Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie patentu na wynalazek

Chcesz zabezpieczyć swój innowacyjny pomysł? Uzyskaj patent, jeśli chcesz skutecznie konkurować z innymi nowatorskimi wynalazkami. Patent to prawo do wyłącznego korzystania, np. w celach handlowych, z odkrycia przez określony czas. W ten sposób zabezpieczysz swoje prawa do wynalazku. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tak zdefiniowany wynalazek podlegający opatentowaniu musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Wynalazek w szczególności może dotyczyć wytworu materialnego (ukształtowanego lub nieukształtowanego przestrzennie) nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu albo sposobu technicznego oddziaływania na materię (ożywioną lub nieożywioną) albo jego nowego zastosowania.

W ustawie wskazano ponadto, co należy rozumieć pod pojęciem wynalazku biotechnologicznego. Zgodnie z art. 931 wynalazek biotechnologiczny to wynalazek w rozumieniu art. 24 ustawy, dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielone patenty, uważa się w szczególności wynalazki:

 • stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze;
 • stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową elementu naturalnego; zgłoszenie dotyczące sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać ich przemysłowe zastosowanie;
 • dotyczące roślin lub zwierząt, jeżeli możliwości techniczne stosowania wynalazku nie ograniczają się do szczególnej odmiany roślin lub rasy zwierząt.

Za wynalazek nie uważa się ciała ludzkiego w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju ani zwykłego odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową

Za wynalazki nie uważa się w szczególności (art. 28 ustawy Prawo własności przemysłowej):

 • odkryć, teorii naukowych ani metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad ani metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;
 • wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • wytworów lub sposobów których: możliwość wykorzystania nie może być wykazana, lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego – w świetle przyjętych i uznanych zasad nauki;
 • programów do maszyn cyfrowych;
 • przedstawienia informacji.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielenia patentu na wynalazek znajdują się na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie wraz z załącznikami

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie i nada mu datę, jeżeli będzie zawierać podanie oraz opis wynalazku i zastrzeżenia patentowe. Do zgłoszenia można dołączyć rysunki jeżeli są one niezbędne do jego zrozumienia.

Pamiętaj, że przy zgłoszeniach, które nie korzystają z daty pierwszeństwa, czas potrzebny na ogłoszenie twojego wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego liczy się od daty prawidłowo złożonego zgłoszenia.

Ile zapłacisz

Gdy zgłaszasz wzór użytkowy drogą tradycyjną (osobiście lub listownie):

 • 550 zł oraz 25 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
 • 100 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

Gdy zgłaszasz wzór użytkowy elektronicznie:

 • 500 zł oraz 25 zł za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków.
 • 100 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo.

W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.
W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego, Urząd Patentowy zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała opłata nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Jeśli prześlesz zgłoszenie faksem, oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania zgłoszenia faksem. 
 • Twoim pełnomocnikiem w postępowaniu przed urzędem może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne, a także, np. współtwórca, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub dzieci (oraz wnuki, prawnuki, itd.), w tym też adoptowane.
 • Opis oraz zastrzeżenie powinny być podpisane przez ciebie lub twojego pełnomocnika.
 • Dowód pierwszeństwa jest wymagany, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Z kolei oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa załącza się, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 • Poświadczenie instytucji depozytowej o zdeponowaniu materiału biologicznego jest konieczne, jeżeli w zgłoszeniu powołano się na zdeponowany materiał biologiczny.
 • Zastrzeżenia patentowe (w jednym egzemplarzu) określają zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wkład techniczny w sposób zwięzły i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu wytworu względnie do sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania znanego wytworu. Zastrzeżenia patentowe powinny być w całości poparte opisem wynalazku.
 • Skrót opisu (w jednym egzemplarzu) stanowi zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.
 1. Otrzymasz sprawozdanie ze stanu techniki

Dostaniesz z urzędu sprawozdanie o stanie techniki, na które urząd będzie się powoływał przy ocenie zgłoszonego przez ciebie wynalazku.

