Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym

Chcesz zastrzec sobie prawo do korzystania ze stworzonego wzoru użytkowego? Potrzebujesz prawnej ochrony tego wzoru. Sprawdź, jak ją uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest wzór użytkowy 

Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Przykładem wzoru użytkowego jest, np.: konstrukcja uchwytu grzejnika, podajnik papieru, siedzenie rowerowe lub konstrukcja mocowania ościeżnicy okna.

Wzory użytkowe są przedmiotami ochrony, na które Urząd Patentowy udziela praw wyłącznych. Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym.

Kto może złożyć zgłoszenie

 • twórca
 • współtwórcy łącznie
 • pracodawca lub zamawiający (gdy wynalazek powstał w trakcie pracy lub realizacji innego rodzaju umowy)
 • przedsiębiorca (jeśli twórca wynalazku zawarł umowę, w której przyznaje przedsiębiorcy prawo do patentu w zamian za udzielenie pomocy)
 • inna osoba, jeżeli wykaże, że przysługuje jej prawo do uzyskania patentu (np. umowa z twórcą przenosząca to prawo na zgłaszającego)

Dowód pierwszeństwa 

Urząd Patentowy może wydać zgłaszającemu wzór użytkowy, na jego wniosek, dowód dokonania zgłoszenia wzoru w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa. Taki dowód może mieć znaczenie, jeżeli o ochronę podobnych wzorów ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić wzór do ochrony za granicą. Zobacz jak uzyskać dowód pierwszeństwa.

Na co nie można udzielić praw ochronnych

 • na wzory użytkowe, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
 • na odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt, a także wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobów mikrobiologicznych lub innych sposobów technicznych ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie są to odmiany roślin lub rasy zwierząt;
 • na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; nie dotyczy to produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie wzoru użytkowego

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym. Możesz je też przesyłać pocztą, faksem albo przez Internet - na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP. Żeby korzystać z PUEUP musisz założyć sobie konto. Przez PUEUP będziesz mógł także wnieść wymagane opłaty. 

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony (np. współtwórca), a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Zobacz dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego. Jeśli prześlesz zgłoszenie faksem, oryginał dokumentu dostarcz do urzędu w ciągu 30 dni od daty wysłania faksu. 

Urząd przyjmie twoje zgłoszenie i nada mu datę, jeżeli będzie zawierać:

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o prawa ochronnego;
 • opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę;
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne zawierające zespół cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku czy wzoru użytkowego;
 • skrót opisu zawierający zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania; nie powinien przekraczać 1/3 strony A4;
 • rysunki (obowiązkowo).

Pamiętaj, że przy zgłoszeniach, które nie korzystają z pierwszeństwa, czas potrzebny na ogłoszenie twojego wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego liczy się od daty prawidłowo złożonego zgłoszenia.

Ile zapłacisz

Gdy zgłaszasz wzór użytkowy drogą tradycyjną (osobiście lub listownie):

 • 550 zł oraz 25 zł – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków
 • 100 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

Gdy zgłaszasz wzór użytkowy elektronicznie, przez PUEUP:

 • 500 zł oraz 25 zł – za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków
 • 100 zł od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy zwolni cię częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać cechy techniczne niezbędne do określenia wzoru użytkowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 • Dowód pierwszeństwa wymagany jest, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa.
 • Oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa jest konieczne, gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego.
 1. Urząd sprawdzi formalnie twoje zgłoszenie

Urząd Patentowy sprawdza, czy złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty. W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki, Urząd Patentowy wezwie cię do ich uzupełnienia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie. Jeżeli ich nie uzupełnisz, Urząd umorzy postępowanie.

Jeżeli nie wniesiesz wymaganych opłat, Urząd Patentowy wezwie cię do ich wniesienia w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, Urząd Patentowy umorzy postępowanie.

Termin

Najszybciej jak to jest możliwe.

 1. Otrzymasz sprawozdanie ze stanu techniki

Sprawozdanie o stanie techniki będzie zawierać informację o:

 • klasach patentowych, w których prowadzono badania,
 • krajach, w których prowadzono poszukiwania (z podaniem edycji),
 • dokumentach, z których korzystano w trakcie prowadzenia badania,
 • odniesieniu wniosków wynikających z tych dokumentów do zgłoszonych zastrzeżeń patentowych.

Urząd będzie się powoływał na sprawozdanie w ocenie zgłoszonego przez ciebie wzoru. Sprawozdanie pokaże ci też jakie są szanse na zdobycie prawa ochronnego na wzór użytkowy. Na tym etapie możesz jeszcze nanieść ewentualne poprawki w zgłoszeniu. Pamiętaj, że nie mogą one jednak wykraczać poza zakres ujawniony w dacie zgłoszenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie zawiera wykaz publikacji dostępnych w zbiorach urzędu.

Termin

Sprawozdanie otrzymasz w terminie 9 miesięcy od daty pierwszeństwa (czyli daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia).

