Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prowadzisz działalność gospodarczą za granicą? Sprawdź poniżej co zrobić, aby prowadzić ją na terytorium Polski.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załatw online

Sprawę załatwisz przez Portal Dostępowo-Informacyjny (PDI).

Pamiętaj, żeby najpierw założyć konto na tym portalu.

Ważne!  Do założenia konta i złożenia wniosku konieczny jest podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym (obywatelem RP prowadzącym działalność za granicą, cudzoziemcem prowadzącym działalność za granicą lub posiadasz spółkę prowadzącą działalność za granicą) i chcesz prowadzić działalność w Polsce to możesz to zrobić po utworzeniu oddziału w Polsce i wpisaniu go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

Wpis oddziału Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku.

Do wniosku dołącz:

 • druk KRS-WK - organy podmiotu
 • druk KRS-WL - prokurenci
 • druk KRS-WJ - reprezentant podmiotu zagranicznego
 • druk KRS-WM - przedmiot działalności (przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego)
 • adres w Polsce osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego
 • zaświadczenie polskiego przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego co do wzajemności działania
 • akt założycielski, umowa lub statut wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • odpis z rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski
 • dowody uiszczenia opłat

Dokumenty, złóż do Krajowego Rejestru Sądowego, w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Jeśli utworzysz na terytorium Polski więcej niż jeden oddział, to możesz złożyć wymagane dokumenty (ale nie urzędowe formularze) w aktach jednego z oddziałów. Wskaż ten oddział w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów. Oznacz też sąd, w którym te akta się znajdują i podaj numer oddziału w rejestrze.

Opłaty

 • 500 zł – opłata sądowa za wpis
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym możesz zapłacić:

Jeśli chcesz zapłacić bezgotówkowo, możesz przelać pieniądze na konto sądu (zobacz numery rachunków bankowych sądów), albo skorzystać z systemu e-Płatności, dzięki któremu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe

Wniosek złóż do sądu (Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) właściwego ze względu na siedzibę twojego oddziału.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Ile będziesz czekać

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku albo usunięcia przeszkody do dokonania wpisu (co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych). Jeżeli rozpoznanie wniosku będzie wymagało wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Jeżeli twój wniosek będzie miał jakieś braki formalne dotyczące formularza lub opłaty sądowej, sąd rejestrowy zwróci wniosek, a braki wniosku będziesz mógł uzupełnić w terminie 7 dni. W przypadku innych braków formalnych sąd wezwie cię do ich usunięcia w terminie 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą wpisu w rejestrze w postępowaniu nieprocesowym. Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie zapadnie decyzja o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwutygodniowym od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Przekazanie danych do ZUS, GUS i urzędu skarbowego

Pamiętaj też, aby uzupełnić dane potrzebne do pełnej identyfikacji twojego oddziału jako płatnika ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie oddziału, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe). Zrób to już po rozpoczęciu działalności – w ciągu 7 (dane dla ZUS) lub 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji oddziału w KRS. Dane wpisz na jednym formularzu (NIP-8) i złóż go we właściwym ze względu na siedzibę oddziału urzędzie skarbowym. Dane, które przekażesz urzędowi, skarbowemu trafiają do Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, a stąd będą przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS i GUS. Identycznie wygląda, to jeśli składasz wniosek w formie elektronicznej.

Nazwa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Do oznaczenia oddziału musisz używać twojej oryginalnej nazwy razem z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce".

Prowadzenie rachunkowości oddziału

Dla oddziału prowadź oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Zmiana danych oddziału

Jeżeli po rejestracji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia (np. zmiana siedziby), to wniosek w tej sprawie złóż najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?