Sprawozdanie umożliwi ci ocenę twoich szans na zdobycie ochrony na wynalazek. Na tym etapie możesz jeszcze nanieść ewentualne poprawki w zgłoszeniu. Pamiętaj, że nie mogą one jednak wykraczać poza zakres ujawniony w dacie zgłoszenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie zawiera wykaz publikacji dostępnych w zbiorach urzędu.

Termin

Sprawozdanie otrzymasz zaraz po jego sporządzeniu.

 1. Formalne sprawdzenie zgłoszenia

Urząd Patentowy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty.

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wydaje postanowienie wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

W razie nieuiszczenia w terminie opłat, Urząd Patentowy wzywa do wniesienia tych opłat w terminie 14 dni. W razie niewniesienia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy RP umarza postępowanie.

 1. Urząd ogłosi twoje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego

Twoje zgłoszenie wynalazku ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego

Od momentu upublicznienia twojego zgłoszenia wynalazku, każdy może zapoznać się z opisem wynalazku i zgłosić swoje uwagi. W opisie zgłoszeniowym zamieszcza się zmiany zastrzeżeń patentowych, z określeniem daty ich wprowadzenia, jeżeli wpłynęły one do Urzędu Patentowego RP, co najmniej jeden miesiąc przed ogłoszeniem o zgłoszeniu wynalazku.

Ogłoszeniu nie podlegają wynalazki tajne oraz te, w sprawie których przed terminem ogłoszenia podjęta została ostateczna decyzja o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki może być udostępniane osobom trzecim.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – za ogłoszenie w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego poinformowania urzędu o wzorze użytkowym,
 • 60 zł – za ogłoszenie we wcześniejszym terminie, na twój wniosek.

Termin

Urząd opublikuje twoje zgłoszenie w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu na zgłoszony wynalazek. W ciągu roku od daty pierwszeństwa możesz również złożyć wniosek o wcześniejsze ogłoszenie twojego zgłoszenia w Biuletynie.

 1. Urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi, czy twoje zgłoszenie spełnia warunki uzyskania patentu. Oceni również dopuszczalność uzupełnień i poprawek, jeżeli zostały przez ciebie wprowadzone.

Ocena zdolności patentowej wynalazku

Polega na ocenie nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości przemysłowego stosowania wynalazku. Przeprowadzając badanie, wykorzystuje się w szczególności wszystkie materiały ujawnione w sprawozdaniu o stanie techniki, a także każdy inny materiał, który ma związek z wynalazkiem. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy kilku wynalazków, to każdy z tych wynalazków powinien spełniać wszystkie warunki zdolności patentowej. Szczegółowe informacje dotyczące zdolności patentowej dostępne są na stronie internetowej.

W toku badania zgłoszenia, Urząd może bez twojej zgody zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia.

Urząd może również wezwać cię postanowieniem do nadesłania dokumentów i wyjaśnień dotyczących zgłoszenia oraz do wprowadzenia określonych poprawek lub uzupełnień w dokumentacji zgłoszenia, a także do nadesłania rysunków, które nie są niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku

Jeżeli stwierdzono występowanie niejednolitości zgłoszenia, Urząd wezwie cię do wydzielenia odpowiedniej liczby zgłoszeń wynalazków. Zgłoszenie wydzielone uważa się za dokonane w dacie zgłoszenia pierwotnego.

Przez jednolitość wynalazku rozumie się jeden pomysł wynalazczy. Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych spośród tych, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.

Możesz złożyć zgłoszenie wydzielone bez wezwania, nawet wówczas gdy zgłoszenie spełniało warunki jednolitości.

Ocena jednolitości zgłoszenia wynalazku dokonana może być na każdym etapie realizacji procedury.

Termin

Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie najszybciej jak to jest możliwe w zależności od tego, jak skomplikowana jest sprawa.

