Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Chcesz pracować jako detektyw i zajmować się takimi sprawami jak np. zaginięcia ludzi lub zbieranie dowodów w sprawach rozwodowych? Zanim rozpoczniesz działalność, koniecznie uzyskaj wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej.

Usługi detektywistyczne to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

5) poszukiwanie mienia,

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Wykonywanie powyższych czynności, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa.

Uwaga!

Detektywem jest osoba posiadająca licencję detektywa.

Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, jeżeli:

1) posiada licencję:

a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,

2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,

3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wnioskodawca powinien dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności, ponieważ prowadzenie usług detektywistycznych bez wpisu podlega przepisom karnym.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji - numer licencji:

a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,

5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać następującą treść:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych."

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, NIP;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Pamiętaj, aby we wniosku podać daty urodzenia wszystkich wskazanych osób. W  oświadczeniu koniecznie podaj swój numer NIP.

Termin

Wnioskodawca powinien dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności, ponieważ prowadzenie usług detektywistycznych bez wpisu podlega przepisom karnym.

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji weryfikuje poprawność formalną i merytoryczną wniosku. W przypadku braku formalnych wniosku, MSWiA wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie brakujących elementów wniosku (zgodnie z art. 64 § 2 KPA – co najmniej 7 dni).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania. W przypadku braku dowodu wniesienia opłaty skarbowej następuje zwrot wniosku.

  1. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

W przypadku pozytywnego załatwienia sprawy, wnioskodawca uzyskuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu, podpisywane przez Dyrektora lub Wicedyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji działającego z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) data wniosku o wpis do rejestru,

2) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres,

3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji,

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,

5) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

6) adres stałego miejsca wykonywania działalności,

7) data dokonania wpisu do rejestru,

8) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny podpis.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzący rejestr działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych z przyczyny złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

W przypadku odmowy wpisu MSWiA przekazuje decyzję o odmowie wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

616 zł

Za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych musisz zapłacić opłatę skarbową. Opłatę zapłać na konto bankowe urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Ministerstwo wpisze cię do rejestru w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzyma twój wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Pamiętaj, że możesz też rozpocząć działalność, jeśli:

  • ministerstwo nie wpisze ciebie do rejestru w ciągu 7 dni, a od daty otrzymania twojego wniosku upłynęło przynajmniej 14 dni;
  • ministerstwo nie wpisze ciebie do rejestru po tym, jak dostaniesz wezwanie do uzupełnienia wniosku, a od daty dostarczenia przez ciebie brakujących danych minie przynajmniej 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ministerstwa, masz prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Rejestr przedsiębiorców

Ministerstwo prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych.

Rejestr jest ogólnodostępny i zawiera informacje jawne. Wyszukiwarka pozwala odnaleźć przedsiębiorcę m.in. po numerze wpisu, nazwie czy adresie firmy. Rejestr jest na bieżąco uaktualniany.

Czy ta strona była przydatna?