Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie zmiany kodów PKD firmy

Jeśli prowadzisz firmę, w każdym momencie możesz rozszerzyć zakres działalności (dodając nowe kody PKD), zawęzić zakres (wykreślając kody PKD) bądź zgłosić zmianę profilu działalności (przez zmianę kodu PKD wiodącej działalności bądź zmianę kodów pozostałej działalności).

Skorzystaj z wyszukiwarki kodów:

Zgłoszenie zmiany PKD firmy jednoosobowej  w CEIDG

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, zarejestrowaną w CEIDG, zmieniasz kody we wniosku.

Zmiana danych nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Zmianę powinieneś zgłosić w ciągu 7 dni.

Zgłoszenie zmiany PKD spółki cywilnej

Zmianę kodów PKD spółki cywilnej składasz na formularzu RG-OP

Zmiana kodu PKD spółek w KRS

Przedmiot działalności spółki prawa handlowego w postaci odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może być określony w umowie spółki i jest uwidoczniony w rejestrze spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Umowa spółki (niezależnie od formy prawnej) może zawierać więcej niż 10 kodów PKD. Ważne, żeby odzwierciedlały one bieżącą działalność spółki. Z kolei w KRS uwidacznia się maksymalnie 10 kodów – jeden określający podstawową działalność i nie więcej niż 9 określających działalność dodatkową.

W KRS możesz wpisać wyłącznie te kody PKD, które określają przedmiot działalności spółki zdefiniowany w umowie. Można zatem zmienić kody PKD w KRS bez zmiany umowy spółki, o ile umowa już przewiduje dany rodzaj działalności. Jeżeli spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności – wspólnicy najpierw muszą zmienić treść umowy spółki.

Często zdarza się, że z różnych przyczyn spółka podejmuje nową działalność lub też rezygnuje z poprzednio prowadzonej działalności. Takie zmiany wspólnicy powinni najpierw określić w umowie spółki, a następnie dokonać aktualizacji wpisu w KRS.

Jeśli Twoja spółka dokonuje zmiany przedmiotu działalności w stosunku do opisanego w umowie spółki, zawsze musi dojść do zmiany umowy spółki.

Sposób zmiany umowy jest uzależniony od rodzaju spółki.

Formularze, na których zgłasza się zmiany znajdziesz na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli chcesz zmienić dane firmy w rejestrze przedsiębiorców KRS online, skorzystaj z usługi 

Spółki osobowe

Spółka jawna

W spółce jawnej wszyscy wspólnicy powinni podjąć stosowną uchwałę i podpisać aneks do umowy spółki zawierający postanowienia o nowym przedmiocie/zmianie przedmiotu działalności spółki. Umowa spółki może określać inny niż jednomyślność sposób zmiany umowy (większość kwalifikowana, większość zwykła), ale nie może wyłączyć możliwości jej zmiany.

Niezależnie od przedmiotowego aneksu, wszyscy wspólnicy powinni sporządzić i podpisać (na każdej stronie) tekst jednolity umowy spółki, uwzględniający uchwalone zmiany. 

Nie wystarczy zatem sama uchwała o zmianie (wykreśleniu lub dodaniu) kodów PKD. Załącznikiem do uchwały powinien być również tekst jednolity umowy spółki (uwzględniający zmiany wynikające z uchwały).

Każde zgłoszenie zmiany umowy spółki jawnej wymaga złożenia w Sądzie tekstu jednolitego umowy spółki. Również w przypadku gdy zmiana polega wyłącznie na wykreśleniu jakichś postanowień – np. ograniczeniu rodzajów działalności przez usunięcie niektórych kodów PKD.

Przepisy nie określają tego wprost, ale z orzecznictwa wynika, że zmiana umowy spółki obowiązuje od momentu zawarcia aneksu. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, do skutecznej zmiany treści umowy nie jest potrzebne jej uwidocznienie w KRS.

Choć w przypadku umowy spółki zawieranej w sposób tradycyjny (nie S24) przepisy nie wymagają posługiwania się w umowie spółki kodami PKD, w praktyce jest to najlepszy sposób na określenie działalności spółki i minimalizuje ryzyko odrzucenia wniosku przez sąd.

W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności spółki, zmianę tę należy zgłosić do właściwego sądu rejestrowego, składając wniosek -  tj. wypełniony formularz KRS-Z1, w którym w odpowiednich polach należy wpisać dane spółki (siedziba, nr KRS spółki, adres do korespondencji). W polu C4, przeznaczonym do ujawniania zmian umowy spółki, należy wpisać: datę dokonanej zmiany (dzień podjęcia uchwały oraz nr zmienionego paragrafu), na ostatniej zaś stronie formularza wspólnicy muszą wskazać załączane do wniosku dokumenty, tj.: 

  • formularz KRS ZM – w którym należy wpisać przedmiot działalności w brzmieniu wynikającym z treści podjętej uchwały wspólników
  • uchwałę wspólników zmieniającą postanowienia umowy w paragrafie określającym przedmiot działalności
  • tekst jednolity umowy spółki uwzględniający uchwaloną zmianę przedmiotu działalności.