 1. Otrzymasz decyzję o udzieleniu patentu, odmowie lub umorzeniu postępowania

Urząd Patentowy RP wydaje decyzję:

 • o udzieleniu patentu,
 • odmawiającą udzielenia patentu,

bądź umarza postępowanie w przypadku gdy zgłaszający rezygnuje z postępowania lub nie zastosuje się do wezwania w wyznaczonym terminie.

Organ wydaje decyzję o udzieleniu patentu, gdy wynalazek spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu oraz gdy zgłaszający uiścił opłatę.

Decyzja o udzieleniu patentu jest decyzją warunkową. Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu. Jeśli oplata za I okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie, dokonuje wpisu do Rejestru patentowego, o udzieleniu prawa ogłasza w wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Decyzja odmowna zostaje wydana gdy Urząd:

1) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on żadnego wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię, bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki,

2) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za nowy wynalazek, jeżeli może wskazać dowody, w świetle których wszystkie cechy rozwiązania bądź wariantu rozwiązania ujętego w zgłoszeniu, uwzględnione łącznie, obejmują stan techniki i nie charakteryzują się uzyskaniem nieoczekiwanego skutku,

3) uznaje zgłoszony wynalazek odpowiadający kryteriom nowości za rozwiązanie nieposiadające poziomu wynalazczego, jeżeli może wskazać dowody określające stan techniki w zakresie uzasadniającym stwierdzenie, że realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezpośrednio z tego stanu, przy uwzględnieniu przeciętnej wiedzy właściwej dla znawcy danej dziedziny techniki,

4) nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie nadające się do przemysłowego stosowania, w szczególności jeżeli stwierdzi niemożliwość jego wykorzystania do uzyskania wytworu bądź zastosowania opisanego sposobu w sensie technicznym,

5) zgłoszony wynalazek jest wyłączony spod ochrony, zgodnie z art. 29 ustawy,

6) wynalazek nie został przedstawiony w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy,

7) ubiegający się o patent nie jest uprawniony do patentu.

W przypadku stwierdzenia przeszkód do udzielenia patentu, Urząd zawiadamia zgłaszającego o wszystkich ustalonych okolicznościach i dowodach oraz umożliwia zgłaszającemu wypowiedzenie się odnośnie całości materiału przeciwstawionego. Zgłaszający, godząc się w całości lub części z zarzutami, może w wyznaczonym terminie, wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwają przeszkody do udzielenia patentu. Brak odpowiedzi zgłaszającego w wyznaczonym terminie nie zwalnia Urzędu Patentowego od ponownego rozpatrzenia zasadności wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu.

Ile zapłacisz

480 zł

Opłata okresowa za pierwszy okres ochronny wynalazku obejmujący 1, 2. i 3. rok ochronny. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W przypadku decyzji o udzieleniu patentu - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku w BUP.

 1. Wpis udzielonego patentu do rejestru wynalazków

Udzielone patenty podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr jest jawny.

Termin

Po uprawomocnieniu decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek i wniesieniu opłaty za I okres ochronny.

 1. Wydanie dokumentu patentowego oraz ogłoszenie o udzieleniu patentu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”

Udzielenie patentu stwierdza się poprzez wydanie dokumentu patentowego.

Dokument patentowy opatruje się pieczęcią okrągłą z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej" i podpisuje go osoba upoważniona na piśmie przez Prezesa Urzędu Patentowego. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydanie dokumentu patentowego zostanie wstrzymane do dnia uiszczenia tej opłaty.

Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy.

W ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego" o udzieleniu patentu podaje się w szczególności:

 1)  numer patentu,

 2)  datę i numer zgłoszenia,

 3)  datę ogłoszenia o zgłoszeniu,

 4)  symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej,

 5)  tytuł wynalazku,

 6)  nazwisko i imię lub nazwę uprawnionego,

 7)  nazwisko i imię twórcy wynalazku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.

Termin

Po uiszczeniu opłaty za publikację o udzielonym patencie.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Urząd wyda decyzję w sprawie twojego zgłoszenia nie wcześniej niż po opublikowaniu go w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego stronie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Czy ta strona była przydatna?