Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wybór kodu PKD

Przy rejestracji firmy będziesz musiał podać, jaki będzie obszar działalności twojej firmy. W tym celu musisz odnaleźć właściwy kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). PKD ma strukturę wielopoziomową – od ogólnych sekcji, jak rolnictwo, budownictwo, transport, handel hurtowy, do najbardziej szczegółowych podklas, które pozwalają jednoznacznie określić pełny kod danej działalności przedsiębiorcy, np. podklasa 41.20.Z to roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Kod podaje się dla celów statystycznych. Jest ważny również dlatego, że od rodzaju działalności mogą zależeć inne obowiązki: np. określona forma prawna, rodzaj opodatkowania, obowiązek stosowania kas fiskalnych czy rejestracji VAT.

Jak ustalić kod PKD

Na biznes.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD

Dzięki niej łatwo odnajdziesz kod dla swojej działalności.

Obowiązek posługiwania się kodami PKD dotyczy zarówno osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wpis do CEIDG) jak i podmiotów objętych obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli np. spółek, spółdzielni, fundacji. W przypadku podmiotów prawa handlowego (np. spółek) kody PKD muszą być również wskazane w umowie spółki.

Ile kodów muszę podać przy rejestracji firmy

  • Jeśli rejestrujesz spółkę w KRS, możesz podać maksymalnie 10 kodów PKD.
  • W przypadku rejestracji w CEIDG podaje się jeden kod główny – przeważająca działalność i kody działalności dodatkowej. Nie ma ograniczeń w liczbie kodów dodatkowych.

Kiedy muszę ustalić kod działalności

Określenie kodu prowadzonej działalności gospodarczej jest niezbędne na etapie składania wniosku – powinieneś podać kody PKD podczas jego wypełniania. W przypadku CEIDG, we wniosku rozróżniono kod głównej działalności (przeważającej u danego przedsiębiorcy) oraz kody pozostałej działalności gospodarczej (inne czynności, które wykonuje przedsiębiorca, a które nie są jego główną działalnością).

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, kody PKD nie muszą być wpisane do umowy spółki. Wymagane jest jedynie wpisanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (opisowo). Jednak wpisanie numeru PKD ułatwia i usprawnia sądowi ocenę zgodności złożonego wniosku o wpis do KRS z zapisami w umowie spółki.  

Określenie kodów PKD we wniosku o wpis do CEIDG albo do KRS jest podstawą do nadania numeru REGON przez Urząd Statystyczny.

Pomoc w ustaleniu kodu PKD

Jeśli masz problem w ustaleniu właściwego kodu twojej działalności, możesz złożyć pisemny wniosek o wydanie informacji w tej sprawie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy, że szczegółowo opiszesz przedmiot działalności, a urząd pomoże ci ustalić kod PKD.

Odpowiedź powinieneś uzyskać bez zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (dwóch miesięcyw sprawach skomlikowanych)

Dowiedź się jakie są usługi Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi

Zmiana kodów PKD

Możesz rozszerzyć zakres działalności (dodając nowe kody), zawęzić zakres (wykreślając kody), bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności). Zmiana danych nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Zmiana danych nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Analogicznie jak w przypadku jednoosobowej działalności, również w przypadku rejestracji spółki cywilnej niezbędne jest podanie odpowiednich kodów PKD określających rodzaje działalności.

Zgłoszenie zmian kodu PKD w rejestrze KRS nie musi być poprzedzone zmianą umowy spółki, aktu założycielskiego czy statutu, o ile przedmiot działalności danej spółki wynika ze wskazanych dokumentów.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?