Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie prac przy zabytku

W Polsce zabytki podlegają prawnej ochronie. Państwo wspiera właścicieli zabytków w zakresie odbudowy, renowacji i zabezpieczenia przed zniszczeniem. Na takie prace przy zabytku możesz uzyskać dotację celową od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak ubiegać się o przyznanie dotacji z MKiDN dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI) MKiDN.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to znaczy, że zabytek jest wpisany do rejestru zabytków

Jedną z form ochrony zabytków w Polsce jest wpisanie zabytku do rejestru zabytków, który na terenie danego województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wiąże się dla właściciela nieruchomości z licznymi zadaniami i obowiązkami związanymi z utrzymaniem zabytkowego obiektu i zachowaniem jego wartości. Zagospodarowanie takiej zabytkowej nieruchomości, prowadzenie remontów, przebudowy, adaptacji może odbywać się jedynie w ograniczonym zakresie i pod ścisłym nadzorem służb konserwatorskich, które na takie prace muszą wydać odpowiednie pozwolenie.

Pamiętaj, że ochroną prawną objęty jest nie tylko sam zabytek wpisany do rejestru, lecz także jego otoczenie, jeśli jest wpisane do rejestru zabytków.

Kto może się starać o przyznanie dotacji

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, kto może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku. Są to podmioty prawa polskiego - osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Organy udzielające dotacji

Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, udziela Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane muszą być realizowane w ramach zadań mieszczących się w ogłaszanych przez ministra programach dotyczących ochrony zabytków na dany rok. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z programem "Ochrona zabytków", wytycznymi na dany rok oraz opublikowanym regulaminem programu, przyjmuje wnioski od uprawnionych wnioskodawców w terminach podanych w regulaminie.

Regulamin programu na dany rok zawiera między innymi:

 • Prognozowany budżet programu
 • Strategiczne cele programu
 • Rodzaje kwalifikujących się zadań
 • Określenie uprawnionych wnioskodawców
 • Terminy i tryb naboru wniosków
 • Wymagania formalne i finansowe do zgłaszanych we wniosku zadań
 • Zasady oceny wniosków
 • Tryb odwoławczy
 • Zobowiązania beneficjenta i warunki rozliczenia zadania
 • Kryteria oceny wniosków
 • Wykaz załączników składanych przez beneficjenta (po zarezerwowaniu dotacji)
 • Wykaz materiałów merytorycznych niezbędnych do rozliczenia zadania

Kiedy mogę złożyć wniosek o dotację

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym, bądź przed upływem 3 lat po ich wykonaniu.

Z wnioskiem o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych.

W przypadku refundacji, wniosek może być złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zakończono wszystkie prace i roboty, wymienione w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Okres ich wykonania nie może przekroczyć 3 lat.

Prace, na które udzielono dotacji mogą być ponownie dofinansowane jeżeli zaistnieje potrzeba ich przeprowadzenia po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

Jakie prace mogą podlegać dofinansowaniu

Dotacja może obejmować nakłady konieczne, planowane do poniesienia lub poniesione na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej

Uwaga

Sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów stanowi koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację.

Jaką kwotę dotacji mogę uzyskać

 • do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
 • do 100% nakładów, w przypadku:
  • zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej;
  • zabytku wymagającego przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;
  • zabytku o stanie zachowania wymagającym niezwłocznego podjęcia prac.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w programie MKiDN "Ochrona Zabytków" wynosi 25 000 zł.

Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Organy uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach.

W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, podmiot, który ją otrzymał, zostanie zobowiązany do jej zwrotu wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Terminy naboru wniosków określone są w regulaminie programu.

Wnioski w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy złożyć do:

 • 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
 • 31 października roku poprzedzającego realizację prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone
 • 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone.

Uwaga

Minister może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

Wniosek o dotację celową może być złożony z pominięciem terminów określonych powyżej, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złoż wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac

Aby złożyć wniosek musisz mieć konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).

Wnioskodawcy, którzy składają wnioski używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • wypełniają wniosek, a następnie przesyłają go poprzez system EBOI w terminie naboru wniosków
 • wraz z wnioskiem przesyłają obowiązkowy załącznik obejmujący od 5 do 15 zapisanych w formie elektronicznej zdjęć obiektu będącego przedmiotem zadania.

