Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów? Jesteś w łańcuchu bezpiecznych dostaw? Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej? Wystąp o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised Economic Operator), czyli statusu AEO.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Jeśli posiadasz numer EORI zaloguj na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Korzyści z posiadania statusu AEO

Status AEO daje firmom dostęp do ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony lub do uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych, takich jak:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli
 • przeprowadzanie kontroli poza kolejnością
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, a także wyłączność w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych
 • ułatwienie w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy
 • rękojmia solidnego przedsiębiorcy, który przestrzega prawa wspólnotowego podczas dokonywania transakcji. 

Rodzaje statusu AEO

Status AEO przyznawany jest w formie pozwolenia AEO. Uzyskując je możesz otrzymać status:

 • Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych, który umożliwia korzystanie z niektórych uproszczeń, zgodnie z przepisami prawa celnego (AEOC).
 • Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, który uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony (AEOS).

Możesz mieć oba rodzaje pozwolenia, czyli AEOC/AEOS jednocześnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dla każdego ze statusów. W takiej sytuacji organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie - AEOF.

Wymogi wobec podmiotu, który chce uzyskać status AEO

Podmiot, który ubiega się o status AEOC:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową
 • musi udowodnić swoją wypłacalność
 • musi spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

 Podmiot, który ubiega się o status AEOS:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową,
 • musi udowodnić swoją wypłacalność,
 • musi wykazać, że spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze odnoszącym się głównie do kontroli dostępu, procesów logistycznych i procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługa jest realizowana przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC.

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj numer EORI

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Przeczytaj jak uzyskać numer EORI.

 1. Zaloguj się na PUESC

Wybierz zakładkę "Formularze" i wyszukaj formularz wniosku WDAEO01 Upoważniony przedsiębiorca AEO [SZPROT].

 1. Złóż wniosek o nadanie statusu AEO

Jedyną skuteczną formą złożenia wniosku o nadanie statusu AEO jest forma elektroniczna. Wniosek składasz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC. Wniosek w formie elektronicznej zawiera między innymi:

 • określenie organu celnego, do którego składa się wniosek
 • określenie wnioskodawcy, jego adresu i numerów rejestrowych (KRS, NIP)
 • dane osoby do kontaktu, wskazanie sektora działalności
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości
 • rodzaj pozwolenia, o które występuje wnioskodawca.

Pamiętaj! Wysyłając wniosek uzupełnij i załącz kwestionariusz samooceny przedsiębiorców.

 1. Izba administracji skarbowej sprawdzi formalnie twój wniosek

Po wysłaniu wniosku o przyznanie pozwolenia AEO, wniosek automatycznie trafi do właściwej izby administracji skarbowej. Izba sprawdzi, czy spełniasz wymogi formalne. Jeśli okaże się, że w twoim wniosku brakuje potrzebnych informacji, dyrektor izby administracji skarbowej zwróci się do ciebie o ich dostarczenie.

Wszelka korespondencja w sprawie dotyczącej wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) będzie kierowana zawsze na twoje konto w PUESC.

 1. Izba administracji skarbowej zweryfikuje warunki do nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej zweryfikuje, czy spełniasz warunki do nadania statusu AEO. Co do zasady weryfikacja przeprowadzana jest w siedzibie przedsiębiorcy i dokumentowana protokołem. Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem zapoznaj się z jego treścią

Gdy urząd stwierdzi, że nie spełniasz warunków do nadania statusu AEO, dostaniesz zalecenia, czyli określone działania naprawcze oraz termin na ich realizację.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej nada ci status AEO pod warunkiem, że spełnisz wszystkie wymagania. Gdy nie spełniasz warunków do nadania ci statusu AEO, dyrektor izby administracji skarbowej wyda decyzję o odmowie wydania pozwolenia. Decyzja o nadaniu statusu AEO lub decyzja o odrzuceniu twojego wniosku zostanie ci doręczona na PUESC.

Pozwolenie AEO jest wydawane na czas nieokreślony i staje się ważne 5 dni po wydaniu decyzji. Jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

120 dni kalendarzowych od daty przyjęcia wniosku.

Okres ten może być przedłużony o 60 dni kalendarzowych. Przedłużenie terminu może nastąpić też na wniosek ubiegającego się o pozwolenie AEO – z uwagi na konieczność dostosowania się do kryteriów wymaganych dla otrzymania statusu AEO.

Inne przypadki przedłużenia terminu na wydanie decyzji określa art. 13 i art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Odwołanie złóż do tego samego dyrektora, który wydał ci decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Warto wiedzieć

W przypadku problemów z logowaniem możesz uzyskać pomoc. Prześlij zgłoszenie przez Portal HelpDesk SISC (sposób zalecany) lub drogą elektroniczną na adres: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości nazwę usługi. W treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć, wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC).

Z pozwoleniem AEO otrzymasz szybciej:

Musisz posiadać status AEOC, aby uzyskać:

 • pozwolenie na odprawę scentralizowaną
 • pozwolenie na samoobsługę celną
 • dodatkowe uprawnienia w zakresie pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego (możliwość uzyskania zwolnienia z przestawienia towarów).

AEO to także znak jakości, który potwierdza twoją wiarygodność, rzetelność i wypłacalność. AEO podnosi prestiż firmy oraz jej walory marketingowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po dodatkowe informacje dotyczące usługi AEO - uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy na stronie PUESC.

Czy ta strona była przydatna?