Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów? Jesteś w łańcuchu bezpiecznych dostaw? Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej? Wystąp o przyznanie statusu (pozwolenia) AEO.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Posiadanie statusu AEO (ang. Authorised Economic Operator - upoważniony przedsiębiorca) daje firmom dostęp do ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony lub do uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Korzyści z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, 
 • przeprowadzanie kontroli poza kolejnością,
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli, 
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli, 
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, a także wyłączność w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych, 
 • ułatwienie w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy, 
 • rękojmia solidnego przedsiębiorcy, który przestrzega prawa wspólnotowego podczas dokonywania transakcji. 

Uzyskując pozwolenie AEO możesz otrzymać status:

 1. Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych, który umożliwia korzystanie z niektórych uproszczeń, zgodnie z przepisami prawa celnego (AEOC).
 2. Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, który uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  (AEOS).

Podmiot, który ubiega się o status AEOC:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową,
 • musi udowodnić swoją wypłacalność,
 • musi spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

 Podmiot, który ubiega się o status AEOS:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową,
 • musi udowodnić swoją wypłacalność,
 • musi wykazać, że spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze odnoszącym się głównie do kontroli dostępu, procesów logistycznych i procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Możesz mieć oba rodzaje pozwolenia, tj. AEOC/AEOS jednocześnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dla każdego ze statusów. W takiej sytuacji organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie - AEOF.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługa jest realizowana przez unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO oraz PUESC.

Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj numer EORI

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej. 

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Zobacz jak uzyskać numer EORI

Jeżeli posiadasz numer EORI, przejdź do kroku 2. Reprezentacja/ Aktualizacja reprezentacji.

Dokumenty

 1. Zarejestruj reprezentację / Aktualizuj reprezentację

Po uzyskaniu numeru EORI, przed złożeniem wniosku o nadanie statusu AEO, musisz dokonać:

 • rejestracji reprezentacji - tzn. określić uprawnienia do dostępu do usługi e-AEO,
 • aktualizacji reprezentacji - tzn. dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, jeśli wcześniej rejestrowałeś reprezentację w systemie SISC. 

Zrobisz to po zalogowaniu na PUESC, w sekcji Formularze>e-Formularze. Wybierz e-formularz Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji.

Możesz wystąpić o przydzielenie uprawnień dla:

 • samego siebie w celu reprezentowania własnej działalności lub
 • innej osoby wyznaczonej do reprezentowania działalności lub
 • zarejestrowanego reprezentanta przedsiębiorcy.

Aby dodać uprawnienia szczegółowe, tj. złożenie wniosku e-AEO, zarządzanie wnioskiem e-AEO, zarządzanie pozwoleniem e-AEO, we wniosku, w sekcji Zakres pełnomocnictwa wybierz przycisk "wstaw poniżej", a następnie wybierz odpowiednie Uprawnienie szczególne z listy. Możesz dodać więcej niż jedno uprawnienie. Jeśli w twoim imieniu będzie występować inna osoba pamiętaj, aby w udzielonym pełnomocnictwie do złożenia wniosku o dostęp do usługi e-AEO prawidłowo określić jej uprawnienia szczegółowe.

Jeśli twój reprezentant nie został jeszcze zarejestrowany w systemie SISC, powinien złożyć wniosek na PUESC. Wskazuje w nim zakres reprezentacji wynikający z udzielonego pełnomocnictwa. 

Po wypełnieniu e-formularza, wybierz operację Wygeneruj dokument, podpisz go podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub certyfikatem celnym i wyślij. Wysłany dokument znajdziesz w sekcji Moje dokumenty.

Dokumenty

 1. Zaloguj się na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO

Wniosek o nadanie statusu e-AEO jest dostępny na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (ang. EU Trader Portal for eAEO).

W pierwszym kroku odpowiesz na pytanie „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” - w jakim kraju chcesz być uwierzytelniony. Jeśli wybierzesz Polskę, system poprosi cię o wybór rodzaju użytkownika i określenie w czyim imieniu działasz. Będziesz miał do wyboru dwa warianty:

 • w imieniu własnym;
 • w imieniu podmiotu (osoba fizyczna lub prawna).  Podmiot, w imieniu którego działasz wskażesz w kolejnej sekcji, poprzez podanie rodzaju użytkownika (spośród dostępnych opcji wybierz Economic Operator), rodzaju ID (wybierz EORI) oraz ID (wpisz numer EORI podmiotu, który reprezentujesz np: PL12345678900000).

