Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak uzyskać zezwolenie jednolite - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie jednolite pozawala na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. Dowiedz się, kto i jak może starać się o wydanie zezwolenia jednolitego oraz jaka jest rola pracodawcy w procedurze uzyskania zezwolenia.

Korzyści z zezwolenia jednolitego

O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze wnioskuje osobiście cudzoziemiec, dla którego ma być wydane takie zezwolenie, a nie pracodawca
(jak w przypadku zwykłych zezwoleń na pracę).

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca jest bardzo korzystna, bo wszystkie formalności legalizujące pobyt i zatrudnienie odbywają się w ramach jednego postępowania administracyjnego. Zezwolenie jednolite, wydane w formie jednego dokumentu, uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (na przykład o wizę, a pracodawca – o zezwolenie na pracę.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Jest ona wydawana z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Kto nie dostanie zezwolenia jednolitego

O wydanie zezwolenia jednolitego nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • pracownikami delegowanymi przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami
 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce
 • wykonują w Polsce pracę sezonową
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół
 • przebywają na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Jakie warunki trzeba spełnić

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się cudzoziemcowi, który zamierza przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy.

Cudzoziemiec musi jednak spełnić łącznie dodatkowe warunki:

 • mieć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego − finansowanego ze środków publicznych (Narodowy Fundusz Zdrowia) lub prywatnego (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski
 • mieć źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Wysokość miesięcznego dochodu musi być jednak wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej będzie to kwota wyższa niż 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie wyższa niż 528,00 zł netto. Potwierdzeniem będzie na przykład zeznanie PIT o wysokości osiągniętego dochodu przez cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • mieć zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Potwierdzeniem może być na przykład urzędowe poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania.

Pamiętaj, że cudzoziemcowi zostanie wydane zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli dodatkowe warunki - łącznie - spełni również jego pracodawca, w szczególności:

 • wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – brak tej możliwości w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi potwierdza starosta.

Zobacz, jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy.

Kiedy nie trzeba mieć informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Jako pracodawca będziesz zwolniony z obowiązku uzyskania dla cudzoziemca informacji starosty o lokalnym rynku pracy, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów
 • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku
 • zawód lub praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię
  z siedzibą na terytorium Polski, państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich na terytorium Polski
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski,
 • praca wykonywana przez cudzoziemca polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada
 • cudzoziemiec jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Zobacz, kto może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Gdzie i kiedy cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie

Cudzoziemiec składa wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.
Przy składaniu wniosku są pobierane odciski linii papilarnych, w związku z tym cudzoziemiec nie może złożyć wniosku przez pełnomocnika.

Cudzoziemiec składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Jeżeli cudzoziemiec wyśle wniosek pocztą, zostanie wezwany przez wojewodę do osobistego stawienia się w urzędzie w ciągu 7 dni w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Pobyt w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trakcie legalnego pobytu i wniosek ten nie będzie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione w terminie, wojewoda zamieści w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który będzie potwierdzał złożenie wniosku.

W takim przypadku pobyt cudzoziemca będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski, powinien uzyskać wizę.

Obecnie do państw obszaru Schengen należy 26 krajów: 24 z Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy – oraz 4 kraje nienależące do Unii Europejskiej – Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Praca w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia

Odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia jednolitego tylko wtedy, gdy cudzoziemiec:

 • ma ważne zezwolenie na pracę lub
 • posiada ważne oświadczenie pracodawcy wpisane do ewidencji lub zarejestrowane przez właściwy powiatowy urząd pracy lub
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku wykonywał pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuację pracy u tego samego pracodawcy, który wcześniej zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem, na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę lub
 • jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • posiada tytuł pobytowy na terytorium Polski, który nie wyklucza wykonywania pracy.

Uwaga! Wydanie decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia jednolitego nastąpi nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. W praktyce, w zależności od urzędu wojewódzkiego rozpatrującego wniosek, procedura trwa średnio od 2 do 7 miesięcy. Jednak w niektórych przypadkach może potrwać nawet rok.

