą krajową pensję, to prowadząc działalność gospodarczą nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu bycia przedsiębiorcą. Składki są pobierane wyłącznie z wynagrodzenia o pracę.

Działalność i umowa zlecenie

Jeżeli świadczysz usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i z tego tytułu pobrano składki w co najmniej takiej wysokości jak w przypadku przedsiębiorcy opłacającego minimalne składki na ubezpieczenia społeczne (czyli wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego) nie ma obowiązku opłacania składek z tytułu działalności.

Jeżeli z tytułu umów cywilnoprawnych pobrano w danym miesiącu składki niższe niż najniższe składki dla przedsiębiorców, należy opłacić składki od działalności gospodarczej, a dodatkowo można (dobrowolnie) zapłacić składki również od umów cywilnoprawnych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność, dla której obowiązujący jest tzw. "mały ZUS" (podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia) i jednocześnie świadczący usługi np. na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów (tj. działalności i zlecenia) chyba, że łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia z tych tytułów osiągnie lub przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Musisz pamiętać, że składki od umów cywilnoprawnych są pobierane na zasadzie kasowej – są pobierane za ten miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenie. Jeżeli w danym miesiącu nie wypłacono Ci wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. zleceniodawca przesunął płatność na kolejny miesiąc), to musisz naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności.

Dowiedz się więcej na temat zbiegu tytułów ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na stronach ZUS.

Zobacz również informacje ZUS dotyczące zasad ubezpieczania.

Działalność i umowa o dzieło

Umowa o dzieło nie jest co do zasady tytułem do ubezpieczenia. Nie wystąpi zatem zbieg tytułów do ubezpieczenia w odniesieniu do wykonywania pracy na podstawie umowy o dzieło oraz w odniesieniu do prowadzenia pozarolniczej działalności.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy ubezpieczonym a jego pracodawcą. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych traktuje wynagrodzenie wypłacone na podstawie takiej umowy na równi z przychodem ze stosunku pracy.

Ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne nie dochodzi do zbiegu ubezpieczeń. Jeżeli równocześnie pracujesz na podstawie umowy o pracę i prowadzisz działalność gospodarczą, składka jest pobierana z obu tytułów – zostanie zapłacona podwójnie. Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność, jesteś wspólnikiem w dwóch spółkach cywilnych i pracujesz na etacie – zapłacisz składkę czterokrotnie (w uproszczeniu). Składka zdrowotna jest niepodzielna i odprowadzana zawsze w pełnej wysokości (czyli nawet za niepełny miesiąc).

Zapoznaj się także z materiałem ubezpieczony w KRUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie