Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej - WIT

Sprowadzasz towary z zagranicy i masz trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosujesz kod inny niż pozostali przedsiębiorcy? Nie jesteś pewien czy zastosowany kod jest prawidłowy? Wystąp o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej - WIT.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Od 1 października 2019 r. wnioski o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT składa się wyłącznie  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

WIT to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu dla towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej. 

Decyzje w sprawie Wiążącej Informacji Taryfowej wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

Kto może się ubiegać o wydanie decyzji WIT

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT może zostać złożony przez podmiot, który ma siedzibę w państwie członkowskim UE, dla potrzeb przywozu towarów na obszar Unii Europejskiej lub wywozu poza jej obszar. 

Korzyści wynikające z posiadania decyzji WIT

 • zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE,

 • gwarantuje prawidłowe deklarowanie należności celnych,

 • jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej,

 • skraca czas odprawy celnej,

 • można ją wykorzystać przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT, gdzie również stosuje się kod CN.

Decyzja WIT da ci pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie wysokości cła i ewentualnych opłat celnych lub innych zastosowanych środków.

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj numer EORI

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej. Jest to ciąg znaków który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i ciągu do 17 znaków, 
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu. 

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Zobacz jak uzyskać numer EORI

Jeżeli posiadasz numer EORI, przejdź do rozdziału 2. Reprezentacja/ Aktualizacja reprezentacji.

Dokumenty

 1. Zarejestruj reprezentację/ Aktualizuj reprezentację

Po uzyskaniu numeru EORI, przed złożeniem wniosku o wydanie WIT, musisz dokonać

 • rejestracji reprezentacji - tzn. określić uprawnienia do dostępu do usługi e-WIT lub
 • aktualizacji reprezentacji - tzn. dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, jeśli wcześniej rejestrowałeś reprezentację w systemie SISC.

​Zrobisz to po zalogowaniu na PUESC, w sekcji Formularze>e-Formularze. Wybierz e-formularz Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji.

Możesz wystąpić o przydzielenie uprawnień dla:

 • samego siebie w celu reprezentowania własnej działalności lub
 • innej osoby wyznaczonej do reprezentowania działalności lub
 • zarejestrowanego reprezentanta przedsiębiorcy. 

Aby dodać uprawnienia szczegółowe, tj. złożenie wniosku e-WIT, zarządzanie wnioskiem e-WIT, zarządzanie decyzją e-WIT, we wniosku, w sekcji Zakres pełnomocnictwa musisz wybrać przycisk "wstaw poniżej", a następnie wybierz odpowiednie Uprawnienie szczególne z listy. Możesz dodać więcej niż jedno uprawnienie.

Jeśli w twoim imieniu będzie występować inna osoba pamiętaj, aby w udzielonym pełnomocnictwie do złożenia wniosku o dostęp do usługi e-WIT prawidłowo określić jej uprawnienia szczegółowe.

Jeśli rejestrowałeś już reprezentację w systemie SISC, powinieneś złożyć na PUESC wniosek o jej aktualizację. Żeby dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, po wskazaniu osoby reprezentowanej (czyli ciebie) i reprezentującej (twojego pełnomocnika) wybierz operację Aktualizuj.

Jeśli twój reprezentant nie został jeszcze zarejestrowany w systemie SISC, powinien złożyć wniosek na PUESC. Wskazuje w nim zakres reprezentacji, który wynika z udzielonego mu pełnomocnictwa. 

Po wypełnieniu e-formularza, wybierz operację Wygeneruj dokument, podpisz go podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub certyfikatem celnym i wyślij. Wysłany dokument znajdziesz w sekcji Moje dokumenty.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Formularz dostępny po zalogowaniu na koncie PUESC

 1. Złóż wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT

Jedyną skuteczną formą złożenia wniosku o udzielenie WIT jest forma elektroniczna. Wniosek składasz na PUESC. Po zalogowaniu, w sekcji e-Klient wybierz usługę e-WIT. 

Wniosek w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • określenie wnioskodawcy, jego adres i numer EORI,
 • dane osoby do kontaktu,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości,
 • informację czy wniosek dotyczy ponownego wydania decyzji WIT,
 • wskazanie nomenklatury, w której mają być zaklasyfikowane towary,
 • szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i określenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej.

Przed wypełnieniem e-wniosku możesz zapoznać się z papierową wersją wniosku oraz instrukcją jego wypełnienia.

Pamiętaj! Wniosek w sprawie wydania WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów. Wniosek, który dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego, nie zostanie przyjęty. Podpisując wniosek przyjmujesz odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- proponowany kod oraz informacje o innych WIT-ach.

 1. Uzyskaj decyzję WIT

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że zawiera on wszelkie potrzebne informacje, wyda decyzję WIT. Określa w niej kod nomenklatury (CN, TARIC, nomenklatury refundacji lub innej) dla twojego towaru.

Decyzja trafi do folderu Moje dokumenty > Odebrane  na PUESC. Wraz z decyzją przesyłany jest dokument UPD, który powinieneś podpisać i przesłać zwrotnie. Jest to dowód odbioru i od daty dostarczenia UPD liczone są terminy związane z postępowaniem administracyjnym.

Przed wydaniem decyzji możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku o kolejne dokumenty/załączniki. Przesyłasz je przez PUESC i e-formularz: Doslanie_zalacznikow_do_sprawy, który jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- kod towaru.

Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 3 lata na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje WIT wydane przez państwa członkowskie są publikowane w centralnej bazie EBTI (European Binding Tariff Information).

Organy celne muszą zastosować kod określony w wiążącej informacji taryfowej podczas odprawy celnej towarów. Twoim obowiązkiem jest podanie w zgłoszeniu celnym:

 • klasyfikacji określonej w decyzji WIT,
 • numeru decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia wraz z numerem kodu dokumentu – C626.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wiążąca informacja taryfowa jest wydawana w możliwie krótkim terminie, maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jeżeli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nie może dotrzymać terminu wydania decyzji, poinformuje cię o tym przed upływem tego terminu, podając przyczyny oraz wskazując dodatkowy czas potrzebny do wydania decyzji. Ten dodatkowy termin nie powinien przekroczyć 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji WIT możesz się od niej odwołać w terminie określonym w decyzji. Odwołanie składasz do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, przez portal PUESC, w formie pliku typu pdf (elektroniczny skan podpisanego dokumentu). Po wysłaniu odwołania otrzymasz dokument UPO, który stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warto wiedzieć

Utrata ważności decyzji WIT

Pamiętaj, że decyzja WIT może wcześniej stracić ważność (przed upływem trzyletniego okresu ważności), jeżeli stanie się niezgodna z prawem, tj. ze zmianami w Taryfie celnej (mają miejsce co roku) lub z klasyfikacją określoną w tzw. rozporządzeniu klasyfikacyjnym. Utrata ważności decyzji WIT nie następuje z mocą wsteczną.

Unieważnienie decyzji WIT

Decyzja WIT może zostać unieważniona, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę. Unieważnienie wywołuje skutki od momentu wydania WIT-u.

Cofnięcie decyzji WIT

Decyzja WIT może zostać cofnięta, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur, wynikającej z:

 • not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej (CN);
 • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych;
 • opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Czy ta strona była przydatna?