Wnioskodawcy nieużywający przy składaniu wniosku kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ponadto:

 • drukują automatycznie wypełniony formularz "Potwierdzenia złożenia wniosku"

Prawidłowy wydruk "Potwierdzenia" powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym przez EBOI.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione "Potwierdzenia złożenia wniosku" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Ochrona zabytków”.

W przypadku "Potwierdzenia złożenia wniosku" przesyłanego drogą pocztową o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

"Potwierdzenie złożenia wniosku" jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do instytucji zarządzającej na etapie naboru wniosków.

Wnioskodawca może złożyć do terminu zakończenia naboru, korekty i uzupełnienia do wniosku na warunkach określonych w regulaminie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wniosek zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku albo jednostki organizacyjnej, nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej posiadającej w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru;

2) określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji celowej

3) rodzaj prac, które zostaną przeprowadzone;

4) określenie wysokości dotacji celowej, o którą ubiega się wnioskodawca;

5) harmonogram przeprowadzania prac przy zabytku wpisanym do rejestru;

6) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku gdy prace zostaną dopiero przeprowadzone;

7) kosztorys całkowitych kosztów prac przy zabytku wpisanym do rejestru.

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Wymagane jest dołączenie od 5 do 15 zapisanych w formie elektronicznej zdjęć obiektu, będącego przedmiotem wniosku zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

Uwaga

Niezłożenie załącznika skutkuje odrzuceniem wniosku.

W sytuacjach losowych, niezależnych od wnioskodawcy lub jeżeli rozmiar pliku uniemożliwia przesłanie załącznika przez EBOI, wnioskodawca przesyła załącznik w sposób uzgodniony z instytucją zarządzającą.

Termin

Terminy naboru wniosków określone są w regulaminie programu.

Wnioski w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków należy złożyć do:

 • 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku
 • 31 października roku poprzedzającego realizację prac, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone
 • 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona, na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone.

Uwaga

Minister może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków.

Wniosek o dotację celową może być złożony z pominięciem terminów określonych powyżej, jeżeli prace przy zabytku wpisanym do rejestru są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 1. Urząd sprawdzi wniosek w zakresie spełnienia wymagań formalnych

Departament Ochrony Zabytków w MKiDN dokonuje weryfikacji formalnej, czy wniosek spełnia wymagania ustalone w przepisach prawa oraz określonych w regulaminie programu „Ochrona zabytków” oraz tzw. "Wytycznych", wprowadzonych zarządzeniem ministra.

Wnioskodawcy są zobowiązani do poprawienia i/lub uzupełnienia wskazanych we wniosku braków formalnych. Braki formalne są to wady wniosku, które nie mają wpływu na możliwość udzielenia dofinansowania dla zadania w ramach programu i które wnioskodawca może poprawić po terminie zamknięcia naboru do programu.

Tryb składania poprawek oraz wykaz braków formalnych określają "Wytyczne".

W przypadku, gdy wniosek zawiera braki formalne, wnioskodawca otrzyma na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o brakach i możliwości ich poprawienia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od dnia wysłania informacji przez instytucję zarządzającą. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek nie będzie dalej rozpoznawany.

Korekty i uzupełnienia do wniosków należy składać w systemie EBOI uruchamiając opcję aktualizacji złożonego wniosku. Szczegółowe wskazówki na temat złożenia aktualizacji zawarte są w instrukcji "Krok po Kroku".

Błędy formalne – są to wady wniosku wynikające z niedostosowania zadania do wymagań związanych z zakresem programu, które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania dla zadania w ramach programu i których wnioskodawca nie może poprawić po terminie zamknięcia naboru do programu. Wykaz błędów formalnych określają "Wytyczne". Wniosek, który zawiera jeden z wymienionych błędów formalnych nie jest poddawany ocenie punktowej.

 1. Weryfikacja merytoryczna i ocena wniosku

Instytucja zarządzająca dokonuje - przy udziale zespołu sterującego - weryfikacji merytorycznej i oceny punktowej wniosku, zgodnie z przyjętymi kryteriami kwalifikacji i oceny wniosków zawartymi w "Wytycznych" i regulaminie.

Wnioski są rozpatrywane nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia pierwszego naboru oraz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia drugiego naboru. Informacja na temat rozpatrzenia wniosków publikowana jest niezwłocznie, w trybie i terminach określonych w "Wytycznych".

