Information and services website for entrepreneurs

Rejestracja spółdzielni europejskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jeśli chcesz otworzyć spółdzielnię europejską to musisz ją wpisać do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • electronically
Complete the procedure online

Sprawę załatwisz przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

What you should know and who can use this service

Spółdzielnia może zostać utworzona na terytorium Wspólnoty w formie spółdzielni europejskiej, na warunkach i w sposób określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej.
Zasadniczym celem działalności spółdzielni europejskiej jest zaspokajanie potrzeb jej członków i/lub wspieranie ich działalności gospodarczej i/lub społecznej, w szczególności przez zawieranie z nimi porozumień o dostawę towarów lub o świadczenie usług bądź wykonanie pracy w ramach czynności, których dokonuje, względnie których dokonanie zleca spółdzielnia europejska. Ponadto, celem działalności spółdzielni europejskiej może być zaspokajanie potrzeb jej członków przez wspieranie ich udziału w działalności gospodarczej, w jednej lub większej liczbie spółdzielni europejskich i/lub spółdzielniach krajowych. Spółdzielnia europejska może prowadzić działalność przez podmioty zależne.

Wpis spółdzielni europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. 

Jak złożyć wniosek

Od 1.07.2021 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Wniosek o wpis należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu PRS.

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć dokumenty podpisane elektronicznie, system akceptuje dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym lub podpisem zaufanym. Możesz również podpisać dokumenty w systemie wgrywając oddzielny plik z podpisem w polu "Plik zawierający oddzielny podpis".

Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć

Wpis spółdzielni europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. 

Do wniosku dołącz poniższe dokumenty:

 • statut spółdzielni
 • protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej
 • ewentualnie inne dokumenty, na przykład  pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 

Ważne! W systemie PRS nie załączasz aktów notarialnych. W tym przypadku wystarczy, że przy załączniku uzupełnisz pole "Numer aktu notarialnego w CREWAN" numerem aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Ile kosztuje rejestracja spółdzielni europejskiej

 

Opłatę wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności; możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

500 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko, jeśli wniosek składa pełnomocnik)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta właściwego dla siedziby sądu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Sądu rejonowego w Olsztynie to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Olsztyn.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • sądy rejonowe
To find out where to complete service enter

How long you will have to wait

 • Wniosek o wpis spółdzielni europejskiej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
 • Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.
 • Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz kompletny wniosek, to za termin złożenia wniosku o rejestrację spółdzielni europejskiej będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

How can you appeal

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Good to know

Dodatkowe zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółdzielni europejskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić:

 • dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:
  • 21 dni od dnia wpisu spółdzielni europejskiej do KRS
  • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj, jak zgłosić dane uzupełniające.

 • beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); zgłoszenia musisz dokonać w terminie 7 dni od daty wpisania do KRS

Przeczytaj, jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego.

Sprawdź także:

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółdzielni europejskiej nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia, na przykład zmiana siedziby, zmiana nazwy, to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Was this page useful?