Na koniec udzielasz zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS) i wybierasz przycisk Wyślij.

Zostaniesz przekierowany na PUESC, gdzie system poprosi cię o zalogowanie. Po poprawnym zalogowaniu system cię uwierzytelni. Następnie automatycznie wrócisz na unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO, gdzie będziesz mógł złożyć wniosek o nadanie statusu AEO.

 1. Złóż wniosek o nadanie statusu AEO

Jedyną skuteczną formą złożenia wniosku o nadanie statusu AEO jest forma elektroniczna. Wniosek składasz na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (ang. EU Trader Portal for eAEO). 

Wniosek w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • określenie wnioskodawcy, jego adresu i numerów rejestrowych (KRS, NIP),
 • dane osoby do kontaktu, wskazanie sektora działalności,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości,
 • rodzaj pozwolenia, o które występuje wnioskodawca.

 1. Izba administracji skarbowej sprawdzi formalnie twój wniosek

Po wysłaniu wniosku o przyznanie pozwolenia AEO, wniosek automatycznie trafi do właściwej izby administracji skarbowej, gdzie zostanie sprawdzony pod względem spełnienia przesłanek formalnych. Jeśli okaże się, że w twoim wniosku brakuje potrzebnych informacji, dyrektor izby administracji skarbowej zwróci się do ciebie o ich dostarczenie.

Komunikacja z urzędem odbywać się będzie poprzez unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO.

 1. Izba administracji skarbowej zweryfikuje warunki do nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej przeprowadzi weryfikację, aby ustalić czy spełniasz warunki do nadania statusu AEO. Weryfikacja warunków jest dokumentowana raportem. Czynności te są co do zasady przeprowadzane w siedzibie przedsiębiorcy, w związku z tym po sporządzeniu raportu, a przed jego podpisaniem zapoznaj się z jego treścią. 

Gdy urząd stwierdzi, że nie spełniasz warunków do nadania statusu AEO dostaniesz zalecenia, czyli określone działania naprawcze oraz termin na ich realizację.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej nada ci status AEO, pod warunkiem że spełnisz wszystkie wymagania.

Status (pozwolenie) AEO wydawane jest na czas nieokreślony i staje się ważny 5 dni po wydaniu decyzji. Jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Gdy nie spełniasz warunków do nadania ci statusu AEO, dyrektor izby administracji skarbowej wyda decyzję o odrzuceniu twojego wniosku.

Decyzja o nadaniu statusu AEO lub decyzja o odrzuceniu twojego wniosku zostanie ci doręczona na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO. Decyzja zostanie również wysłana pocztą w formie papierowej, na adres podany we wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

120 dni kalendarzowych od daty przyjęcia wniosku.

Okres ten może być przedłużony o 60 dni kalendarzowych. Przedłużenie terminu może nastąpić też na wniosek ubiegającego się o pozwolenie AEO – z uwagi na konieczność dostosowania się do kryteriów wymaganych dla otrzymania statusu AEO. Inne przypadki przedłużenia terminu na wydanie decyzji określa art. 13 i art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do tego samego dyrektora, który wydał ci decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Warto wiedzieć

W przypadku problemów z logowaniem możesz uzyskać pomoc. Prześlij zgłoszenie przez Portal HelpDesk SISC (sposób zalecany) lub drogą elektroniczną na adres: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości słowo “NOWE”.

Zgłoszenie powinno zawierać: zrzut ekranu lub wybraną konfigurację „Skąd jesteś" (ang. WAYF), login za pomocą którego następuje próba logowania PUESC, dzień/godzina wykonania takiej próby. Korzystanie z portalu HelpDesk SISC wymaga założenia konta na stronie PUESC.

Z pozwoleniem AEO otrzymasz szybciej:

AEO to także znak jakości, który potwierdza twoją wiarygodność, rzetelność i wypłacalność. AEO podnosi prestiż firmy oraz jej walory marketingowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po dodatkowe informacje dotyczące usługi e-AEO na stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/e-aeo.