Ocena każdego wniosku jest dokonywana w skali od 0 do 100 punktów i składa się z trzech elementów:

 • oceny wartości merytorycznej, której dokonuje zespół sterujący, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie programu;
 • oceny wartości organizacyjnej, której dokonuje instytucja zarządzająca, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie programu;
 • oceny zgodności zadania ze strategicznymi celami programu, której w uzgodnieniu z ministrem dokonuje instytucja zarządzająca, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie programu.

Rekomendacje mogą otrzymać jedynie wnioski, które uzyskały ocenę na poziomie co najmniej 70 punktów.

Na podstawie listy rekomendowanych wniosków oraz schematu podziału środków finansowych, organ ustala proponowane kwoty dofinansowań i sporządza listę preferencji zakwalifikowanych wniosków o dotację.

W sytuacji gdy limit finansowy programu nie pozwala na dofinansowanie wszystkich wniosków, które uzyskały ocenę na poziomie co najmniej 70 punktów, dyrektor instytucji zarządzającej określa ostateczny próg punktowy uprawniający do uzyskania rekomendacji.

 1. Przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku i publikacja wyników naboru

Po zakończeniu procedury oceny wniosków, dyrektor instytucji zarządzającej sporządza protokół oceny. Do protokołu zostają dołączone:

 • lista preferencji wniosków
 • schemat podziału środków finansowych

Lista preferencji przedkładana jest ministrowi do zatwierdzenia przez dyrektora instytucji zarządzającej. W uzasadnionych przypadkach minister może wskazać inną kwotę dofinansowania niż wynikająca z rekomendacji lub nie przyznać dofinansowania dla wniosku.

W terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia pierwszego naboru wniosków i 2 miesięcy od dnia zakończenia drugiego naboru wniosków, określonego w regulaminie danego programu, na stronie internetowej ministerstwa zostają opublikowane:

 • wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie - sporządzone na podstawie zatwierdzonej przez ministra listy preferencji;
 • wykaz wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych;
 • informacja o terminie, do którego wnioskodawcy składać mogą odwołania, w trybie określonym w regulaminie danego programu.

Wnioskodawcy otrzymują w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty publikacji, drogą elektroniczną zawiadomienie o publikacji wyników na stronie internetowej ministerstwa.

Instytucja zarządzająca przekazuje wnioskodawcom pisemne zawiadomienia (pocztą lub drogą elektroniczną) na temat rozpatrzenia złożonych wniosków w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji wyników na stronie internetowej.

Termin

3 miesiące od dnia zakończenia pierwszego naboru wniosków (31.10.)  i 2 miesiące od dnia zakończenia drugiego naboru wniosków (31.03.).

 1. Przekazanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy

Wnioskodawca (beneficjent) po otrzymaniu informacji o zarezerwowaniu dotacji, w terminie określonym przez instytucję zarządzającą, zobowiązany jest do przesłania poprzez system EBOI, elektronicznej aktualizacji wniosku, uwzględniającej faktyczną kwotę przyznanego dofinansowania oraz ewentualne modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania.

Regulamin programu zawiera wykaz załączników składanych przez beneficjenta po zarezerwowaniu dotacji z podziałem dla zadań planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania oraz prac przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Instytucja zarządzająca dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów przed przygotowaniem umowy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór formularza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Wnioskodawca (beneficjent) dostarcza dokumenty wymienione w aktualnym regulaminie programu na dany rok. Szczegółowe wymagania co do zawartości dokumentów są określone w załącznikach do regulaminu.

W przypadku składania wniosku dla prac planowanych

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wraz z załącznikiem graficznym, jeśli decyzja posiada taki załącznik
 • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
 • Oświadczenie beneficjenta w sprawie osób pełniących funkcję kierownika prac, inspektora nadzoru i kierownika robót
 • Pozwolenie na budowę (w przypadku, gdy jest ono wymagane przepisami prawa)
 • Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (z ostatnich 3 miesięcy)
 • Dokument, poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
 • Uchwała, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania
 • Kosztorys ofertowy prac wykonany przez wykonawcę określonego w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem wraz z kosztami realizacji (netto i brutto) zadania
 • Program prac konserwatorskich
 • Pisemna opinia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Zaświadczenie z banku, potwierdzające, że beneficjent jest posiadaczem rachunku bankowego, wskazanego we wniosku
 • Załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem zadania planowanego do realizacji wraz z opisem
 • oraz ewentualnie inne dokumenty wymienione w aktualnym regulaminie priorytetu na dany rok

