Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie wznowienia spółki zarejestrowanej w KRS

Jak zgłosić wznowienie spółki z o.o, jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz innych spółek zarejestrowanych w KRS

Po okresie zwieszenia spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, który może trwać maksymalnie 24 miesiące, musisz złożyć wniosek o podjęciu zawieszonej działalności gospodarczej. Jeżeli tego nie zrobisz, to sąd wezwie spółkę do złożenia tego wniosku pod rygorem nałożenia grzywny.   

Jeśli przez złożeniem wniosku, chcesz dowiedzieć się więcej o zawieszeniu, zajrzyj do ulotki:

Kto podejmuje decyzję o wznowieniu działalności spółki w KRS?

Jeżeli po okresie zawieszenia spółka wpisana do KRS zamierza dalej prowadzić działalność gospodarczą, trzeba podjąć uchwałę w sprawie wznowienia działalności spółki. Dopiero potem można wystąpić do sądu z wnioskiem o podjęciu zawieszonej działalności.

Uchwałę o podjęciu zawieszonej działalności podejmują:

  • wspólnicy spółki osobowej
  • zarząd spółki kapitałowej.

Uchwała musi zawierać datę wznowienia.

Gdzie złożyć dokumenty dotyczące wznowienia spółki w KRS?

Do właściwego dla spółki KRS składasz:

  • formularz KRS-Z62 (zaznaczasz w części C kwadrat – „wznowienie wykonywania działalności")
  • uchwałę zarządu (wspólników) w sprawie wznowienia.

Wniosek podpisują osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Masz 7 dni od podjęcia uchwały na zgłoszenie wznowienia w KRS.

Nie ma żadnych opłat sądowych od wniosku o podjęciu działalności ani od publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nie trzeba tej informacji ogłaszać).

Uwaga! Za pośrednictwem S24 nie można złożyć wniosku o podjęciu zawieszonej działalności gospodarczej spółki prawa handlowego. 

W przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zawieszenia, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie w tej sprawie i zobowiązuje w terminie 7 dni do wykonania w/w czynności pod groźbą grzywny. W niektórych sytuacjach może on nawet wykreślić spółkę z rejestru.  

Jeśli w trakcie zawieszenia zmieniły się dane spółki, albo po wznowieniu zatrudniasz pracowników, powinieneś złożyć dodatkowo formularz NIP-8 do urzędu skarbowego.

Poinformowanie innych urzędów o wznowieniu

Informacje o wznowieniu z KRS, przekazywane są do organów podatkowych, ZUS, GUS. Nie musisz dokonywać dodatkowych zgłoszeń.

Ważne! Spółka po wznowieniu automatycznie jest zgłoszona do ZUS jako płatnik. Ale wspólnicy spółek osobowych i jednoosbowej spółki z o.o., którzy podlegają ubezpieczeniom obowiązkowym i przy zawieszeniu wyrejestrowali się z ZUS, po wznowieniu powinni ponownie zarejestrować jako płatnicy i zgłosić do ubezpieczeń w ZUS.

Jeśli w trakcie zawieszenia nastąpiły zmiany danych spółki, po wznowieniu trzeba złozyć również formularz NIP-8 do urzędu skarbowego.

Informacje o wznowieniu udostępniane są także odpowiednim organom koncesyjnym, organom prowadzącym rejestry działalności regulowanej oraz organom właściwym do spraw zezwoleń (te, które udzieliły Ci uprawnień i umieściły informacje w tym zakresie w Twoim wpisie w CEIDG). W niektórych przypadkach, gdy urzędy kontrolujące działalność reglamentowaną wymagały oddzielnego zgłoszenia działalności, będziesz musiał na nowo się zarejestrować.

Przejdź do sprawy:

Czy ta strona była przydatna?