Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak uzyskać zezwolenie jednolite - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie jednolite pozwala na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. Dowiedz się, kto może starać się o takie zezwolenie oraz jaką rolę ma pracodawca.

Korzyści z zezwolenia jednolitego

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, czyli zezwolenie jednolite jest korzystna, bo wszystkie formalności legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemca odbywają się w ramach jednego postępowania administracyjnego - cudzoziemiec nie musi odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (na przykład o wizę), a pracodawca - o zezwolenie na pracę.

Wojewoda, który udzielił jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Polski, wydaje cudzoziemcowi z urzędu kartę pobytu.

Karta pobytu, w okresie w którym jest ważna, potwierdza tożsamość cudzoziemca oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę uprawnia zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce na warunkach w wskazanych w zezwoleniu.

Kto składa wniosek o zezwolenie jednolite

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze składa osobiście cudzoziemiec, dla którego takie zezwolenie ma być wydane. Nie robi tego – tak jak to ma miejsce w przypadku pozwoleń na pracę – pracodawca.

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia jednolitego, jeżeli zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a głównym celem pobytu jest wykonywanie pracy, na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.

Ważne! Jednolite zezwolenie uprawnia do pracy na warunkach wskazanych w tym zezwoleniu. Jeśli zmieniają się warunki pracy, lub cudzoziemiec chce zmienić pracodawcę musi wystąpić o nowe zezwolenie.

Kto nie dostanie zezwolenia jednolitego

O wydanie zezwolenia jednolitego nie mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy:

 • pracownikami delegowanymi do Polski przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami
 • prowadzą w Polsce działalność gospodarczą
 • wykonują w Polsce pracę sezonową
 • przebywają na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół:

  • przez polski organ
  • przez inne państwo obszaru Schengen.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać jednolite zezwolenie

Wojewoda udziela zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemcowi, który zamierza przebywać na terytorium Polski i wykonywać pracę powyżej 3 miesięcy.

Cudzoziemiec musi mieć potwierdzenie, że posiada ubezpieczenie zdrowotne − finansowane ze środków publicznych (Narodowy Fundusz Zdrowia) lub prywatne (polisa ubezpieczeniowa), które będzie pokrywało koszty leczenia na terytorium Polski.

Pracodawca, który ma zatrudnić cudzoziemca starającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, musi spełnić następujące warunki:

 • wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, w tym samym wymiarze czasu pracy
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca - nawet jeśli zatrudniasz cudzoziemca na część etatu, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna. (wymóg ten uważa się za spełniony, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy na rzecz więcej niż jednego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i suma wynagrodzeń nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia).
 • nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy – brak tej możliwości w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi potwierdza starosta.

Przeczytaj, jak uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy.

Jeśli cudzoziemiec na podstawie jednolitego pozwolenia na pobyt czasowy i prace chce podjąć prace w zawodzie regulowanym, to musi spełnić wymagania określone dla tego zawodu w przepisach, na przykład potwierdzić kwalifikacje w zawodzie lekarza.

Uwaga! Od roku 2022 dodatkowym powodem, dla którego można występować o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest wykonywanie przez cudzoziemca pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, o ile cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie. W takim przypadku nie trzeba potwierdzać, że pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (test rynku pracy).

Kiedy nie trzeba mieć informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Jako pracodawca będziesz zwolniony z obowiązku uzyskania dla cudzoziemca informacji starosty o lokalnym rynku pracy, jeżeli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec, znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów
 • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski, państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich na terytorium Polski
 • cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Polski
 • cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Przeczytaj, kto może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Jak złożyć wniosek o zezwolenie jednolite

Cudzoziemiec składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinien być złożony osobiście przez cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Przy składaniu wniosku są pobierane odciski linii papilarnych, w związku z tym cudzoziemiec nie może złożyć wniosku przez pełnomocnika - musi to zrobić osobiście.

Wniosek można wysłać pocztą. Wtedy jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę nadania korespondencji w placówce pocztowej. To dobre rozwiązanie, jeśli cudzoziemiec do ostatniego dnia legalnego pobytu nie może złożyć wniosku osobiście

Pamiętaj! Jeśli wyślesz wniosek pocztą, wojewoda wezwie cię do urzędu, żeby pobrać odciski linii papilarnych.

Sprawdź, czy urząd do którego będziesz składać wniosek, nie prowadzi rejestracji wizyt. W takim wypadku na wizytę umów się online.

