Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej - WIT

Sprowadzasz towary z zagranicy i masz trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosujesz kod inny niż pozostali przedsiębiorcy? Nie jesteś pewien czy zastosowany kod jest prawidłowy? Wystąp o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej - WIT.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wnioski o wydanie składa się wyłącznie  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Wiążąca Informacja Taryfowa

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu dla towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej. 

Decyzje w sprawie Wiążącej Informacji Taryfowej wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej..

Przeczytaj więcej o WIT na stronie Krajowej Informacji Skarbowej

Kto może się ubiegać o wydanie decyzji WIT

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT może złożyć podmiot, który ma siedzibę w państwie członkowskim UE, dla potrzeb przywozu towarów na obszar Unii Europejskiej lub wywozu poza jej obszar. 

Uwaga! Wniosek o WIT można złożyć tylko dla firmy, która jest zarejestrowana w obszarze cła i posiada numer EORI.

Jakie korzyści wynikają z posiadania decyzji WIT

Decyzja WIT:

 • zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE
 • gwarantuje prawidłowe deklarowanie należności celnych
 • jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej,
 • skraca czas odprawy celnej
 • może być wykorzystana przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT, gdzie również stosuje się kod CN.

Decyzja WIT da ci pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie wysokości cła i ewentualnych opłat celnych lub innych zastosowanych środków.

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Informacja Skarbowa Ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj numer EORI

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej. Jest to ciąg znaków który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i ciągu do 17 znaków
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu. 

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Przeczytaj, jak uzyskać numer EORI.

Jeżeli posiadasz numer EORI, przejdź na swoim koncie do zakładki: Reprezentacja/ Aktualizacja reprezentacji i postępuj zgodnie z następnymi krokami.

 1. Zarejestruj reprezentację/ zaktualizuj reprezentację

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia w koncie na PUESC o nazwie „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" .

Po uzyskaniu numeru EORI, przed złożeniem wniosku o wydanie WIT, w swoim koncie na PUESC musisz:

 • zarejestrować reprezentację – czyli określić uprawnienia do dostępu do usługi e-WIT lub
 • zaktualizować reprezentację – czyli dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, jeśli wcześniej rejestrowałeś reprezentację w systemie SISC.

Po wypełnieniu e-formularza, wybierz operację Wygeneruj dokument, podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub certyfikatem celnym i wyślij.

 1. Złóż wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT

Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), w dostępnej usłudze – WIT.

Przeczytaj instrukcję uzyskiwania decyzji WIT przez PUESC.

Wniosek w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • określenie wnioskodawcy, jego adres i numer EORI
 • dane osoby do kontaktu
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości
 • informację czy wniosek dotyczy ponownego wydania decyzji WIT
 • wskazanie nomenklatury, w której mają być zaklasyfikowane towary
 • szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i określenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej.

Pamiętaj! Wniosek w sprawie wydania WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów. Wniosek, który dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego, nie zostanie przyjęty. Podpisując wniosek przyjmujesz odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.

 1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda decyzję dotyczącą WIT

Dyrektor Krajowwej Informacji Skarbowej, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że zawiera on wszelkie potrzebne informacje, wyda decyzję dotyczącą WIT. W decyzji znajdziesz kod nomenklatury (CN, TARIC, nomenklatury refundacji lub innej) dla twojego towaru.

Decyzja trafi do twojego konta na PUESC. Wraz z decyzją przesyłany jest dokument UPD, który powinieneś podpisać i przesłać zwrotnie. Jest to dowód odbioru i od daty dostarczenia UPD liczone są terminy związane z postępowaniem administracyjnym.

Przed wydaniem decyzji możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku o kolejne dokumenty/załączniki, które przesyłasz przez PUESC.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- kod towaru.

Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 3 lata na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje WIT wydane przez państwa członkowskie są publikowane w centralnej bazie EBTI (European Binding Tariff Information).

Organy celne muszą zastosować kod określony w wiążącej informacji taryfowej podczas odprawy celnej towarów. Twoim obowiązkiem jest podanie w zgłoszeniu celnym:

 • klasyfikacji określonej w decyzji WIT,
 • numeru decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia wraz z numerem kodu dokumentu – C626.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wiążąca informacja taryfowa jest wydawana w możliwie krótkim terminie, maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jeżeli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może dotrzymać terminu wydania decyzji, poinformuje cię o tym przed upływem tego terminu, podając przyczyny oraz wskazując dodatkowy czas potrzebny do wydania decyzji. Ten dodatkowy termin nie powinien przekroczyć 30 dni.

Przeczytaj: Instrukcja wypełnienia wniosku o wydanie WIT

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji WIT możesz się od niej odwołać w terminie określonym w decyzji. Odwołanie składasz do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyłącznie przez portal PUESC, w formie pliku typu pdf (elektroniczny skan podpisanego dokumentu). Po wysłaniu odwołania otrzymasz dokument UPO, który stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warto wiedzieć

Kiedy decyzja WIT traci ważność

Decyzja WIT może stracić ważność przed upływem trzyletniego okresu ważności, jeżeli stanie się niezgodna z prawem. Może się tak stać w przypadku przyjęcia zmian w Taryfie Celnej (mają miejsce co roku) lub przyjęcia rozporządzeń Komisji Europejskiej w celu określenia klasyfikacji taryfowej. Utrata ważności decyzji WIT nie następuje z mocą wsteczną.

Kiedy decyzja WIT może zostać unieważniona

Decyzja WIT może zostać unieważniona, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę. Unieważnienie jest skuteczne od dnia, w którym decyzja WIT stała się skuteczna, czyli działa tak, jakby decyzja WIT nie została wydana.

Kiedy decyzja WIT może zostać cofnięta

Decyzja WIT może zostać cofnięta, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur, wynikającej z:

 • not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (CN);
 • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych;
 • opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Cofnięcie następuje ze skutkiem od dnia opublikowania noty, wyroku, opinii lub zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Czy ta strona była przydatna?