Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Biegły rewident – skreślenie z rejestru

Chcesz wypisać się z rejestru biegłych rewidentów? Musisz złożyć wniosek. Dowiedz się jak o zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Możesz złożyć wniosek elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów następuje na wniosek rewidenta, który chce opuścić samorząd biegłych rewidentów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW W WARSZAWIE al. Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o wystąpieniu z samorządu biegłych rewidentów

Wniosek o wykreślenie z rejestru biegłych rewidentów należy złożyć do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Pracownik Polskiej Izby Biegłych Rewidentów weryfikując wniosek sprawdza czy:

 • przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie dyscyplinarne przed Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym wraz z informacją, czy dotyczy ono przewinień dyscyplinarnych popełnionych w związku z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego
 • przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie dyscyplinarne
 • wnioskodawca prowadzi firmę audytorską prowadzącą działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek
 • wnioskodawca wchodzi w skład organów firm audytorskich, wobec których toczą się postępowania administracyjne
 • przeciwko wnioskodawcy toczy się postępowanie administracyjne w związku z nieopłacaniem składki członkowskiej.

Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek jako firma audytorska, zostanie wzywany do przekazania:

 • akt zleceń usług atestacyjnych lub akt zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 5 lat
 • dokumentacji systemu wewnętrznej kontroli jakości
 • informacji za dany rok kalendarzowy objętej sprawozdaniem

oraz powinien wnieść opłatę z tytułu nadzoru.

Dokumentacja jest przekazywana do Komisji ds. ewidencji, która przygotowuje rekomendację w sprawie wykreślenia z rejestru biegłych rewidentów dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 1. Wydanie decyzji o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjmuje uchwałę w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów, bądź w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały, zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

Uchwałę podpisuje Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Uchwała ma formę decyzji administracyjnej.

Uchwała jest przekazywana do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały przysługuje możliwość odwołania do Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Warto wiedzieć

Odmowa wpisu

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może odmówić podjęcia uchwały o skreśleniu z rejestru, jeżeli przeciwko biegłemu rewidentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne.

Skutki skreślenia

Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy firm audytorskich.

Ponowny wpis

Osoba skreślona z rejestru podlega ponownemu wpisowi do rejestru po złożeniu wniosku o wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Jeśli od dnia skreślenia z rejestru upłynęło więcej niż 10 lat, osoby, które zostały skreślone z rejestru biegłych rewidentów mogą być ponownie wpisane do rejestru po ponownym złożeniu egzaminów.

Zmiana danych

Jeśli chcesz zmienić dane firmy wpisanej na listę firm audytorskich musisz złożyć wniosek o zmianę danych w rejestrze biegłych rewidentów.

Czy ta strona była przydatna?