Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj status Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów? Jesteś w łańcuchu bezpiecznych dostaw? Chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej? Wystąp o przyznanie statusu (pozwolenia) AEO.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Jeśli posiadasz numer EORI zaloguj się w unijnym Portalu Przedsiębiorców e-AEO

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Posiadanie statusu AEO (ang. Authorised Economic Operator - upoważniony przedsiębiorca) daje firmom dostęp do ułatwień w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony lub do uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Korzyści z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy:

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych
 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli
 • przeprowadzanie kontroli poza kolejnością
 • możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli
 • uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli
 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, a także wyłączność w stosowaniu niektórych uproszczeń celnych
 • ułatwienie w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy
 • rękojmia solidnego przedsiębiorcy, który przestrzega prawa wspólnotowego podczas dokonywania transakcji. 

Uzyskując pozwolenie AEO możesz otrzymać status:

 • Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych, który umożliwia korzystanie z niektórych uproszczeń, zgodnie z przepisami prawa celnego (AEOC).
 • Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, który uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony  (AEOS).

Podmiot, który ubiega się o status AEOC:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową
 • musi udowodnić swoją wypłacalność
 • musi spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

 Podmiot, który ubiega się o status AEOS:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych,
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową,
 • musi udowodnić swoją wypłacalność,
 • musi wykazać, że spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze odnoszącym się głównie do kontroli dostępu, procesów logistycznych i procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Możesz mieć oba rodzaje pozwolenia, czyli AEOC/AEOS jednocześnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dla każdego ze statusów.

W takiej sytuacji organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie - AEOF.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługa jest realizowana przez unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO oraz PUESC.

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj numer EORI

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Przeczytaj jak uzyskać numer EORI

Jeżeli posiadasz numer EORI, przejdź do kroku 2. Reprezentacja/ Aktualizacja reprezentacji.

Dokumenty

 1. Zarejestruj reprezentację lub aktualizuj reprezentację

Przed złożeniem wniosku o nadanie statusu AEO musisz dokonać:

 • rejestracji reprezentacji, czyli określić uprawnienia do dostępu do usługi e-AEO,
 • aktualizacji reprezentacji, czyli dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, jeśli wcześniej rejestrowałeś reprezentację w systemie SISC. 

Zrobisz to po zalogowaniu na PUESC, w sekcji Usługi>Formularze.

Wybierz e-formularz WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].

Wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, czyli właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy, który posiada następujące uprawnienia rozszerzone:

 • złożenie wniosku e-AEO
 • zarządzenie wnioskiem e-AEO
 • zarządzenie pozwoleniem e-AEO.

Jeżeli jesteś właścicielem podmiotu, czyli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś uprawniony do samodzielnej reprezentacji podmiotu (na podstawie zapisów w KRS lub w umowie spółki cywilnej), nie musisz przedstawiać upoważnienia i zakres reprezentacji wskazujesz we wniosku.

W przypadku udzielenia upoważnienia dla innych osób, z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienia rozszerzone:

Korzystając z usługi „Powiąż reprezentanta z firmą” należy wskazać uprawnienia szczegółowe, czyli złożenie wniosku e-AEO, zarządzanie wnioskiem e-AEO, zarządzanie pozwoleniem e-AEO. Możesz dodać więcej niż jedno uprawnienie. 

Jeśli twój reprezentant nie został jeszcze zarejestrowany w systemie SISC, powinien złożyć wniosek na PUESC. Wskazuje w nim zakres reprezentacji wynikający z udzielonego pełnomocnictwa. 

Po wypełnieniu e-formularza, wybierz Mój pulpit > Do wysyłki i robocze > Dokumenty do wysyłki, podpisz go podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub certyfikatem celnym i wyślij.

Dokumenty

Wniosek udostępniony jest po zalogowaniu na koncie PUESC, w formie interaktywnego formularza do samodzielnego wypełnienia.

 1. Zaloguj się na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO

Wniosek o nadanie statusu e-AEO jest dostępny na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (ang. EU Trader Portal for eAEO).

W pierwszej kolejności należy zalogować się przez Portal Uwierzytelniający TAXUD i odpowiedzieć na pytanie „Skąd jesteś? (Where Are You From? - WAYF)” - w jakim kraju chcesz być uwierzytelniony. Jeśli wybierzesz Polskę, system poprosi cię o wybór rodzaju użytkownika i określenie w czyim imieniu działasz:

 • wybierz domenę aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp – wybierz Customs
 • wybierz kraj, w którym chcesz być uwierzytelniony – wybierz Poland
 • wybierz rodzaj użytkownika – wybierz:
  • Economic Operator – jeśli jesteś właścicielem firmy i działasz na jej rzecz
  • Employee – jeśli jesteś pracownikiem firmy lub jej pełnomocnikiem.