 1. Urząd ogłosi twoje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego

Twoje zgłoszenie wzoru użytkowego ukaże się w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od momentu upublicznienia twojego zgłoszenia wzoru użytkowego, każdy może zapoznać się z opisem wzoru i zgłosić swoje uwagi.

Po ogłoszeniu o zgłoszeniu, sprawozdanie o stanie techniki może być udostępniane osobom trzecim.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – za ogłoszenie w terminie 18 miesięcy od daty pierwszego poinformowania urzędu o wzorze użytkowym,
 • 60 zł – za ogłoszenie we wcześniejszym terminie, na twój wniosek.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Termin

Urząd opublikuje twoje zgłoszenie w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania prawa ochronnego na zgłoszony wzór użytkowy. W ciągu roku od daty pierwszeństwa możesz również złożyć wniosek o wcześniejsze ogłoszenie twojego zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 1. Urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie

Urząd sprawdzi, czy twoje zgłoszenie spełnia warunki uzyskania prawa ochronnego. Badana będzie zdolność ochronna twojego rozwiązania, czyli:

 • czy jest to rozwiązanie nowe i użyteczne oraz
 • czy ma charakter techniczny.

Termin

Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie najszybciej jak to jest możliwe. Termin będzie zależał od tego, jak skomplikowana jest sprawa.

 1. Otrzymasz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego, odmowie lub umorzeniu postępowania

Jeśli twój wzór użytkowy spełnia wymagania dostaniesz decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Decyzja jest warunkowa - udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony. 

Twoje prawo ochronne otrzyma numer i zostanie wpisane do rejestru wzorów użytkowych. Rejestr jest jawny.

Gdy okaże się, że zgłoszony przez ciebie wzór użytkowy jednak nie posiada zdolności ochronnej, dostaniesz decyzję odmowną. 

W przypadku, gdy zrezygnujesz z postępowania lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, otrzymasz decyzję o umorzeniu postępowania.

Ile zapłacisz

250 zł

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochronny.  Termin do uiszczenia opłaty określonej w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego wynosi 3 miesiące od daty doręczenia wezwania. 

Jeśli nie zapłacisz za prawo ochronne w wyznaczonym terminie, to decyzja o jego udzieleniu - wygaśnie.

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

Dokumenty

Termin

Nie wcześniej niż po ukazaniu się twojego zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.

 1. Urząd wydaje świadectwo ochronne i ogłasza przyznanie prawa w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Urząd ogłosi informację o przyznaniu ci prawa ochronnego na wzór użytkowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego i wyda ci świadectwo ochronne. Urząd może wstrzymać wydanie świadectwa do czasu aż nie zapłacisz za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym. Zapłacisz także za publikację ewentualnego sprostowania o prawie ochronnym na twój wzór użytkowy, jeśli wystąpiła pomyłka lub błąd drukarski.

Pamiętaj, że po opublikowaniu w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa - w ciągu 6 miesięcy od daty publikacji - każdy może wnieść sprzeciw do tej decyzji. 

 • Jeżeli jako uprawniony uznasz sprzeciw za zasadny, Urząd Patentowy wyda decyzję o uchyleniu prawa i umorzy postępowanie;
 • Jeżeli uznasz, że sprzeciw jest bezzasadny albo nie ustosunkujesz się do sprzeciwu, Prezes Urzędu Patentowego wyznaczy eksperta do rozpatrzenia sprawy.

Ile zapłacisz

70 zł

Opłata za publikację informacji o przyznanym ci prawie ochronnym na wzór użytkowy w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Opłatę wnosisz po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa, w terminie 3 miesięcy od doręczenia wezwania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Świadectwo ochronne obejmuje opis ochronny wzoru przemysłowego, który zawiera ilustrację wzoru przemysłowego oraz opis wyjaśniający ilustrację wzoru, o ile został dołączony do zgłoszenia.

Termin

Najszybciej jak to jest możliwe.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Urząd wyda decyzję w sprawie Twojego zgłoszenia nie wcześniej niż po opublikowaniu go w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego masz prawo wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. Jeżeli w wyniku złożonego wniosku, decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego zostało uchylone, opłata uiszczona od tego wniosku podlega zwrotowi.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego przysługuje ci skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

 • Wzorami użytkowymi nie są np.:

  • ​odkrycia, teorie naukowe ani metody matematyczne;
  • wytwory o charakterze estetycznym;
  • plany, zasady ani metody dotyczące działalności umysłowej oraz gier;
  • programy do maszyn cyfrowych.
 • Prawo ochronne możesz przenieść na kogoś innego, a umowa musi być zawarta na piśmie. Prawo ochronne może być dziedziczone. 
 • Prawo ochronne przysługuje na twoje rozwiązanie tak długo, jak długo opłacasz opłaty okresowe.

Czy ta strona była przydatna?