Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatki dochodowe przy zawieszeniu, wznowieniu lub likwidacji działalności gospodarczej

Jak rozliczać podatki dochodowe w czasie zawieszenia działalności gospodarczej oraz po jej wznowieniu? Jakie są obowiązki wobec urzędu skarbowego? Jak zamknąć kwestie podatkowe przy likwidacji firmy?

Jak poinformować urząd skarbowy o zawieszeniu działalności

Jeśli chcesz zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą - złóż wniosek do CEIDG. Informacja o zawieszeniu trafi automatycznie do właściwego urzędu skarbowego. Możesz zawiesić działalność na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni (wyjątkiem jest zawieszenie działalności na luty).

Przeczytaj, jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG.

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej, zawieszenia – aby było skuteczne - muszą dokonać wszyscy wspólnicy. Zawieszenie trzeba zgłosić do GUS (rejestr REGON), urzędu skarbowego i CEIDG (z załącznikiem CEIDG-SC - jako wspólnik spółki cywilnej.

Do urzędu skarbowego zgłaszasz aktualizację danych spółki cywilnej na formularzu NIP 2.

Jeśli jesteś opodatkowany kartą podatkową, możesz wybrać jedno z dwóch rozwiązań:

 • zawiesić prowadzoną działalność składając wniosek do CEIDG i wówczas informacja o zawieszeniu trafi automatycznie do właściwego urzędu skarbowego, albo
 • zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy zgłaszasz również do urzędu skarbowego dzień wcześniej.

Ważne! Jeśli zgłaszasz przerwę w urzędzie skarbowym, to taka przerwa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Przepisy nie określają jej maksymalnego okresu.
Jeśli zaś przerwa wynika z choroby – zawiadamiasz naczelnika urzędu skarbowego
w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki kapitałowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Złóż wniosek o zawieszenie spółki kapitałowej:

Informacja o zawieszeniu trafi automatycznie do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli jednak firma zatrudniała pracowników, do urzędu skarbowego trzeba złożyć formularz NIP-8.

Przeczytaj, jak złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających KRS (NIP-8).

Uwaga! Jeśli prowadzisz działalność w formie spółki będącej podatnikiem CIT,
jak i spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, informujesz urząd skarbowy
o okresie zawieszenia w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym działalność
ta była zawieszona
. Jeśli zawiesisz działalność na przykład od stycznia do końca czerwca 2020 roku, informujesz o tym urząd skarbowy w zeznaniu za 2020 rok. Dotyczy to zarówno podatników PIT, jak też podatników CIT.

Podatek dochodowy: zaliczki, ryczałt i karta podatkowa za okres zawieszenia

Jeśli rozliczasz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (według stawek 12 i 32%) lub według stawki liniowej 19%, nie wpłacasz zaliczek za okres zawieszenia.

Jeśli płacisz podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jesteś zwolniony z ryczałtu.

Pamiętaj, że zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dotyczy okresu, za który masz zawieszoną działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powstanie obowiązek zapłaty zaliczek lub ryczałtu (na przykład uzyskasz przychód), jesteś z niego zwolniony.

Jeżeli jednak obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powstanie przed okresem zawieszenia, to jesteś zobowiązany do zapłaty zaliczki, nawet gdy termin zapłaty wypadnie na okres zawieszenia działalności.

Przykład

Pani Marta prowadzi firmę – sprzedaje vegańskie ciasta. Jej działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych i płaci zaliczki miesięczne. Postanawia zawiesić działalność z dniem 16 marca 2020 rok. Pani Marta, w związku z zawieszeniem:

 • do 20 kwietnia 2020 roku musi zapłacić zaliczkę za przychody uzyskane przed dniem zawieszenia, czyli przed 16 marca 2020 roku
 • nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy w okresie zawieszenia
 • do 30 kwietnia 2021 roku musi złożyć rozliczenie roczne PIT-36 uwzględniające okres zawieszenia, w tym sprzedaż mąki.

Jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej, nie opłacasz karty w okresie zawieszenia działalności zgłoszonej do CEIDG lub przerwy zgłoszonej naczelnikowi urzędu skarbowego. Jeśli okres zawieszenia lub przerwy nie obejmuje pełnego miesiąca (na przykład trwa 40 dni), zmniejszasz kwotę podatku za dany miesiąc o 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia lub przerwy.

