Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ochrona stosunku pracy podczas urlopu macierzyńskiego

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Powyższej zasady nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Wszystkie wyżej opisane zakazy i ograniczenia stosuje się odpowiednio także do pracownika – ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego nigdy nie orzeka się odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy lub uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypowiedzenie umowy o pracę jest spowodowane ogłoszeniem upadłości lub likwidacją pracodawcy.

Czy ta strona była przydatna?