Co powinien zawierać wniosek

 • 3 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełnionego zgodnie z pouczeniem: wniosek (wypełnia cudzoziemiec) i załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca)
 • 4 aktualne kolorowe fotografie cudzoziemca, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca musi być równoległa do górnej krawędzi fotografii
 • ważny dokument podróży cudzoziemca (kserokopia wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od wniosku i za kartę pobytu w kwocie:
  • 440 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  • 340 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z.o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada,
  • 50 zł – za wydanie karty pobytu,
 • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków, na przykład Karta Polaka czy dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni)
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie cudzoziemca o niezaleganiu w podatkach w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
  • posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
  • posiadanie przez cudzoziemca miejsca zamieszkania w Polsce,
  • posiadanie przez cudzoziemca dochodu wystarczającego do utrzymania siebie
   i rodziny,
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi – tylko wtedy, gdy jest wymagana.

Jeżeli wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada, jako pracodawca powinieneś przekazać cudzoziemcowi również:

 • dokumenty potwierdzające, że w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę twoja firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym masz siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
 • dokument potwierdzający, że zatrudniasz na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami:
  • posiadającymi status uchodźcy nadany w Polsce
  • którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce
  • posiadającymi zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • posiadającymi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce
  • posiadającymi zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
  • posiadającymi zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, korzystającymi z ochrony czasowej w Polsce
  • posiadającymi ważne zaświadczenie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski
  • będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub
 • dokumenty potwierdzające, że posiadasz środki pozwalające na spełnienie w przyszłości powyższych warunków lub prowadzisz działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Zezwolenie jednolite może być wydane również wtedy, gdy cudzoziemiec będzie wykonywać pracę u kilku różnych pracodawców. W takim przypadku cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić osobno dokumenty dotyczące każdego podmiotu powierzającego wykonanie pracy.

Co zawiera zezwolenie jednolite

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazuje się:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika
 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku
 • wymiar czasu pracy
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u kilku pracodawców, to te warunki określa się odrębnie dla każdego z nich. Nie będą one jednak wskazane w zezwoleniu jednolitym, jeżeli cudzoziemiec spełnia warunki do zwolnienia go z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W takim przypadku zezwolenie określa jedynie podstawę zwolnienia.

Jak długo ważne jest zezwolenie i czy można je przedłużyć

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec, któremu kończy się zezwolenie, może:

 • złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia jednolitego lub
 • wyjechać z Polski przed końcem ważności zezwolenia.

Dodatkowe obowiązki po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę wskazanego w zezwoleniu, musi uzyskać nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu jednolitym bądź u innego pracodawcy użytkownika - gdy jest pracownikiem tymczasowym - musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

Ważne! Zastąpienie umowy cywilnoprawnej, która została wskazana w zezwoleniu, umową o pracę nie wymaga zawiadomienia wojewody ani zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Kiedy wojewoda odmówi wydania zezwolenia albo je cofnie

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia,
w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, decyzja
o umorzeniu postępowania w tej sprawie lub decyzja w sprawie cofnięcia posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

Odmowa wydania zezwolenia

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia, jeśli:

 • cudzoziemiec:
  • zawarł we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
  • nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są wymagane w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
  • został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych tego podmiotu
  • w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (limity mogą być ustalane w poszczególnych województwach i obejmować zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi);
 • pracodawca:
  • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności jeśli zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji
  • przedstawił w załączniku do wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
  • prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi został ponownie uznany za winnego tego samego czynu
  • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
   w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
  • jest karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Jeśli wojewoda wyda decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę, cudzoziemiec może złożyć od niej odwołanie za pośrednictwem wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Pamiętaj, że prawo odwołania od tej decyzji przysługuję wyłącznie cudzoziemcowi.

Zobacz jak cudzoziemiec powinien złożyć odwołanie od decyzji wojewody.

Cofnięcie zezwolenia

Wojewoda cofnie wydane zezwolenie, jeśli:

 • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie nie zostało zmienione
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności jeśli zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji
 • ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy
 • cudzoziemiec został wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę
 • cudzoziemiec w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał nieprawdę, lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego
 • zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ważne! Wyjątkowo zezwolenie nie zostanie cofnięte, jeśli obcokrajowiec stracił pracę u pracodawcy lub pracodawców wskazanych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, ale:

 • cudzoziemiec pisemnie powiadomił o tym wojewodę lub powiadomienie to nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca
 • okres pozostawania przez cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 30 dni
 • okres ten wystąpił nie więcej niż jeden raz w trakcie ważności zezwolenia (przy czym warunek ten dotyczy utraty pracy u wszystkich pracodawców wymienionych w zezwoleniu).

W okresie tych 30 dni cudzoziemiec może poszukiwać pracy u nowego pracodawcy.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.