Przykład

Pani Marta zgłosiła przerwę w działalności opodatkowanej kartą od 1 marca do 10 kwietnia. Zgodnie z ustaleniem naczelnika urzędu skarbowego jej miesięczny podatek wynosi 300 zł. Za marzec nie płaci podatku, a za kwiecień zapłaci 200 zł (20 dni x 10 zł). Tak samo rozliczyłaby się przy zawieszeniu działalności gospodarczej za ten okres.

Spółki będące podatnikami CIT, które zawiesiły wykonywanie działalności, nie odprowadzają zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem.

Rozliczenia roczne za okres zawieszenia

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok. podatkowy. Zeznanie składasz nawet wtedy,
gdy nie osiągnąłeś w ciągu roku żadnego dochodu.

W rocznym zeznaniu ujmujesz wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz poniesione koszty.

Termin złożenia zeznania zależy od wybranego sposobu opodatkowania:

 • do 30 kwietnia składasz PIT-36 (rozliczenie według skali) oraz PIT-36L (rozliczenie według stawki liniowej)
 • do końca lutego składasz PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • do 31 stycznia składasz formularz PIT-16A , czyli zestawienie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej (rozliczenie w formie karty podatkowej - nie składasz rocznego zeznania podatkowego)
 • do 31 marca składasz zeznanie CIT-8 (działalność w formie spółki będącej podatnikiem CIT.

Amortyzacja w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej.

Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca,
w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Przykład

Pan Józef amortyzuje maszynę produkcyjną. Zawiesił działalność gospodarczą od 1 marca do 31 sierpnia. Ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokona za marzec, a następnie będzie kontynuował naliczanie odpisów od września. W efekcie okres amortyzacji maszyny wydłuży się o 5 miesięcy, ale suma odpisów zaliczanych do kosztów nie zmieni się.

Jak poinformować urząd skarbowy o wznowieniu działalności gospodarczej

Jeśli chcesz wznowić działalność gospodarczą jednoosobowej firmy, składasz wniosek do CEIDG. Informacja o wznowieniu trafi automatycznie do właściwego urzędu skarbowego.

Przeczytaj, jak zgłosić wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG

Jeśli wznawiasz spółkę cywilną, złóż:

 • formularz CEIDG-1 z załącznikiem CEIDG-SC; pamiętaj, że wskazane formularze składa każdy ze wspólników spółki cywilnej
 • do urzędu skarbowego - NIP-2 dla spółki cywilnej.

Jeśli chcesz wznowić działalność spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, złóż wniosek o wznowienie za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Informacja o wznowieniu trafi automatycznie do właściwego urzędu skarbowego.

Do urzędu skarbowego składasz formularz NIP-8, jeżeli dane spółki wymagają aktualizacji lub jeśli po wznowieniu zatrudniasz pracowników.

Przeczytaj:

Jak rozliczyć podatki po wznowieniu działalności gospodarczej

Po wznowieniu działalności gospodarczej wracasz do rozliczenia podatków na takich samych zasadach, jak przez okresem zawieszenia.

Jeśli rozliczasz się według skali podatkowej (12 i 32 %) lub według stawki liniowej 19%, po wznowieniu działalności opłacasz zaliczki na podatek dochodowy. Płacisz je za każdy miesiąc do 20 dnia kolejnego miesiąca. Jeśli wznowiłeś działalność w trakcie roku, przy wyliczaniu pierwszej zaliczki na podatek dochodowy musisz uwzględnić przychody uzyskane w okresie zawieszenia lub koszty uzyskania przychodu poniesione z czasu zawieszenia. Możesz je też rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym.

Jeśli rozliczasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ewentualne przychody uzyskane w okresie zawieszenia obliczasz i wpłacasz na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu działalności. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczący okresu zawieszenia w danym roku wpłacasz:

 • w przypadku, gdy rozliczałeś ryczałt miesięcznie - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego
 • w przypadku gdy rozliczałeś ryczałt kwartalnie - w terminie do 20 dnia następującego po kwartale, w którym wznowiłeś działalność.

