Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym

Chcesz prowadzić prostą spółkę akcyjną? Pamiętaj, że musisz ją wcześniej zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prosta spółka akcyjna to uproszczony typ spółki akcyjnej, która może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu, chyba że jest to niedopuszczalne przez przepisy prawa. Nie będzie miało przy tym znaczenia czy prowadzicie jednoosobową działalność gospodarczą czy nie. Prostą spółkę akcyjną będą mogły utworzyć także osoby prawne, na przykład inne spółki. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeczytaj, jakie są najważniejsze cechy prostej spółki akcyjnej.

Jak złożyć wniosek

Wnioski o rejestrację prostej spółki akcyjnej można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez sąd rejestrowy.

Sposób rejestracji spółki w KRS zależy od tego, jak zawrzesz umowę spółki:

 • jeśli zrobisz to w systemie S24, spółkę również rejestrujesz w tym systemie. W S24 osoby zakładające spółkę muszą mieć własne konta w tym systemie
 • jeśli zawrzesz umowę spółki u notariusza, spółkę rejestrujesz na Portalu Rejestrów Sądowych.

Przeczytaj, jak zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim. Wniosek i załączniki, jeśli są wymagane, muszą podpisać elektronicznie wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana.

System akceptuje podpis kwalifikowany, podpis osobisty lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Na Portalu Rejestrów Sądowych możesz również podpisać dokumenty wgrywając oddzielny plik z podpisem.

Wniosek o rejestrację PSA trafi do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć

Do wniosku dołącz:

 • umowę spółki
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki. Dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego
 • adresy do doręczeń albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu
 • podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy. Lista ta powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich.

W S24 system wskazuje załączniki obligatoryjne (czyli takie, bez których nie jest możliwa rejestracja spółki) lub fakultatywne, które wypełnia się elektronicznie, w S24. 

W PRS załączniki trzeba wgrać (pliki zewnętrzne, na przykład JPG, DOC, PDF). Pliki należy podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym
 • podpisem osobistym
 • podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym
 • wgrywając oddzielny plik z podpisem.

Jednak w tym przypadku nie załączasz odrębnego pliku z umową spółki podpisanej u notariusza - wystarczy, że przy załączniku o nazwie "Umowa Spółki" klikniesz pole "Dodaj", a następnie w polu "Numer aktu notarialnego w CREWAN" podasz numer aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Ile kosztuje rejestracja spółki

 • Na Portalu Rejestrów Sądowych, gdy umowa spółki została zawarta u notariusza, 
500 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Opłatę wnosisz za pośrednictwem portalu PRS, który kieruje do  systemu e-Płatności; możesz zrobić przelew ze swojego konta bankowego, zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.
 • W S24, gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24
250 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Gdy korzystasz z systemu S24 możliwość dokonania opłaty pojawia się po uruchomieniu przycisku „opłać i wyślij” na stronie S24. Płatności dokonasz za pomocą systemu e-Płatności.
Opłacony wniosek trafi do wybranego przez ciebie sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki.

Pamiętaj! Nieopłacony wniosek o wpis do rejestru spółki, złożony drogą elektroniczną, nie wywołuje skutków prawnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złożysz wyłącznie elektronicznie na Portalu Rejestrów Sądowych lub przez System S24.

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Ile będziesz czekać

 • Wniosek o wpis prostej spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego, złożony na Portalu Rejestrów Sądowych, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
 • Wniosek o wpis prostej spółki akcyjnej, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie 1 dnia od daty jego wpływu.
 • Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.
 • Jeżeli sąd rejestrowy wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, a ty nie uzupełnisz ich we wskazanym terminie, to sąd zwróci ci wniosek. Jeżeli jednak w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego wniosku ponownie złożysz komplet dokumentów, to za termin złożenia wniosku o rejestrację spółki będzie przyjęty termin złożenia go za pierwszym razem.

Jak możesz się odwołać

Gdy w wyniku przeprowadzonego postępowanie sąd wyda decyzję o braku wpisu w rejestrze to stronie będzie przysługiwało prawo do wniesienia apelacji. Apelację wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał decyzję, w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia (wraz z uzasadnieniem).

Warto wiedzieć

Dodatkowe zgłoszenia

Pamiętaj, że oprócz samej rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym musisz dodatkowo zgłosić:

 • dane uzupełniające do urzędu skarbowego, na przykład numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też miejsca prowadzenia działalności oraz szczegółowe dane kontaktowe, zgłoszenia dokonasz na formularzu NIP-8. Formularz NIP-8 musisz złożyć w ciągu:
  • 21 dni od dnia wpisu spółki do KRS
  • 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – jeśli zamierzasz odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj, jak zgłosić dane uzupełniające.

 • beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR); zgłoszenia musisz dokonać w terminie 7 dni od daty wpisania do KRS

Przeczytaj, jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego.

Sprawdź także:

Zmiana danych

Jeżeli po rejestracji spółki nastąpią zmiany wymagające zgłoszenia, na przykład zmiana siedziby, zmiana firmy, to wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Czy ta strona była przydatna?