Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego

Wytwarzasz biogaz rolniczy w instalacji odnawialnego źródła energii? Przysługuje ci świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego. Świadectwo potwierdza wytworzenie biogazu rolniczego oraz wprowadzenie go do sieci dystrybucyjnej gazowej. Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie świadectwo.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w biurze operatora

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest biogaz rolniczy

Biogaz rolniczy to gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne. 

Uwaga! Do biogazu rolniczego nie zalicza się biogazu pozyskanego z surowców pochodzących ze składowisk odpadów, a także oczyszczalni ścieków, w tym zakładowych oczyszczalni ścieków z przetwórstwa rolno-spożywczego, w których nie jest prowadzony rozdział ścieków przemysłowych od pozostałych rodzajów osadów i ścieków.

Co to jest świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego i kiedy je uzyskasz

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego to dokument, który przysługuje przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, który wytworzony gaz wprowadza do sieci gazowej dystrybucyjnej.

Instalacja odnawialnego źródła energii to wyodrębniony zespół obiektów budowlanych i urządzeń, stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z tym zespołem magazyn biogazu rolniczego.

Kiedy nie otrzymasz świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego nie przysługuje ci, w przypadku gdy:

1)  do wytworzenia biogazu rolniczego wykorzystałeś surowce lub produkty inne niż wymienione powyżej w punktach a) do e);

2)  jeśli uzyskałeś już świadectwo pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii z tego biogazu rolniczego.

Pamiętaj, że nie możesz wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego dla biogazu wytworzonego w twojej instalacji, jeśli wcześniej nie uzyskałeś od Prezesa URE urzędowego potwierdzenia efektu zachęty, lub Prezes URE wydał postanowienie o odmowie wydania urzędowego potwierdzenia efektu zachęty dla projektowanej inwestycji.

Jak uzyskać wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

O tym jak uzyskać wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, dowiesz się z opisu usługi wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 45 dni od zakończenia okresu, w którym wytworzyłeś daną ilość biogazu rolniczego, o którą występujesz we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia.

Ważne

Jeżeli wniosek złożysz po terminie, to Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci wydania świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Najpóźniej możesz złożyć wniosek za dany rok kalendarzowy 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, na którego obszarze działania znajduje się twoja instalacja odnawialnego źródła energii.

Zobacz listę operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych (OSD). Operatora wyszukasz w wykazie operatorów systemów gazowych.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złoż wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia

Wniosek złóż do operatora systemu dystrybucyjnego gazowego, na którego obszarze działania znajduje się twoja instalacja odnawialnego źródła energii. Operator potwierdzi podane przez ciebie dane dotyczące ilości wytworzonego biogazu rolniczego. Ilość wprowadzonego do sieci gazu określa się na podstawie wskazań układu pomiarowego. Następnie w terminie 14 dni od złożenia przez ciebie wniosku, operator przekaże twój wniosek do Prezesa URE.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego nie zawiera wszystkich niezbędnych danych, Prezes URE wezwie cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, urząd pozostawi go bez rozpoznania.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy biogazu rolniczego;
 2. numer wpisu do rejestru wytwórców biogazy rolniczego;
 3. wskazanie ilości biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, na którą ma zostać wydane świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego;
 4. dane dotyczące ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 62 i odpowiadającej ilości biogazu rolniczego wytworzonego w takiej instalacji, która ma zostać objęta świadectwem pochodzenia biogazu rolniczego;
 5. określenie lokalizacji i wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której został wytworzony biogaz rolniczy;
 6. wskazanie okresu, co najmniej jednego lub maksymalnie dwunastu następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w którym został wytworzony biogaz rolniczy;
 7. wskazanie dnia wytworzenia po raz pierwszy biogazu rolniczego, dla którego przysługuje świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego;
 8. oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że do wytworzenia biogazu rolniczego w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystano wyłącznie substraty, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 9. wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np.: protokoły odbioru, wydruki z urządzeń pomiarowo-kontrolnych, itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)
Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).
Przykład: jeśli wniosek składasz do operatora systemu gazowego, którego siedziba jest np. we Wrocławiu to opłatę za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Wrocławia.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek złóż w terminie 45 dni od zakończenia okresu, w którym wytworzyłeś daną ilość biogazu rolniczego, o którą występujesz we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia.

Ważne

Jeżeli wniosek złożysz po terminie, to Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci wydania świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Najpóźniej możesz złożyć wniosek za dany rok kalendarzowy 14 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

 1. Otrzymasz świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego Prezes URE wydaje wyłącznie w postaci elektronicznej. Urząd przekazuje twoje świadectwo do rejestru świadectw pochodzenia, który prowadzi Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE). Świadectwo daje ci prawa majątkowe, które są zbywalne i są przedmiotem obrotu (kupna, sprzedaży) na giełdzie towarowej. Prawa majątkowe powstają po zapisaniu świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, to tzw. brązowe certyfikaty.

Wytwórca biogazu rolniczego – właściciel świadectw pochodzenia biogazu rolniczego może sprzedać posiadane prawa majątkowe przedsiębiorstwom energetycznym, które sprzedają energię elektryczną odbiorcom końcowym.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, to Prezes URE wyda ci postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy biogazu rolniczego;
 2. numer wpisu do rejestru wytwórców biogazy rolniczego;
 3. wskazanie ilości biogazu rolniczego wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, na którą ma zostać wydane świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego;
 4. dane dotyczące ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 62 i odpowiadającej ilości biogazu rolniczego wytworzonego w takiej instalacji, która ma zostać objęta świadectwem pochodzenia biogazu rolniczego;
 5. określenie lokalizacji i wydajności instalacji odnawialnego źródła energii, w której został wytworzony biogaz rolniczy;
 6. wskazanie okresu, co najmniej jednego lub maksymalnie dwunastu następujących po sobie miesięcy danego roku kalendarzowego, w którym został wytworzony biogaz rolniczy;
 7. wskazanie podmiotu, który będzie organizował obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Jeżeli twój wniosek jest kompletny, to świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego otrzymasz w ciągu 59 dni.

Skąd taki termin? Otóż, po złożeniu wniosku, operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekaże go w ciągu 14 dni do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Następnie – w terminie 45 dni od otrzymania kompletnego wniosku – URE wyda tobie świadectwo.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia, to możesz złożyć na nie zażalenie. Zażalenie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Masz na to 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz postanowienie. Zażalenie rozpatrzy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto wiedzieć

Świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego przysługuje ci:

 • przez okres kolejnych 15 lat, licząc od dnia wytworzenia po raz pierwszy biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia biogazu rolniczego lub świadectwem pochodzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku
 • również w okresie rozruchu technologicznego instalacji odnawialnego źródła energii. Jednak nie dłużej niż przez 90 dni, licząc od pierwszego dnia wprowadzenia biogazu rolniczego do sieci operatora systemu dystrybucyjnego gazowego

Czy ta strona była przydatna?