Spółka komandytowa

W przypadku spółki komandytowej należy pamiętać, że zmian umowy można dokonać wyłącznie w formie aktu notarialnego. Po zawarciu tego aktu, zmiany należy zgłosić do sądu rejestrowego, identycznie jak w przypadku spółki jawnej. Należy więc złożyć formularz KRS-Z1 wraz z załącznikami: KRS-Z1, akt notarialny zawierający aneks do umowy spółki oraz jednolity tekst umowy spółki.

Uchwała w sprawie zmian w statucie spółki wymaga, pod rygorem nieważności, zgody wszystkich wspólników w formie aktu notarialnego. Zmiany należy zgłosić do KRS w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Zmiana kodu PKD w spółkach kapitałowych

W przypadku spółek kapitałowych zmian w przedmiocie działalności należy dokonać zawsze w trybie zmian umowy spółki/statutu spółki, a następnie stosowną zmianę umowy/statutu zgłosić do sądu rejestrowego. Dopiero wpis do Rejestru powoduje skuteczną zmianę umowy spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać, że zmiana umowy spółki następuje w formie uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała ta musi być podjęta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Powyższe obowiązuje również dla jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zależności od tego czy zmiana przedmiotu działalności spółki ma charakter istotny czy nie różna jest większość wymagana do podjęcia uchwały. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki  wymaga większości 3/4 głosów, a w przypadku zmian nieistotnych zmiana ta wymaga większości 2/3 głosów. Istotną zmianą przedmiotu działalności spółki jest taka zmiana, która w sposób istotny zmienia jej działalność. Są to takie przypadki kiedy następuje całkowita zmiana tego przedmiotu lub kiedy nowy obszar działalności spółki stał się dominującym obszarem jej działania. W przypadkach kiedy nowy przedmiot działalności ma charakter jedynie poboczny lub pomocniczy, albo kiedy dotychczasowy obszar nadal pozostaje dominującym, zmiana ta nie będzie miała charakteru istotnego. Zatem zmiana istotna to zmiana dot. głównego przedmiotu działalności.

Zmianę umowy spółki zarząd spółki musi zgłosić do KRS, w terminie 6 miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały. Musisz jednak pamiętać, ze zmiana umowy będzie skuteczna dopiero z chwilą wpisania do KRS, czyli uwidocznienia w Rejestrze.

Do druków (w/w KRS-Z1 wraz załącznikiem KRS ZM) załącza się wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników, w którym umieszczona jest uchwała w sprawie zmiany umowy spółki.

Spółka akcyjna

Podobne działania w przypadku zmiany PKD powinny mieć miejsce w przypadku spółki akcyjnej. W związku z tym, że dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest statut, zmiana PKD spółki akcyjnej musi być dokonana w drodze zmiany tego dokumentu. Zmianę statutu w zakresie zmiany przedmiotu działalności podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy większością dwóch trzecich głosów. W głosowaniu nad istotną zmianą przedmiotu działalności akcje nie korzystają z uprzywilejowania co do prawa głosu. Uchwała musi być podjęta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego.

Po podjęciu uchwały zmianę statutu spółki oraz zmieniony PKD spółki należy zgłosić do KRS, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące licząc od dnia podjęcia uchwały. Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. zmiana jest skuteczna dopiero z chwila wpisu do Rejestru.

Do druków (w/w KRS-Z1 wraz załącznikiem KRS ZM) załącza się wypis z aktu notarialnego obejmujący protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w którym umieszczona jest uchwała w sprawie zmiany umowy spółki.

Nie każda zmiana kodu PKD wpisanego w Rejestrze wymaga zmiany umowy spółki i zgłoszenia w tym względzie w KRS. Jeśli spółka zmienia przeważającą działalność, czyli tę zdefiniowaną na poziomie podklasy (cztery cyfry i litera), to z pewnością tak. Natomiast jeśli np. spółka zamierza podjąć działalność w zakresie (podklasie) mieszczącym się w grupie klasyfikacyjnej (dwie cyfry) już wpisanej do rejestru w KRS jako działalność uboczna spółki, wówczas nie trzeba podejmować żadnych działań.

Przykład

Spółka z o.o. o nazwie Tynk-Bud w rejestrze w KRS (i w umowie spółki) jako jedną z działalności ubocznych ma wpisaną działalność tynkarską co odpowiada klasyfikacji PKD 43. Zamierza ona rozpocząć nieświadczone wcześniej usługi w zakresie malowania ścian – usługi malarskie oznaczone PKD 43.34.Z. W związku z tym, że usługi te mieszczą się w grupie PKD 43 wpisanej już do umowy spółki i przedmiotu działalności ubocznej spółki wpisanej w KRS, nie jest wymagana zmiana umowy spółki ani zgłoszenie aktualizacyjne do KRS.

Rejestry działalności regulowanej

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną (wpisaną de rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia), pamiętaj o poinformowaniu urzędu, który wydał pozwolenie o zmianach kodu PKD.

Zajrzyj do sprawy:

Pomoc w ustaleniu kodu PKD

Jeśli masz problem w ustaleniu właściwego kodu twojej działalności, możesz złożyć pisemny wniosek o wydanie informacji w tej sprawie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wystarczy, że szczegółowo opiszesz przedmiot działalności, a urząd pomoże ci ustalić kod PKD.

Odpowiedź powinieneś uzyskać bez zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (dwóch miesięcyw sprawach skomlikowanych)

Zobacz też ulotkę opisującą usługi Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Czy ta strona była przydatna?