Na koniec udzielasz zgody na przetwarzanie wniosków o informację dotyczące twojego profilu tożsamości oraz udostępnienie tych informacji UUM&DS i Europejskiemu Systemowi Informacji Celnej (Customs EIS) i wybierasz przycisk Wyślij.

Zostaniesz przekierowany na PUESC, gdzie system poprosi cię o zalogowanie. Po poprawnym zalogowaniu system cię uwierzytelni.

Następnie automatycznie wrócisz na unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO, gdzie będziesz mógł złożyć wniosek o nadanie statusu AEO.

 1. Złóż wniosek o nadanie statusu AEO

Jedyną skuteczną formą złożenia wniosku o nadanie statusu AEO jest forma elektroniczna. Wniosek składasz na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO (ang. EU Trader Portal for eAEO). 

Wniosek w formie elektronicznej zawiera między innymi:

 • określenie wnioskodawcy, jego adresu i numerów rejestrowych (KRS, NIP),
 • dane osoby do kontaktu, wskazanie sektora działalności,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości,
 • rodzaj pozwolenia, o które występuje wnioskodawca.

Pamiętaj! Wysyłając wniosek uzupełnij i załącz kwestionariusz samooceny przedsiębiorców.

 1. Izba administracji skarbowej sprawdzi formalnie twój wniosek

Po wysłaniu wniosku o przyznanie pozwolenia AEO, wniosek automatycznie trafi do właściwej izby administracji skarbowej. Izba sprawdzi go pod względem spełnienia przesłanek formalnych. Jeśli okaże się, że w twoim wniosku brakuje potrzebnych informacji, dyrektor izby administracji skarbowej zwróci się do ciebie o ich dostarczenie.

Komunikacja z urzędem odbywać się będzie poprzez unijny Portal Przedsiębiorcy e-AEO.

 1. Izba administracji skarbowej zweryfikuje warunki do nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej zweryfikuje czy spełniasz warunki do nadania statusu AEO. Co do zasady weryfikacja przeprowadzana jest w siedzibie przedsiębiorcy i dokumentowana raportem. Po sporządzeniu raportu, a przed jego podpisaniem zapoznaj się z jego treścią

Gdy urząd stwierdzi, że nie spełniasz warunków do nadania statusu AEO dostaniesz zalecenia, czyli określone działania naprawcze oraz termin na ich realizację.

 1. Otrzymasz decyzję w sprawie nadania statusu AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej nada ci status AEO, pod warunkiem że spełnisz wszystkie wymagania.

Status (pozwolenie) AEO wydawane jest na czas nieokreślony i staje się ważny 5 dni po wydaniu decyzji. Jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Gdy nie spełniasz warunków do nadania ci statusu AEO, dyrektor izby administracji skarbowej wyda decyzję o odrzuceniu twojego wniosku.

Decyzja o nadaniu statusu AEO lub decyzja o odrzuceniu twojego wniosku zostanie ci doręczona na unijnym Portalu Przedsiębiorcy e-AEO. Decyzja zostanie również wysłana pocztą w formie papierowej, na adres podany we wniosku.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

120 dni kalendarzowych od daty przyjęcia wniosku.

Okres ten może być przedłużony o 60 dni kalendarzowych. Przedłużenie terminu może nastąpić też na wniosek ubiegającego się o pozwolenie AEO – z uwagi na konieczność dostosowania się do kryteriów wymaganych dla otrzymania statusu AEO.

Inne przypadki przedłużenia terminu na wydanie decyzji określa art. 13 i art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Odwołanie złóż do tego samego dyrektora, który wydał ci decyzję w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Warto wiedzieć

W przypadku problemów z logowaniem możesz uzyskać pomoc. Prześlij zgłoszenie przez Portal HelpDesk SISC (sposób zalecany) lub drogą elektroniczną na adres: helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości nazwę usługi. W treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć, wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC).

Z pozwoleniem AEO otrzymasz szybciej:

AEO to także znak jakości, który potwierdza twoją wiarygodność, rzetelność i wypłacalność. AEO podnosi prestiż firmy oraz jej walory marketingowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po dodatkowe informacje dotyczące usługi e-AEO na stronie PUESC.

Czy ta strona była przydatna?