Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej - WIT

Sprowadzasz towary z zagranicy i masz trudności z określeniem ich kodu taryfowego (CN, TARIC)? Stosujesz kod inny niż pozostali przedsiębiorcy? Nie jesteś pewien czy zastosowany kod jest prawidłowy? Wystąp o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej - WIT.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wnioski o wydanie wiążącej informacji taryfowej WIT składa się wyłącznie  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Wiążąca Informacja Taryfowa

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) to jedyna urzędowa informacja o klasyfikacji taryfowej towarów, która zapewnia jednolite i poprawne stosowanie kodu dla towaru odprawianego na terenie Unii Europejskiej. 

Decyzje w sprawie Wiążącej Informacji Taryfowej wydaje Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Przeczytaj więcej o WIT na stronie Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Kto może się ubiegać o wydanie decyzji WIT

Wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT może złożyć podmiot, który ma siedzibę w państwie członkowskim UE, dla potrzeb przywozu towarów na obszar Unii Europejskiej lub wywozu poza jej obszar. 

Uwaga! Wniosek o WIT można złożyć tylko dla firmy, która jest zarejestrowana w obszarze cła i posiada numer EORI.

Jakie korzyści wynikają z posiadania decyzji WIT

Decyzja WIT:

 • zapewnia jednolite i poprawne stosowanie nomenklatury towarowej dla potrzeb celnych na terenie UE
 • gwarantuje prawidłowe deklarowanie należności celnych
 • jest pomocna przy ustalaniu refundacji wywozowych i wszelkich innych kwot ustanowionych dla wywozu lub przywozu w ramach wspólnej polityki rolnej,
 • skraca czas odprawy celnej
 • może być wykorzystana przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT, gdzie również stosuje się kod CN.

Decyzja WIT da ci pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie wysokości cła i ewentualnych opłat celnych lub innych zastosowanych środków.

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Uzyskaj numer EORI

EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, jest potrzebny przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej. Jest to ciąg znaków który:

 • w przypadku podmiotów krajowych składa się z liter "PL", numeru NIP i ciągu do 17 znaków
 • w przypadku podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" i ciągu 14 cyfr ze znakiem "Z" na końcu. 

Przedsiębiorcy mogą mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI wykluczy cię z możliwości importu towarów z krajów spoza UE.

Przeczytaj, jak uzyskać numer EORI.

Jeżeli posiadasz numer EORI, przejdź na swoim koncie do zakładki: Reprezentacja/ Aktualizacja reprezentacji i postępuj zgodnie z następnymi krokami.

Dokumenty

 1. Zarejestruj reprezentację/ zaktualizuj reprezentację

Warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do formularzy e-WIT jest posiadanie uprawnienia w koncie na PUESC o nazwie „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej" .

Po uzyskaniu numeru EORI, przed złożeniem wniosku o wydanie WIT, w swoim koncie na PUESC musisz:

 • zarejestrować reprezentację – czyli określić uprawnienia do dostępu do usługi e-WIT

lub

 • zaktualizować reprezentację – czyli dopisać kolejne uprawnienia do istniejącego zakresu reprezentacji, jeśli wcześniej rejestrowałeś reprezentację w systemie SISC.

Po wypełnieniu e-formularza, wybierz operację Wygeneruj dokument, podpisz go podpisem kwalifikowanym, Profilem Zaufanym lub certyfikatem celnym i wyślij.

 1. Złóż wniosek o wydanie decyzji w sprawie WIT

Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), w dostępnej usłudze – WIT.

Przeczytaj instrukcję uzyskiwania decyzji WIT przez PUESC.

Wniosek w formie elektronicznej zawiera m.in.:

 • określenie wnioskodawcy, jego adres i numer EORI
 • dane osoby do kontaktu
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości
 • informację czy wniosek dotyczy ponownego wydania decyzji WIT
 • wskazanie nomenklatury, w której mają być zaklasyfikowane towary
 • szczegółowy opis towaru pozwalający na jego identyfikację i określenie klasyfikacji w nomenklaturze celnej.