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • Decyzja o wpisie do rejestru zabytków wraz z załącznikiem graficznym, jeśli decyzja posiada taki załącznik
 • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem (na podstawie którego były one realizowane)
 • Protokół odbioru prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (WKZ), stwierdzający wykonanie wszystkich prac zgodnie z wydanym pozwoleniem
 • Oświadczenie beneficjenta w sprawie osób pełniących funkcję kierownika prac, inspektora nadzoru i kierownika robót
 • Pozwolenie na budowę (w przypadku, gdy jest ono wymagane przepisami prawa)
 • Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (z ostatnich 3 miesięcy)
 • Dokument, poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych
 • Uchwała, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania
 • Kosztorys powykonawczy z wyszczególnionymi kosztami realizacji (netto i brutto) zadania
 • Program prac konserwatorskich
 • Oryginały rachunków lub faktur za przeprowadzone prace lub roboty
 • Oświadczenie właściwego wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków, że zostały wykonane wszystkie prace, na które zostało wydane pozwolenie konserwatorskie
 • Chronologicznie ułożony wykaz rachunków lub faktur, dotyczących przeprowadzonych prac lub robót, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numerów dokumentów, z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków oraz zawierającego ich podsumowanie
 • oraz ewentualnie inne dokumenty wymienione w aktualnym regulaminie priorytetu na dany rok

Jeśli wnioskodawcą jest podmiot prowadzącym działalność gospodarczą to składa on także  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 1. Przygotowanie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac

Instytucja zarządzająca przygotowuje umowę z beneficjentem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków umowa zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron i określenie czasu oraz miejsca jej zawarcia;

2) zakres planowanych prac i termin ich realizacji;

3) wysokość udzielonej dotacji celowej oraz termin i tryb jej płatności;

4) termin wykorzystania dotacji celowej nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) tryb kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji celowej;

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie terminu realizacji prac;

8) warunki rozwiązania umowy.

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków umowa zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron i określenie czasu oraz miejsca jej zawarcia;

2) zakres przeprowadzonych prac przy zabytku wpisanym do rejestru i termin ich wykonania;

3) wysokość dotacji celowej oraz termin jej płatności;

4) tryb kontroli wykonania umowy o udzielenie dotacji celowej;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji celowej;

6) zastrzeżenie, że wysokość dotacji celowej pomniejszają kwoty:

a) kar pieniężnych zapłaconych wnioskodawcy przez wykonawców prac,

b) odsetek od sumy pieniężnej przekazanej wnioskodawcy tytułem dotacji celowej;

7) warunki rozwiązania umowy;

8) dodatkowe warunki i zastrzeżenia zapewniające celowość i racjonalność wydatkowania dotacji celowej.

Odpowiednia umowa o udzielenie dotacji, zgodnie z zakresem wniosku beneficjenta.

 1. Przekazanie środków z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku

Zgodnie z warunkami umowy, organ udzielający dotację (MKiDN), przekazuje określone kwoty na rachunek beneficjenta (podmiotu dotowanego).

Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

Termin

Zgodnie z umową podpisaną z beneficjentem.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Termin rozpatrzenia wniosku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest określony w aktualnie obowiązującym regulaminie programu (przyznawania dotacji). Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jak możesz się odwołać

Możliwość złożenia odwołania przysługuje wnioskodawcom, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie ale uzyskały ocenę na poziomie nie niższym niż 50 punktów.

Odwołania, wraz z opcjonalnym uzasadnieniem, składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu EBOI w terminie 10 dni od publikacji na stronie internetowej ministerstwa wyników postępowania kwalifikacyjnego,

Odwołania złożone bez użycia systemu EBOI, a także po terminie nie będą rozpatrywane.

Warto wiedzieć

Gdzie możesz jeszcze uzyskać dotacje

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje, że dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, może być udzielona także przez:

 • wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale

Jak rozpocząć remont zabytku

Zgodnie z prawem budowlanym, aby rozpocząć roboty budowlane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków musisz najpierw posiadać pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego ze względu na położenie zabytku wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dopiero, po tym jak uzyskasz takie pozwolenie możesz się starać o pozwolenie na budowę.

Dodatkowe obowiązki w przypadku realizacji prac przez wykonawcę wyłonionego w przetargu

W przypadku udzielania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wnioskodawca po wyłonieniu wykonawcy tych prac jest obowiązany przekazać organowi udzielającemu dotację:

 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia
 • kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac

Czy ta strona była przydatna?