Gdy wznowisz działalność w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego, ryczałt od przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia zapłacisz w terminie do końca lutego roku następnego.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, po wznowieniu działalności wpłacasz zaliczki do 20 dnia następnego miesiąca po wznowieniu.

Jak poinformować urząd skarbowy o zakończeniu działalności gospodarczej

Jeśli chcesz zakończyć działalność firmy jednoosobowej, urząd skarbowy otrzyma informację o likwidacji firmy z CEIDG.

Jeśli kończysz działalność w formie spółki cywilnej, do urzędu skarbowego złóż formularz NIP-2. Dodatkowo składasz w GUS formularz RG-OP oraz wniosek o wykreślenie spółki w CEIDG.

Jeśli spółka, której wspólnikiem byłeś, podlegała wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, powinieneś złożyć wniosek o jej wykreślenie z KRS oraz do urzędu skarbowego formularz NIP-8.

Przeczytaj:

Uwaga! Jeśli jesteś podatnikiem VAT, powinieneś złożyć do urzędu skarbowego
(na ostatni dzień wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu) zgłoszenie
o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z.
Zgłoszenie VAT-Z jest dla naczelnika urzędu skarbowego podstawą do wykreślenia cię z rejestru jako podatnika VAT oraz VAT UE.

Zgłoszenie złóż na formularzu VAT-Z (osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprzez system e-deklaracje).

Jakie są obowiązki podatkowe przy zamykaniu firmy opodatkowanej według skali lub liniowo

Jeśli zamykasz firmę opodatkowaną według skali podatkowej (12 i 32%) lub 19% podatkiem liniowym, musisz:

 • sporządzić spis z natury przy zamykaniu działalności (nie musisz informować o tym naczelnika urzędu skarbowego)
 • w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem
 • wpisać spis z natury do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc lub kwartał prowadzenia działalności - jeśli likwidujesz działalność w grudniu – zaliczkę wpłacasz do 20 stycznia. Nie uiszczasz jej, jeśli wcześniej złożysz zeznanie roczne i zapłacisz wynikający z tego zeznania podatek.
 • złożyć do 30 kwietnia następnego roku zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-36L i zapłacić podatek.

Przeczytaj, jak sporządzić spis z natury.

Jakie są obowiązki podatkowe przy zamykaniu firmy opodatkowanej ryczałtem

Jeśli zamykasz firmę opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, musisz:

 • sporządzić spis z natury (nie musisz informować o tym naczelnika urzędu skarbowego)
 • w ciągu 14 dni dokonać wyceny towarów i innych składników objętych spisem
 • wpisać spis z natury do ewidencji przychodów
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc (lub kwartał) prowadzenia działalności
 • złożyć deklarację roczną PIT-28 i zapłacić podatek.

Przeczytaj, jak sporządzić spis z natury.

Jakie są obowiązki podatkowe przy zamykaniu firmy opodatkowanej kartą

Jeśli zamykasz firmę opodatkowaną kartą podatkową, musisz:

 • powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na formularzu PIT-16Z o likwidacji działalności, w terminie siedmiu dni od daty likwidacji (także w formie spółki cywilnej),
 • na dzień likwidacji sporządzić wykaz składników majątku
 • wpłacić podatek za ostatni miesiąc prowadzenia działalności (jeśli to niepełny miesiąc, płacisz 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień)
 • po roku podatkowym, w terminie do 31 stycznia złożyć formularz PIT-16A.

Jakie obowiązki podatkowe wynikają z zatrudnienia pracowników

Jeśli zatrudniałeś pracowników, masz obowiązki płatnika podatku dochodowego.
Do dnia zaprzestania działalności gospodarczej złóż deklaracje:

 • PIT - 4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy)
 • PIT- 8AR (deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym)
 • IFT-1R (informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania)
 • PIT-R (informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich).

Informację PIT-11 (o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy), składasz:

 • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu
 • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi
 • w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez podatnika – w przypadku gdy
  w trakcie roku podatkowego ustał obowiązek poboru zaliczki przez płatników
 • do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy składający zaprzestali działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.