Czy mogę skorzystać z tzw. małego ZUS

Jeżeli jesteś nowym przedsiębiorcą i właśnie rejestrujesz działalność gospodarczą w CEIDG, masz prawo skorzystać z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach przez okres 24 miesięcy kalendarzowych. Jest to tzw. mały ZUS

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku, w ramach Konstytucji Biznesu, wprowadzono nowe ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Jeśli zarejestrujesz działalność, możesz skorzystać z ulgi ZUS na start i przez 6 miesięcy opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne. Potem możesz przejść na mały ZUS.

Dowiedz się:

Zgłoszenie do małego ZUS-u

Pamiętaj, że zgłaszając się do ubezpieczeń przy rejestracji działalności, w druku ZUS ZUA jako kod ubezpieczenia wpisujesz 05 70 00 (ostatnie dwa zera oznaczają, że nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury i renty oraz nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności). Po upłynięciu terminu korzystania z "małego ZUS", musisz ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń.

Wiedz też, że 24 miesiące "małego ZUS" oznaczają pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli założysz firmę np. drugiego dnia danego miesiąca, o miesiąc później przejdziesz na "duży ZUS".

Do opłacania niższych składek nie są uprawnieni:

  • przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat byli zarejestrowani w CEIDG,
  • osoby, które w ramach działalności świadczą pracę na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach umowy o  pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (podstawa prawna:  art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby zobowiązane do opłacania składek, nieposiadające zarejestrowanej działalności (np. osoba prowadząca szkołę niepubliczną, twórca, artysta). 

"Mały ZUS" i wykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy

Mały ZUS nie przysługuje przedsiębiorcy, który po założeniu działalności będzie wykonywał czynności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym (czyli w ciągu ostatnich dwóch lat od założenia działalności) wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Przepis ustawy wskazuje na łączący strony stosunek pracy (czyli umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy).

Jeżeli u byłego pracodawcy praca była wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, czy umowa zlecenie), a w ramach planowanej działalności gospodarczej będzie wykonywana praca na rzecz byłego zleceniodawcy -  przysługuje możliwość opłacania preferencyjnych składek ZUS.

Prawo do skorzystania z tzw. "małego ZUS" oznacza, że przy obliczaniu podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca uwzględnia 30% najniższego wynagrodzenia brutto. Stawki znajdziesz w artykule Płatnik składek do ZUS.

Ważne! Prawo do obniżonego ZUS przysługuje przedsiębiorcy przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności (czyli zarejestrowania w CEIDG – wskazujemy datę rozpoczęcia wykonywania działalności). Jeżeli upłynął okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności – przedsiębiorca nie może skorzystać z obniżonego ZUS.

Jeżeli 24 miesiące jeszcze nie minęły – przedsiębiorca ma możliwość zadeklarowania odprowadzania preferencyjnych składek do ZUS (jednak tylko do końca upływu 24 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą korzystać z preferencyjnego rozwiązania, jako podstawę naliczania składek uwzględniają 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeżeli szukasz więcej informacji na temat obowiązków wobec ZUS, zapoznaj się z informacjami w dziale Ubezpieczam się.

Uwaga! Rolnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej podlegający ubezpieczeniu w KRUS może skorzystać z tzw. "małego ZUS" po przekroczeniu kwoty granicznej ale tylko w ramach pierwszych 24 miesięcy. Liczy się łącznie wszystkie miesiące prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej.  

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia w KRUS.  

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie