Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – skreślenie z rejestru

Jesteś biegłym rewidentem i chciałbyś wypisać się z rejestru biegłych rewidentów? Musisz w tym celu złożyć wniosek. O tym gdzie i w jakim trybie - dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wypis z rejestru biegłych rewidentów następuje na wniosek rewidenta, który chce opuścić samorząd biegłych rewidentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Biura PIBR. Dokumenty przesłane po tym terminie, rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

Dokumenty

Termin

Najpóźniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu do Biura PIBR. Dokumenty przesłane po tym terminie, rozpatrywane będą na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie Komisji ds. ewidencji, na posiedzeniu, analizują zweryfikowane oświadczenia o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów oraz podejmują decyzję w sprawie swojej rekomendacji. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przewodniczący Komisji ds. ewidencji przedstawia rekomendację Komisji na posiedzeniu Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Termin

Podczas posiedzenia Komisji ds. ewidencji.

3. Wydanie decyzji o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. ewidencji, podejmuje uchwałę o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów. Decyzja w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów jest decyzją administracyjną, którą podpisuje przewodniczący posiedzenia. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Nadzoru Audytowego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Jednakże, z uwagi na realizację zgodnego żądania stron, uchwała ta podlega natychmiastowemu wykonaniu, tj. w dacie jej podjęcia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Powoduje to, iż z chwilą podjęcia przez KRBR uchwały o skreśleniu z rejestru, biegły rewident nie ma już prawa do wykonywania czynności rewizji finansowej.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić podjęcia uchwały o skreśleniu z rejestru, jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi, który złożył oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów, jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne w sprawie przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może podjąć uchwałę o skreśleniu biegłego rewidenta z rejestru po uzgodnieniu z Komisją Nadzoru Audytowego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach wnioskodawcy, któremu odmówiono skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, przysługuje możliwość złożenia odwołania. Odwołanie od uchwały wnosi się do Komisji Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Skutki skreślenia

Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy firm audytorskich.

Ponowny wpis

Osoba skreślona z rejestru podlega, na swój wniosek, ponownemu wpisowi do rejestru, jeżeli spełnia warunki uzyskania wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Jeśli od dnia skreślenia z rejestru upłynęło więcej niż 10 lat, osoby, które zostały skreślone z rejestru biegłych rewidentów mogą być ponownie wpisane do rejestru po ponownym złożeniu egzaminów.

Czy ta strona była przydatna?