Pobyt w okresie oczekiwania na zezwolenie jednolite

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trakcie legalnego pobytu i wniosek nie będzie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione w terminie, wojewoda zamieści w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla.

Ten stempel potwierdza złożenie wniosku.

Pamiętaj! Pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen.

Cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia. Jeśli jednak pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym, aby powrócić do Polski, powinien uzyskać wizę.

Obecnie do państw obszaru Schengen należy 26 krajów: 22 z Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy – oraz 4 kraje nienależące do Unii Europejskiej – Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Praca w okresie oczekiwania na zezwolenie jednolite

Cudzoziemiec, który w terminie złożył kompletny wniosek, ma prawo pracować w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia jednolitego tylko wtedy, gdy posiada tytuł pobytowy na terytorium Polski, który nie wyklucza wykonywania pracy oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ma ważne zezwolenie na pracę
 • posiada ważne oświadczenie pracodawcy wpisane do ewidencji lub zarejestrowane przez właściwy powiatowy urząd pracy
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku wykonywał pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ubiega się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuację pracy u tego samego pracodawcy, który wcześniej zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę
 • jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę

Decyzja dotycząca udzielenia zezwolenia jednolitego powinno zostać wydana w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

W praktyce wszczęcie postępowania jest uzależnione od posiadania przez urząd wojewódzki informacji (m.in. ze Straży Granicznej, Policji, ABW i innych organów). To powoduje, że w zależności od urzędu wojewódzkiego rozpatrującego wniosek, procedura trwa średnio od 2 do 7 miesięcy.

Jednak w niektórych przypadkach może potrwać nawet rok.

Wojewoda w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej (o ile wykaz takich działalności zostanie określony przez Ministra właściwego do spraw gospodarki).

Co powinien zawierać wniosek o zezwolenie jednolite

 • 2 egzemplarze wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełnionego zgodnie z pouczeniem: wniosek (wypełnia cudzoziemiec)
 • Załącznik nr 1 (wypełnia pracodawca)
 • 4 aktualne kolorowe fotografie cudzoziemca, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca musi być równoległa do górnej krawędzi fotografii
 • ważny dokument podróży cudzoziemca (kserokopia wszystkich zapisanych stron, oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od wniosku i za kartę pobytu w kwocie:

  • 440 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
  • 340 zł – za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z.o.o. albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada
  • 100 zł – za wydanie karty pobytu
 • w przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków, (na przykład dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni)
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub oświadczenie cudzoziemca o niezaleganiu w podatkach w przypadku wykonywania pracy w ramach umowy o dzieło
 • dokument potwierdzający posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruki z ZUS - ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu)
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w zakresie stanowiska pracy oferowanego cudzoziemcowi – tylko wtedy, gdy jest wymagana.

Ważne! Jeśli cudzoziemiec ma zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia to osobny dokument ubezpieczenia zdrowotnego nie powinien być już wymagany, ponieważ cudzoziemiec będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli cudzoziemiec będzie pracował w zawodzie regulowanym, do wniosku należy również dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane.

Jeżeli wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada, jako pracodawca powinieneś przekazać cudzoziemcowi również:

 • dokumenty potwierdzające, że w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę twoja firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym masz siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • dokument potwierdzający, że zatrudniasz na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami:

  • posiadającymi status uchodźcy nadany w Polsce
  • którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce
  • posiadającymi zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • posiadającymi zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce
  • posiadającymi zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
  • posiadającymi zgodę na pobyt tolerowany w Polsce
  • korzystającymi z ochrony czasowej w Polsce
  • posiadającymi ważne zaświadczenie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski
  • będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, lub
 • dokumenty potwierdzające, że posiadasz środki pozwalające na spełnienie w przyszłości powyższych warunków lub prowadzisz działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Jeśli pracodawca nie posiada powyższych dokumentów, to musi wykazać, że ma środki lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie tych warunków w przyszłości. Może to być działalność przyczyniająca się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Zezwolenie jednolite może być wydane również wtedy, gdy cudzoziemiec będzie wykonywać pracę u kilku różnych pracodawców. W takim przypadku cudzoziemiec musi przedstawić osobno dokumenty dotyczące każdego podmiotu powierzającego wykonanie pracy.

