Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Chcesz zmienić sposób użytkowania swojego budynku lub lokalu? Zamierzasz np. zmienić swoje mieszkanie na biuro? Zgłoś zmianę sposobu użytkowania. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Jeśli chcesz zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, to musisz zgłosić taką zmianę do odpowiedniego starostwa, urzędu miasta na prawach powiatu albo urzędu wojewódzkiego. Zgłoszenie może złożyć osoba, lub inny podmiot, który dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, np. inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zmiana sposobu użytkowania to rozpoczęcie lub zakończenie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności, która zmienia warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, lub też zmienia układ i wielkość obciążeń.

2. Jeśli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie na budowę, to złóż wniosek o pozwolenie na budowę obejmujący zmianę sposobu użytkowania.

3. Jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest zgłoszenie budowy, to urząd zajmując się twoim zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania zastosuje przepisy dotyczące zgłoszenia budowy. Będzie to art. 30 ust. 2-4 ustawy Prawo budowlane.

Uwaga

Niedopuszczalna jest zmiana sposobu użytkowania domu jednorodzinnego lub jego części, zlokalizowanego na nieruchomości (o powierzchni do 1500 m2), która została sprzedana lub oddana w użytkowanie wieczyste przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jeśli zmienisz sposób użytkowania zanim urząd oceni twoje zgłoszenie, to urząd uzna to za samowolę. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W większości przypadków zgłoszenie złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Natomiast do urzędu wojewódzkiego złóż zgłoszenie dotyczące obiektów:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 •  hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy,
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Uwaga

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu znajdującego się na terenie zakładu górniczego zgłoszenie złóż do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Jest on organem administracji architektoniczno-budowlanej dla następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia obiektu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie oraz wymagane dokumenty

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Opis i rysunek usytuowania obiektu budowlanego powinien określać jego położenie w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach. Oznacz część obiektu budowlanego, w której zamierzasz dokonać zmiany sposobu użytkowania. Opis i rysunek możesz przygotować samodzielnie.

2. Zwięzły opis techniczny powinien określać rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa zawsze wnioskodawca.

4. Dołącz zaświadczenie właściwego urzędu miasta lub gminy o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli takiego planu nie ma, to złóż decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest wymagana)..

5. Ekspertyzę techniczną powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

6. W zależności od rodzaju sposobu użytkowania lub położenia obiektu, dołącz pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. dotyczącymi ochrony zabytków lub warunków sanitarnych).

7. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (w wysokości 17 zł). Nie płacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG.

Termin

Zgłoszenie złóż przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Jeśli zmienisz sposób użytkowania zanim urząd oceni twoje zgłoszenie, to urząd uzna to za samowolę. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

1. Jeśli twoje zgłoszenie ma braki, urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Gdy nie usuniesz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

2. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu zgłoszenia. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

3. Uzupełniane dokumenty złóż w tym urzędzie, w którym złożyłeś zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

 1. Urząd oceni, czy możesz dokonać zmiany sposobu użytkowania

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na zmianę sposobu użytkowania. Ale może, przed upływem terminu 30 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Kiedy urząd nie zgodzi się na zmianę sposobu użytkowania

Dostaniesz decyzję o sprzeciwie na zmianę sposobu użytkowania, jeśli:

a) nie uzupełnisz w terminie braków zgłoszenia;

b) zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych, które mogą być prowadzone tylko na podstawie pozwolenia na budowę,

c) zamierzony sposób użytkowania jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego;

d) zmiana sposobu użytkowania może spowodować niedopuszczalne:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

 1. Zmień sposób użytkowania

1. Możesz zmienić sposób użytkowania po 30 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu – a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania – to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego). Wniosek złóż do urzędu, w którym zgłaszałeś zmianę sposobu użytkowania.

2. Zmiany sposobu użytkowania musisz dokonać w ciągu 2 lat od złożenia zgłoszenia o zmianie sposobu użytkowania – pod warunkiem, że urząd nie zgłosił sprzeciwu. W przeciwnym razie będziesz musiał ponownie zgłosić zmianę sposobu użytkowania.

3. Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 30 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

1. Zmianę sposobu użytkowania możesz przeprowadzić po 30 dniach od dnia złożenia zgłoszenia. Jednak tylko wtedy, gdy urząd nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Termin 30-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

2. Urząd może, przed upływem terminu 30 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, gdy otrzymasz zaświadczenie, możesz zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Ważne

Zwróć uwagę, że użyto określenia "urząd wniesie decyzję o sprzeciwie". Oznacza to, że urząd nie musi w terminie 30 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się tylko od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożyłeś do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu;
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego.

Uwaga

Osoby, które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z twojego zgłoszenia (np. twoi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – postanowienie NSA z dnia 18 września 2007 r. (sygnatura II OSK 2023/06).

Czy ta strona była przydatna?