Pamiętaj! Wniosek w sprawie wydania WIT dotyczy wyłącznie formalności celnych związanych z przywozem lub wywozem towarów. Wniosek, który dotyczy obrotu wewnątrzwspólnotowego, nie zostanie przyjęty. Podpisując wniosek przyjmujesz odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych we wniosku.

 1. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wyda decyzję dotyczącą WIT

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że zawiera on wszelkie potrzebne informacje, wyda decyzję dotyczącą WIT. W decyzji znajdziesz kod nomenklatury (CN, TARIC, nomenklatury refundacji lub innej) dla twojego towaru.

Decyzja trafi do twojego konta na PUESC. Wraz z decyzją przesyłany jest dokument UPD, który powinieneś podpisać i przesłać zwrotnie. Jest to dowód odbioru i od daty dostarczenia UPD liczone są terminy związane z postępowaniem administracyjnym.

Przed wydaniem decyzji możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku o kolejne dokumenty/załączniki, które przesyłasz przez PUESC.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- dane wnioskodawcy,

- opis towaru i jego nazwę handlową,

- wskazanie nomenklatury celnej,

- kod towaru.

Wiążąca informacja taryfowa jest ważna przez 3 lata na całym obszarze celnym Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje WIT wydane przez państwa członkowskie są publikowane w centralnej bazie EBTI (European Binding Tariff Information).

Organy celne muszą zastosować kod określony w wiążącej informacji taryfowej podczas odprawy celnej towarów. Twoim obowiązkiem jest podanie w zgłoszeniu celnym:

 • klasyfikacji określonej w decyzji WIT,
 • numeru decyzji WIT w polu 44 zgłoszenia wraz z numerem kodu dokumentu – C626.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto wpłać Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Wiążąca informacja taryfowa jest wydawana w możliwie krótkim terminie, maksymalnie w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku, tj. od chwili, w której Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie stwierdzi, że wniosek zawiera wszelkie informacje, które są niezbędne do wydania decyzji.

Jeżeli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nie może dotrzymać terminu wydania decyzji, poinformuje cię o tym przed upływem tego terminu, podając przyczyny oraz wskazując dodatkowy czas potrzebny do wydania decyzji. Ten dodatkowy termin nie powinien przekroczyć 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji WIT możesz się od niej odwołać w terminie określonym w decyzji. Odwołanie składasz do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przez portal PUESC, w formie pliku typu pdf (elektroniczny skan podpisanego dokumentu). Po wysłaniu odwołania otrzymasz dokument UPO, który stanowi dowód w postępowaniu administracyjnym.

Warto wiedzieć

Kiedy decyzja WIT traci ważność

Decyzja WIT może stracić ważność przed upływem trzyletniego okresu ważności, jeżeli stanie się niezgodna z prawem. Może się tak stać w przypadku przyjęcia zmian w Taryfie Celnej (mają miejsce co roku) lub przyjęcia rozporządzeń Komisji Europejskiej w celu określenia klasyfikacji taryfowej. Utrata ważności decyzji WIT nie następuje z mocą wsteczną.

Kiedy decyzja WIT może zostać unieważniona

Decyzja WIT może zostać unieważniona, jeżeli opiera się na nieprawidłowych lub niekompletnych informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę. Unieważnienie jest skuteczne od dnia, w którym decyzja WIT stała się skuteczna, czyli działa tak, jakby decyzja WIT nie została wydana.

Kiedy decyzja WIT może zostać cofnięta

Decyzja WIT może zostać cofnięta, gdy przestaje być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur, wynikającej z:

 • not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (CN);
 • wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub decyzji klasyfikacyjnych;
 • opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).

Cofnięcie następuje ze skutkiem od dnia opublikowania noty, wyroku, opinii lub zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czy ta strona była przydatna?