Co zawiera zezwolenie jednolite

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazuje się:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy (pracodawcę), a w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym – także pracodawcę użytkownika
 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku
 • wymiar czasu pracy
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę u kilku pracodawców, to te warunki określa się odrębnie dla każdego z nich. Nie będą one jednak wskazane w zezwoleniu jednolitym, jeżeli cudzoziemiec spełnia warunki do zwolnienia go z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. W takim przypadku zezwolenie określa jedynie podstawę zwolnienia.

Jak długo ważne jest zezwolenie i czy można je przedłużyć

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się na czas określony – nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Nie ma możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec, któremu kończy się zezwolenie, może:

 • złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia jednolitego lub
 • wyjechać z Polski przed końcem ważności zezwolenia.

Uwaga! Zmiana pracodawcy, pracodawcy użytkownika lub warunków pracy wymaga zmiany jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub złożenia wniosku o nowe zezwolenie. Do warunków pracy zalicza się również liczbę godzin pracy cudzoziemca.

Cudzoziemiec musi wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia lub wydanie nowego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jeśli pracodawca chce zmienić:

 • stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę
 • najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku
 • wymiar czasu pracy
 • rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Dodatkowe obowiązki cudzoziemca po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza zmienić pracodawcę wskazanego w zezwoleniu, musi zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub uzyskać nowe zezwolenie.

Jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu jednolitym bądź u innego pracodawcy użytkownika - gdy jest pracownikiem tymczasowym - musi wnioskować o zmianę zezwolenia.

Ważne! Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymagają zawiadomienia wojewody ani zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Kiedy wojewoda nie wyda zezwolenia albo je cofnie

Odmowa wydania zezwolenia

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia m.in. jeśli:

 • cudzoziemiec:

  • nie spełnia wymogów ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące
  • zawarł we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
  • nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są wymagane w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
  • został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
  • nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych tego podmiotu
  • złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium nielegalnie
 • pracodawca:

  • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności jeśli zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji
  • przedstawił w załączniku do wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
  • prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi został ponownie uznany za winnego tego samego czynu
  • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
  • jest karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.

Wojewoda może także odmówić wydania zezwolenia, jeżeli zostanie przekroczony limit udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Limity mogą być ustalane w poszczególnych województwach i obejmować zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

W ostatnich latach taki limit nie był ogłaszany.

Jeśli wojewoda wyda decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę, cudzoziemiec może złożyć od niej odwołanie za pośrednictwem wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Pamiętaj, że prawo odwołania od tej decyzji przysługuje wyłącznie cudzoziemcowi.

Przeczytaj, jak złożyć odwołanie od decyzji wojewody.

Cofnięcie zezwolenia

Wojewoda cofnie wydane zezwolenie, jeśli:

 • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie nie zostało zmienione
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności jeśli zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji
 • ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy
 • cudzoziemiec został wpisany do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Polskę
 • cudzoziemiec w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał nieprawdę, lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego
 • zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ważne! Wyjątkowo zezwolenie nie zostanie cofnięte, jeśli obcokrajowiec stracił pracę u pracodawcy lub pracodawców wskazanych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, ale:

 • cudzoziemiec pisemnie w ciągu 15 dni roboczych powiadomił o tym wojewodę lub powiadomienie to nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca
 • okres ten wystąpił nie więcej niż jeden raz w trakcie ważności zezwolenia (przy czym warunek ten dotyczy utraty pracy u wszystkich pracodawców wymienionych w zezwoleniu).

W okresie tych 30 dni cudzoziemiec może poszukiwać pracy u nowego pracodawcy.

Opuszczenie terytorium Polski

Cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski w terminie 30 dni od dnia,
w którym:

 • decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy
 • decyzja o umorzeniu postępowania w tej sprawie
 • decyzja w sprawie cofnięcia posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia,

stała się ostateczna.

Jeżeli decyzję wydał organ wyższego stopnia, 30 - dniowy termin liczy się od dnia, w którym ostateczna decyzja została doręczona cudzoziemcowi, chyba że jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek do właściwego wojewody o zmianę jednolitego pozwolenia na pobyt i pracę, jeśli nastąpiła zmiana:

 • stanowiska, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę
 • najniższego wynagrodzenia, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku
 • wymiaru czasu pracy
 • rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę

W przypadku zmiany takiego pozwolenia na pobyt czasowy i pracę okres ważności pozwolenia pozostaje bez zmian (czyli zmiana nie powoduje wydłużenia ważności pozwolenia).

Nie wymaga zmiany lub wydania nowego jednolitego pozwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 • zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy
 • przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę
 • zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.