Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kiedy można zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii, bez zezwolenia na pracę

Chcesz zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca? Sprawdź najpierw czy musi posiadać zezwolenie na pracę.

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, mogą pracować w Polsce pod warunkiem, że:

 • przedsiębiorca, który chce ich zatrudnić, uzyska dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę albo
 • cudzoziemiec posiada zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę.

Pamiętaj! Zezwolenie jednolite, czyli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na warunkach określonych w tym zezwoleniu, uzyskuje sam cudzoziemiec, a nie przedsiębiorca, który chce go zatrudnić.

Dowiedz się więcej o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Istnieje jednak wiele wyjątków od tej zasady – kiedy możesz zatrudnić cudzoziemca
z takich państw bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Najczęściej zatrudnia się w Polsce bez zezwolenia na pracę cudzoziemca, który:

 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Polsce
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Polsce
 • posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 • korzysta z ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej w Polsce
 • towarzyszy jako członek rodziny obywatela UE, EOG lub Szwajcarii
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) na warunkach określonych w tym zezwoleniu
 • przebywa w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • przebywa w Polsce w związku z korzystaniem z mobilności studenta
 • przebywa w Polsce i wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z:
  • obywatelem polskim
  • cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce
 • w wyniku sytuacji życiowej – takiej jak śmierć małżonka obywatela Unii Europejskiej lub rozwód z obywatelem Unii Europejskiej – zachował prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce
 • złożył w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał prawo do pracy bez zezwolenia
 • posiada ważną Kartę Polaka, czyli dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego; nie oznacza ona jednak nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy
 • prowadzi szkolenia, bierze udział w stażach zawodowych, pełni funkcję w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych
 • jest nauczycielem języków obcych wykonującym pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach,
 • pracuje do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowiec lub artysta
 • jest studentem studiów stacjonarnych w Polsce, studiującym w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt
 • jest absolwentem polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych
 • jest uprawnionym na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją
 • jest uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany w ramach świadczenia usług do wykonywania pracy w Polsce
 • jest delegowany do Polski przez pracodawcę zagranicznego (o ile cudzoziemiec zachowuje miejsce stałego pobytu za granicą) na okres nieprzekraczający 3 miesięcy
  w celu:
  • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem
  • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę
  • przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania
  • montażu i demontażu stoisk targowych, opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu
 • jest obywatelem Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii – pod warunkiem, że wykonuje pracę w Polsce do 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń
 • posiada ważną wizę wydaną w celu przyjazdu ze względów humanitarnych
 • posiada ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbor” (tj. wiza wydana w ramach rządowego projektu wsparcia obywateli Białorusi w podjęciu pracy i relokacji do Polski)
 • jest lekarzem albo lekarzem dentystą posiadającym prawo wykonywania zawodu w oparciu o zasady określone w ustawie o zawodach lekarza i dentysty
 • jest pielęgniarką albo położną posiadającą prawo wykonywania zawodu w oparciu o zasady określone w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej
 • jest ratownikiem medycznym posiadającym prawo wykonywania zawodu w oparciu o zasady określone w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • jest osobą zatrudnioną w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub konsularnej.

Zobacz pełną listę cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Czy ta strona była przydatna?